ZATVARANJE OČIJU U NAMAZU

Među klanjačima pojavilo se pitanje: Kakav je islamski stav o zatvaranju očiju u toku namaza, posebno ako se osjeća da mu to jača skrušenost?

 

Odgovor:

 

          Zatvaranje očiju u toku namaza je u suprotnosti sa Sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg smo već ranije izložili zbog toga što klanjač neće biti u mogućnosti da gleda u mjesto sedžde i kažiprst.

 

          Ibn Kajjim (Allah mu se smilovao) kaže: “Zatvaranje očiju u namazu nije od prakse Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem”.  Već smo predočili kako je on imao običaj da gleda u svoj kažiprst za vrijeme tešehhuda i dove i nije dozvoljavao da mu pogled luta preko prsta.

 

          Druga indikcija (da je držao oči otvorene) je činjenica da je ispružio ruku naprijed i dohvatio evenku grožđa. Kada je ugledao Džennet; ugledao je i Džehennem i ženu (koja je mučila mačku). Takođe, spriječio je životinju koja je htjela da prođe ispred njega (dok je klanjao) i djete, malu djevojčicu, i dvije male služavke. Mahnuo je onima koji su ga pozdravili (dok je klanjao). Postoji hadis koji nam kazuje da je šejtan pokušao da ga iskuša za vrijeme namaza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je uhvatio i zadavio – jer ga je vidio vlastitim očima. Iz ovih i drugih hadisa jasno se vidi da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije zatvarao oči za vrijeme namaza.

 

Islamski učenjaci su se razišli u mišljenju o tome da je zatvaranje očiju u toku namaza – mekruh.

 

Imam Ahmed, i drugi, mišljenja su da je mekruh i kažu: “Ovo je praksa Jevreja”, ali drugi su to dozvolili, ne misleći da je mekruh.

 

         Prioritetno (radžih) mišljenje bilo bi sljedeće: Ako otvorene oči ne utiču na klanjačevu skrušenost – to je bolje za njega , ali ako mu smanjuje skrušenost ili odvraća pažnju (zbog dekoracije i ukrasa), onda mu nije mekruh da zatvori oči.

 

         Mišljenje da je to mustehab u ovom slučaju je bliže principima i ciljevima šerijata nego reći da je to mekruh. A Allah najbolje zna. (Za’du-l-Me’ad, 1/293, Daru-r-Risale)

 

         Jasno je, dakle, da zatvaranje očiju u toku namaza nije od Sunneta, osim u slučaju kada je to neophodno, jer će, u protivnom, imati negativnog efekta na klanjačevu skrušenost.

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 34.-35.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s