DA LI IZMEĐU MELEKA I ČOVJEKA POSTOJI SLIČNOST U OBLIKU I IZGLEDU?

Muslim prenosi u svome Sahihu i Tirmizi u svome Sunenu od Džabira, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokazani su mi vjerovjesnici.  Musa je bio vitak čovjek, kao da je od ljudi iz Šenue. Vidio sam lsaa, sina Merjemina i on je najsličniji Urvetu ibn Mes’udu. Vidio sam Ibrahima, alejhisselam, i on je najsličniji vašem drugu  (tj.  Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem). Vidio sam Džibrila, alejhisselam, a on je najsličniji Dihji,” a u drugom rivajetu: “Dihji ibn Halifi.” (Muslimov Sahih: 1/153, br. 167.)

 

Da li ova sličnost postoji između Džibrilovog istinskog lika i lika Dihje EI-Kelbija ili je to sličnost sa likom u kojem bi Džibril dolazio kada bi uzimao lik čovjeka? Ispravnije je drugo mišljenje, jer Džibril bi veoma često uzimao lik Dihje.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 18

LJEPOTA MELEKA

Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, je stvorio meleke u lijepom i plemenitom liku. O Džibrilu nam govori: “Uči ga jedan  ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 5-6.)

 

Kod ljudi je uobičajeno opisivanje meleka svojstvom ljepote, kao štoje uobičajeno opisivanje šejtana svojstvom ružnoće. Zbog toga vidite ljude kako upoređuju lijepog čovjeka sa melekom. Pogledaj šta su rekle žene o Jusufu iskrenom kada su ga vidjele: “A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepot i njegovoj i po rukama svojim se porezaše; “Bože, Bože! ” – uskliknuše- “ovo nije čovjek, ovo je melek plemeniti! ” (Jusuf, 31. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 17.

KRILA MELEKA

Meleki posjeduju krila kao što nas je Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, obavijestio. Neki od njih posjeduju dva, neki tri, neki četiri, a neki od njih imaju više krila: “Hvaljen neka je Allah, Stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1. ajet)

Značenje ovoga ajeta je da je Allah,  dželle ša’nuhu, melekima dao krila. Neki od njih imaju dva, neki tri, neki četiri, a neki više krila.

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha , da je rekao: “Muhammed,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

_______________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 16.

VELIČINA MELEKA NOSIOCA ARŠA

Ebu Davud prenosi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dozvoljeno mi  je da vam govorim o jednom meleku  od  Allahovih  meleka,  koji  nose  Arš. Između rese njegovog uha i vrata je razdaljina hoda od sedam stotina godina.” (Sahihus-suneni Ebu Davud: 3/859, br. 9353.)

Prenosi ga Ibn Ebi Hatim i kaže: ” … sedam stotina godina leta ptice”, a recenzent Miškatul-mesabiha kaže: “Njegov sened  je vjerodostojan.” (Miškatul-mesabih: 3/121. Pogledaj: Silsiletul-ehadisis-sahihati, br. 151.)

 

Taberani u svome Mu’džemul-evsatu prenosi sa sahih senedom od Enesa, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dozvoljeno mi je da vam govorim o meleku, jednom od meleka nosioca Arša. Njegove noge su u dnu zemlje, na njegovom rogu je Arš, između resice njegovog uha  i vrata je sedam stotina godina ptičjeg leta, taj melek govori: ‘Slavljen neka Si Ti, gdje god da sam’.” (Sahihul-džami’is-sagir, drugo izdanje: 1/208, br. 853. )

__________________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 14-15.

BRZINA MELEKA

Najveća brzina koju čovjek poznaje je brzina svjetlosti, ova brzina iznosi 186 hiljada milja u jednoj sekundi. Kada je u pitanju brzina meleka ona je veća od toga. To je brzina koja se ne može mjeriti ljudskim mjerilima. Onaj koji je pitao bi dolazio kod  Allahova Poslanika,  sallallahu alejhi ve sellem, pa skoro da ne bi završio pitanje, a Džibril bi već dolazio sa odgovorom od Gospodara, dželle ša’nuhu. Danas, kada bi postojala  letjelica koja ide brzinom svjetlosti, bile bi joj  potrebne milijarde svjetlosnih godina da dopre do zvijezde koja se nalazi na horizontu ovog prostranog Kosmosa.

