VELIČINA MELEKA NOSIOCA ARŠA

Ebu Davud prenosi od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dozvoljeno mi  je da vam govorim o jednom meleku  od  Allahovih  meleka,  koji  nose  Arš. Između rese njegovog uha i vrata je razdaljina hoda od sedam stotina godina.” (Sahihus-suneni Ebu Davud: 3/859, br. 9353.)

Prenosi ga Ibn Ebi Hatim i kaže: ” … sedam stotina godina leta ptice”, a recenzent Miškatul-mesabiha kaže: “Njegov sened  je vjerodostojan.” (Miškatul-mesabih: 3/121. Pogledaj: Silsiletul-ehadisis-sahihati, br. 151.)

 

Taberani u svome Mu’džemul-evsatu prenosi sa sahih senedom od Enesa, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Dozvoljeno mi je da vam govorim o meleku, jednom od meleka nosioca Arša. Njegove noge su u dnu zemlje, na njegovom rogu je Arš, između resice njegovog uha  i vrata je sedam stotina godina ptičjeg leta, taj melek govori: ‘Slavljen neka Si Ti, gdje god da sam’.” (Sahihul-džami’is-sagir, drugo izdanje: 1/208, br. 853. )

__________________________________________________

IZVOR:  Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 14-15.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s