SEDŽDA-TILAVET U NAMAZU

Kada se prouči neki od ajeta u kojem se spominje sedžda, ili čujemo da ga je neko drugi proučio, (u namazu) poželjno je učiniti sedždu.

U Svojoj Knjizi Uzvišeni Allah opisuje poslanike i iskrene vjernike i kaže: “Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali.” (Merjem, 58)

Ibn Kesir (Allah mu se smilovao) kaže: “Islamski učenjaci su se složili o propisanosti sedžde – tilavet, stoga je na nama da je praktikujemo kako su to oni činili”.  [El-Kur’an El-Azim, 5/238, Daru-s-S’ab.] Sedžde – tilavet za vrijeme namaza je veoma važno, jer povećava i jača skrušenost.

Uzvišeni Allah kaže: “I padaju licem na tle plačući i to im povećava strahopoštovanje(skrušenost).” (El-Isra’, 109)

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, činio sedždu kada je u namazu učio Suretu En-Nadžm.

Buhari (Allah mu se smilovao) u svome Sahihu prenosi, da je Ebu R’afi rekao: “Klanjao sam jaciju sa Ebu Hurejrom, radijallahu anha, i on je učio, Iza ssema’un- nsekat, i učinio sedždu. Upitao sam ga o tome i odgovorio je: ‘Činio sam sedždu za Ebu-I-Kasimom (Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem), i nastaviću tako raditi sve dok ga ponovo ne sretnem‘”. [Sahihu-l-BuhariKitabu-l-ezan, poglavlje o Ez-Zuhru bi-l-is’ba.]

Veoma je važno da istrajemo praktikovati sedždu – tilavet, posebno jer ljuti i ometa šejtana i slabi njegovu moć nad klanjačem.

Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada covjek prouči neki od ajeta u kojem se spominje sedžda i on je učini, šejtan se povuče u stranu i počne plakati i govoriti: Teško meni! Naređeno mu je bilo da učini sedždu, pa ju je učinio i Džennet je njegov; naređeno mi je bilo da je učinim, pa sam odbio i za mene je Džehenem“. (Bilježi Muslim u svome Sahihu, br. 133.)

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 44-45

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s