__________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman Ek-Eškar, str. br. 42.

VELIČINA DŽIBRILA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je meleka Džibrila u njegovom prirodnom obliku dva puta, u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. To je spomenuto u Allahovim riječima: “On ga je na obzorju jasnom vidio.” (Et-Tekvir, 23.)

 

I u riječima: “On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište.”  (En-Nedžm, 13-45.), kada se sa njim peo ka najvećim nebesima. U Muslimovom Sahihu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, pitala Allahovog  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ova dva ajeta, pa je on rekao: “To je Džibril, vidio sam ga u liku u kojem ga je Allah stvorio samo ova dva puta. Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa i kako zaklanja  svojom veličinom sav prostor između nebesa i zemlje.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

 

Upitana je Aiša, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog: “Zatim se približio, pa nadnio.” (En-Nedžm, 8. ajet)

Pa je ona rekla: “To je Džibril, alejhisselam. Dolazio je u liku čovjeka, a ovoga puta došao je u svome liku, pa je zaklonio nebeski horizont.” (Muslimov Sahih: 1/160, br. 177.)

 

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha, da je rekao: “Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Buharijin Sahih: 8/610, br. 4856, 4857.)

 

Ibn Mes’ud, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog  kaže: “Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm, 18. ajet)

To jest zeleni  refref koji je zaklonio horizont.” (Buhari: 8/611, br. 4858.) Ovo je refref koji je zaklonio horizont na kome je bio Džibril. Ibn Hadžer spominje da Nesai  i Hakim prenose od Ibn Mes’ uda da je rekao: “Allahov  Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila na refrefu, a bio je ispunio prostor između nebesa i zemlje.” (Fethul-Bari: 8/611)

 

Ibn Hadžer spominje da je Ibn Mes’ud, radijallahu anha, u Nesaijinom rivajetu, rekao: “Muhammed, alejhisselam, je vidio  Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila i bio je zaklonio horizont.” (Ibid)

 

Musnedu  Imama Ahmeda se prenosi da je Abdullah Ibn Me’sud, radijallahu anha, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila  u njegovom liku. Na njemu je bilo šest stotina krila. Svako od ovih krila je zaklonilo horizont, i sa njegovih krila padaju šarene stvari od zrna bisera i safira.”  Ibn Kesir o ovom hadisu kaže: “Njegov sened je džejjid.” (El-Bidaje wen-nihaje: 1/47)

 

Opisujući Džibrila Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!” (Et-Tekvir, 19-21.)

 

Pod pojmom  ‘izaslanik plemeniti’ ovdje se aludira  na Džibrila, a pod izrazom ‘Gospodar Arša’ se misli na Uzvišenog Gospodara.

_____________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 11-14.

DA LI MOŽEMO VIDJETI MELEKE?

Pošto su  meleki svjetlosna bića čovjeku nije omogućeno da ih vidi. Allah nam nije dao vid koji je sposoban vidjeti ih.

Niko od ovog ummeta nije vidio meleka u njegovom pravom obliku, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je vidio Džibrila dva puta u njegovom liku u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. Predanja ukazuju na to da ljudi mogu vidjeti meleke kada se preobraze u ljudski lik.

____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 10.

KADA SU MELEKI STVORENI?

