DA LI IZMEĐU MELEKA I ČOVJEKA POSTOJI SLIČNOST U OBLIKU I IZGLEDU?

Muslim prenosi u svome Sahihu i Tirmizi u svome Sunenu od Džabira, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokazani su mi vjerovjesnici.  Musa je bio vitak čovjek, kao da je od ljudi iz Šenue. Vidio sam lsaa, sina Merjemina i on je najsličniji Urvetu ibn Mes’udu. Vidio sam Ibrahima, alejhisselam, i on je najsličniji vašem drugu  (tj.  Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem). Vidio sam Džibrila, alejhisselam, a on je najsličniji Dihji,” a u drugom rivajetu: “Dihji ibn Halifi.” (Muslimov Sahih: 1/153, br. 167.)

 

Da li ova sličnost postoji između Džibrilovog istinskog lika i lika Dihje EI-Kelbija ili je to sličnost sa likom u kojem bi Džibril dolazio kada bi uzimao lik čovjeka? Ispravnije je drugo mišljenje, jer Džibril bi veoma često uzimao lik Dihje.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 18

LJEPOTA MELEKA

Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, je stvorio meleke u lijepom i plemenitom liku. O Džibrilu nam govori: “Uči ga jedan  ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 5-6.)

 

Kod ljudi je uobičajeno opisivanje meleka svojstvom ljepote, kao štoje uobičajeno opisivanje šejtana svojstvom ružnoće. Zbog toga vidite ljude kako upoređuju lijepog čovjeka sa melekom. Pogledaj šta su rekle žene o Jusufu iskrenom kada su ga vidjele: “A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepot i njegovoj i po rukama svojim se porezaše; “Bože, Bože! ” – uskliknuše- “ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti! ” (Jusuf, 31. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 17.

KRILA MELEKA

Meleki posjeduju krila kao što nas je Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva, neki tri, neki četiri, a neki od njih imaju više krila: “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1. ajet)

Značenje ovoga ajeta je da je Allah,  dželle ša’nuhu, melekima dao krila. Neki od njih imaju dva, neki tri, neki četiri, a neki više krila.

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha , da je rekao: “Muhammed,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

_______________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 16.

VELIČINA MELEKA NOSIOCA ARŠA

Ebu Davud prenosi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dozvoljeno mi  je da vam govorim o jednom meleku  od  Allahovih  meleka,  koji  nose  Arš. Između rese njegovog uha i vrata je razdaljina hoda od sedam stotina godina.” (Sahihus-suneni Ebu Davud: 3/859, br. 9353.)

Prenosi ga Ibn Ebi Hatim i kaže: ” … sedam stotina godina leta ptice”, a recenzent Miškatul-mesabiha kaže: “Njegov sened  je vjerodostojan.” (Miškatul-mesabih: 3/121. Pogledaj: Silsiletul-ehadisis-sahihati, br. 151.)

 

Taberani u svome Mu’džemul-evsatu prenosi sa sahih senedom od Enesa, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dozvoljeno mi je da vam govorim o meleku, jednom od meleka nosioca Arša. Njegove noge su u dnu zemlje, na njegovom rogu je Arš, između resice njegovog uha  i vrata je sedam stotina godina ptičjeg leta, taj melek govori: ‘Slavljen neka Si Ti, gdje god da sam’.” (Sahihul-džami’is-sagir, drugo izdanje: 1/208, br. 853. )

__________________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 14-15.

BRZINA MELEKA

Najveća brzina koju čovjek poznaje je brzina svjetlosti, ova brzina iznosi 186 hiljada milja u jednoj sekundi. Kada je u pitanju brzina meleka ona je veća od toga. To je brzina koja se ne može mjeriti ljudskim mjerilima. Onaj koji je pitao bi dolazio kod  Allahova Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, pa skoro da ne bi završio pitanje, a Džibril bi već dolazio sa odgovorom od Gospodara, dželle ša’nuhu. Danas, kada bi postojala  letjelica koja ide brzinom svjetlosti, bile bi joj  potrebne milijarde svjetlosnih godina da dopre do zvijezde koja se nalazi na horizontu ovog prostranog Kosmosa.

__________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman Ek-Eškar, str. br. 42.

VELIČINA DŽIBRILA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je meleka Džibrila u njegovom prirodnom obliku dva puta, u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. To je spomenuto u Allahovim riječima: “On ga je na obzorju jasnom vidio.” (Et-Tekvir, 23.)

 

I u riječima: “On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište.”  (En-Nedžm, 13-45.), kada se sa njim peo ka najvećim nebesima. U Muslimovom Sahihu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, pitala Allahovog  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ova dva ajeta, pa je on rekao: “To je Džibril, vidio sam ga u liku u kojem ga je Allah stvorio samo ova dva puta. Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa i kako zaklanja  svojom veličinom sav prostor između nebesa i zemlje.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

 

Upitana je Aiša, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog: “Zatim se približio, pa nadnio.” (En-Nedžm, 8. ajet)

Pa je ona rekla: “To je Džibril, alejhisselam. Dolazio je u liku čovjeka, a ovoga puta došao je u svome liku, pa je zaklonio nebeski horizont.” (Muslimov Sahih: 1/160, br. 177.)

 

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha, da je rekao: “Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Buharijin Sahih: 8/610, br. 4856, 4857.)

 

Ibn Mes’ud, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog  kaže: “Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm, 18. ajet)

To jest zeleni  refref koji je zaklonio horizont.” (Buhari: 8/611, br. 4858.) Ovo je refref koji je zaklonio horizont na kome je bio Džibril. Ibn Hadžer spominje da Nesai  i Hakim prenose od Ibn Mes’ uda da je rekao: “Allahov  Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila na refrefu, a bio je ispunio prostor između nebesa i zemlje.” (Fethul-Bari: 8/611)

 

Ibn Hadžer spominje da je Ibn Mes’ud, radijallahu anha, u Nesaijinom rivajetu, rekao: “Muhammed, alejhisselam, je vidio  Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila i bio je zaklonio horizont.” (Ibid)

 

Musnedu  Imama Ahmeda se prenosi da je Abdullah Ibn Me’sud, radijallahu anha, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila  u njegovom liku. Na njemu je bilo šest stotina krila. Svako od ovih krila je zaklonilo horizont, i sa njegovih krila padaju šarene stvari od zrna bisera i safira.”  Ibn Kesir o ovom hadisu kaže: “Njegov sened je džejjid.” (El-Bidaje wen-nihaje: 1/47)

 

Opisujući Džibrila Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!” (Et-Tekvir, 19-21.)

 

Pod pojmom  ‘izaslanik plemeniti’ ovdje se aludira  na Džibrila, a pod izrazom ‘Gospodar Arša’ se misli na Uzvišenog Gospodara.

_____________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 11-14.

DA LI MOŽEMO VIDJETI MELEKE?

Pošto su  meleki svjetlosna bića čovjeku nije omogućeno da ih vidi. Allah nam nije dao vid koji je sposoban vidjeti ih.

Niko od ovog ummeta nije vidio meleka u njegovom pravom obliku, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je vidio Džibrila dva puta u njegovom liku u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. Predanja ukazuju na to da ljudi mogu vidjeti meleke kada se preobraze u ljudski lik.

____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 10.