VELIČINA DŽIBRILA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, vidio je meleka Džibrila u njegovom prirodnom obliku dva puta, u kojem ga je Allah, dželle ša’nuhu, stvorio. To je spomenuto u Allahovim riječima: “On ga je na obzorju jasnom vidio.” (Et-Tekvir, 23.)

 

I u riječima: “On ga je i drugi put vidio, kod Sidretul-muntehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište.”  (En-Nedžm, 13-45.), kada se sa njim peo ka najvećim nebesima. U Muslimovom Sahihu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, pitala Allahovog  Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o ova dva ajeta, pa je on rekao: “To je Džibril, vidio sam ga u liku u kojem ga je Allah stvorio samo ova dva puta. Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa i kako zaklanja  svojom veličinom sav prostor između nebesa i zemlje.” (Muslimov Sahih: 1/159, br. 177.)

 

Upitana je Aiša, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog: “Zatim se približio, pa nadnio.” (En-Nedžm, 8. ajet)

Pa je ona rekla: “To je Džibril, alejhisselam. Dolazio je u liku čovjeka, a ovoga puta došao je u svome liku, pa je zaklonio nebeski horizont.” (Muslimov Sahih: 1/160, br. 177.)

 

Prenosi Buhari u svome Sahihu od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anha, da je rekao: “Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila.” (Buharijin Sahih: 8/610, br. 4856, 4857.)

 

Ibn Mes’ud, radijallahu anha, o riječima Uzvišenog  kaže: “Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm, 18. ajet)

To jest zeleni  refref koji je zaklonio horizont.” (Buhari: 8/611, br. 4858.) Ovo je refref koji je zaklonio horizont na kome je bio Džibril. Ibn Hadžer spominje da Nesai  i Hakim prenose od Ibn Mes’ uda da je rekao: “Allahov  Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila na refrefu, a bio je ispunio prostor između nebesa i zemlje.” (Fethul-Bari: 8/611)

 

Ibn Hadžer spominje da je Ibn Mes’ud, radijallahu anha, u Nesaijinom rivajetu, rekao: “Muhammed, alejhisselam, je vidio  Džibrila, a na njemu je bilo šest stotina krila i bio je zaklonio horizont.” (Ibid)

 

Musnedu  Imama Ahmeda se prenosi da je Abdullah Ibn Me’sud, radijallahu anha, rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je vidio Džibrila  u njegovom liku. Na njemu je bilo šest stotina krila. Svako od ovih krila je zaklonilo horizont, i sa njegovih krila padaju šarene stvari od zrna bisera i safira.”  Ibn Kesir o ovom hadisu kaže: “Njegov sened je džejjid.” (El-Bidaje wen-nihaje: 1/47)

 

Opisujući Džibrila Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, moćnog, od Gospodara Arša cijenjenog, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!” (Et-Tekvir, 19-21.)

 

Pod pojmom  ‘izaslanik plemeniti’ ovdje se aludira  na Džibrila, a pod izrazom ‘Gospodar Arša’ se misli na Uzvišenog Gospodara.

_____________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 11-14.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s