Ne znamo kada su meleki stvoreni. Allah, dželle ša’nuhu, nas nije obavijestio o tome. Ali znamo da je njihovo  stvaranje prethodilo stvaranju Adema, oca čovječanstva. Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, nas je obavijestio da je kazao  melekima da  će na  Zemlji postaviti halifu: “A kada Gospodar  tvoj  reče melekima:  “Ja ću na Zemlji halifu postaviti!” (El-Bekare, 30)

Halifom se aludira na Adema, alejhisselam.  Zatim im je, nakon što ga je stvorio, naredio da mu učine sedždu: ” … i kad mu dam lik i u nj  udahnem dušu, vi mu se poklonite!” (El-Hidžr, 29)

___________________________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 9.

MATERIJA OD KOJE SU STVORENI MELEKI


Element od koga su stvoreni  meleki je svjetlost. U Muslimovom Sahihu se prenosi od Aiše, radijallahu anha,  i  njenog  oca  da  je  Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Meleki  su stvoreni  od svjetlosti, džinni od plamena vatre, a Adem od onoga od čega vam je opisano.” (Muslimov Sahih: 4/2294, br. 2996.)

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  nam nije objasnio koje je to svjetlo od kojeg su  stvoreni meleki i zbog toga mi ne možemo detaljnije prodrijeti u ovo, jer  je to nedokučivo i ne prenosi se nijedno predanje koje bi objasnio ovo pitanje više od ovog hadisa.

 

Kada je u pitanju ono što se prenosi od lkrime da je rekao: “Meleki su stvoreni od svjetla dostojanstva, a lblis od vatre dostojanstva”, i što se prenosi  od Abdullaha  ibn  Umera: “Allah je stvorio meleke od svjetla podlaktica i prsa”, nije dozvoljeno prihvatiti ovo, čak i pod pretpostavkom da je ovo vjerodostojnim putem preneseno od ove dvojice učenjaka, jer oni dvojica nisu bezgrješni i možda su ovaj stav preuzeli iz israilijata. (Pogledaj: Silsile’tul-ehadisis-sahiha, 197/1)

_____________________________________________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 8-9

VJEROVANJE U MELEKE

Meleki su metafizički svijet koji su stvoreni kao i ostala stvorenja. Čine ibadet Uzvišenom Allahu, Dželle Ša’nuhu, i nemaju svojstva rububijjeta niti uluhijjeta. Uzvišeni ih je stvorio od svjetlosti, odredio im potpunu pokornost Njegovim naredbama i dao im snagu za njihova izvršenja. On je rekao: ”…A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija?:19,20)

 

Ima ih mnogo, a njihov broj nezna niko osim Allah, Dželle Ša’nuhu. U Buharijinom i Muslimovom sahihu je naveden hadis kojeg prenosi Enes, radijallahu anhu, a koji govori o Mi`radžu, gdje se spominje, da je Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, pokazan ”Bejtul Ma`mur” u kome svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, koji kad izađu iz njega ne vraćaju se u njega drugi put.

 

Vjerovanje u meleke sadrži četiri važna momenta:

1)  Vjerovanje u postojanje meleka,

 

2)  Vjerovanje u svakog meleka pojedinačno čije nam je ime poznato (kao sto je Džibril), ali isto tako vjerovanje i u one meleke grupno čija imena ne znamo.

 

3)  Vjerovanje u njihova svojstva koja su nam poznata (kao što su svojstva i osobine Džibrila, alejhisselam) o kojima nas je obavijestio Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem. On je rekao da je vidio Džibrila u njegovom liku, Onako kako ga je Uzvišeni Allah stvorio. Ima šest stotina krila i svojom pojavom je zaklonio obzorje.

 

Ponekad se melek Allâhovom dozvolom pretvori u lik čovjeka kao sto se desilo sa Džibrilom kada ga je Allah poslao Merjemi u liku savršeno stvorena muškarca. I kada je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, dok je sjedio među svojim ashabima. Pojavio se tada u liku čovjeka u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, nije se vidio na njemu trag putovanja i nije ga poznavao niko od ashaba; sjeo je do Božijeg Poslanika , sallallahu ‘alejhi we sellem, i prislonio svoja koljena uz Njegova , a stavio svoje ruke na Njegova stegna i pitao Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, o Islamu, Imanu; Ihsanu, Sudnjem danu, njegovim predznacima. On mu je odgovorio i ovaj je otišao. Poslije toga je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem rekao: ”Ovo je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.” (Muslim)

Tako isto i meleki koje je Uzvišeni Allah slao Ibrahimu i Lutu su bili u ljudskim likovima.

