Zapovjedjeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne kazu LA ILAHE ILLELLAH

HADIS 4.

Prenosi se da je Ebu Hurejre, r.a., rekao:
– Tek što je umro Allahov Poslanik i Ebu Bekr bio izabran za njegova nasljednika, nekoliko arapskih plemena otkazalo je halifi svoju pokornost. (Na halifinu odluku da ih silom upokori) obratio mu se Omer ibn el-Hattab, r.a.:
– Zar ćeš primijeniti silu protiv ljudi na koje se odnose riječi Allahova Poslanika: “Zapovjeđeno mije da se borim pr

otiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha a onaj ko posvjedoči da nema boga osim Allaha, zaštitio je preda mnom svoju imovinu i svoj život, osim u slučaju Božijeg prava kad će Allah s njim sviđati račune?!”
Na to mu Ebu Bekr reče:
– Tako mi Allaha, odlučno ću se boriti protiv onih koji odvajaju namaz od zekata, jer zekat je imovinsko pravo, i tako mi Allaha, ako mi budu uskratili makar jedan ‘ikal (priuzu) od zekata koga su Allahovu
Poslaniku davali, povest ću borbu protiv njih zbog uskraćivanja tog prava!
Omer ibn el-Hattab, r.a., kaže:
-I ja sam, tako mi Allaha, tada shvatio da je Allah prosvijetlio srce Ebu Bekrovo za borbu (na Allahovom putu) i bilo mi je potpuno jasno da je u pravu!
HADIS 5.
Od Ibn Omera ibn el-Hattaba, Allah bio zadovoljan njima dvojicom, se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Zapovjeđeno mije da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, dok ne počnu namaze obavljati i zekat davati, a kada tako učine, zaštitili su preda mnom svoje živote i imovinu svoju, osim u slučajevima kada to Šerijat nalaže, a konačno sviđanje računa pripada Allahu.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s