 

4)  Vjerovanje u nama poznate poslove kojim ih je zadužio Uzvišeni Allah, kao što su: slavljenje Allaha, ibadet danju i noću, i pri tom se ne dosađuju i ne malaksavaju. Neki od njih imaju specijalne zadatke kao npr:

–  Džibril El-Emin, je zadužen da dostavlja objavu koju šalje Uzvišeni Allah poslanicima i vjerovjesnicima.

–  Mikail je zadužen za kišu i rastinje.

–  Israfil je zadužen za puhanje u rog kad nastupi Sudnji Čas i proživljenje stvorenja.

–  Melek smrti (Azrail) je zadužen za uzimanje duše prilikom smrti.

–  Malik je zadužen za džehennemsku vatru i njeno čuvanje.

–  Meleki zaduženi za zametke u majčinim utrobama. Kad se od začeća napuni četiri mjeseca Uzviseni Allah pošalje meleka kome naredi da zapiše četiri stvari: opskrbu djeteta, smrtni čas, njegova djela i dali će biti sretan ili nesretan.

–  Meleki zaduženi za čuvanje ljudskih djela i njihovo zapisivanje. Sa svakim čovjekom su dva meleka – jedan s desne, drugi s lijeve strane.

–  Meleki zaduženi za ispitivanje mrtvih. Kad se mrtvi položi u kabur, dođu mu dva meleka i pitaju ga o tome ko mu je Gospodar, šta mu je vjera i ko mu je Poslanik. Vjerovanje u meleke donosi veličanstvene rezultate:

1. Spoznaje Allahove, Dželle Ša’nuhu, Veličine, Snage, Moći.

2. Zahvala Uzvišenom Allahu na pažnji prema ljudima tako što je zadužio meleke da ih čuvaju, pišu njihova                             djela i tome slično.

3. Ljubav prema melekima zbog nihove pokornosti Allahu, Dželle Ša’nuhu. Neki od onih koji su zalutali sa                                  Allahovog, Dželle Ša’nuhu, puta, niječu da su meleki tjelesna bića. Smatraju da predstavljaju snagu                                    potencijanog dobra kod stvorenja. Ovo je iznošenje laži na Allahovu, Dželle Ša’nuhu, Knjigu, Poslanikov,                            sallallahu ‘alejhu we sellem, sunnet i idžma` muslimana.

 

Uzvišeni Allah je rekao: “Hvaljen neka je Allâh, stvoritelj nebesa i zemlje koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje sto hoće, On uistinu sve može.” (Fatir, 1)

 

A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.” (El-Enfal: 5) ”

 

…A da ti je vidjeti nevjernike u silnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ”Spasite se ako možete!…” I kad iz srca njiovih nestane straha, oni će upitati: ”Šta je to rekao Gospodar vaš?” – ”istinu” – odgovoriće, on je uzvišen i velik.” (Sebe’, 23)

 

A o stanovnicima dženneta je rekao: ”… i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ”Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!” (Ra`d, 23-24)

 

U El-Buharijevom ”Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

Kada Allâh Dželle Šanuhu, zavoli nekog roba, kaže džibrilu: ”Allah voli tog i tog roba pa ga i ti voli.”  Pa ga i džibril zavoli. Onda Džibril kaže stanovnicima nebesa: ”Allah voli tog i tog roba, pa ga i volite. Onda ga i stanovnici nebesa zavole te postane omiljen i među stanovnicima Zemlje.”

 

Takođe u El-Buharijevom ”Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Kada nastupi petak, na svim džamijskim vratima stoje meleki i pišu po redu kako ko dolazi u džamiju, a kada imam sjedne na minber, smotaju svoje listove i slušaju hutbu.

 

Ovo su jasni dokazi da su meleki tjelesna bića a ne potencijalna snaga dobra kao što tvrde zalutali (ez-zaigun) i u ovome se slaže većina muslimana.

____________________________________________________________________________

IZVOR: ŠERHU USULIL-SELASEH, Muhammed bin Salih el-Usejmin