VJEROVANJE U MELEKE

Meleki su metafizički svijet koji su stvoreni kao i ostala stvorenja. Čine ibadet Uzvišenom Allahu, Dželle Ša’nuhu, i nemaju svojstva rububijjeta niti uluhijjeta. Uzvišeni ih je stvorio od svjetlosti, odredio im potpunu pokornost Njegovim naredbama i dao im snagu za njihova izvršenja. On je rekao: ”…A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju, i ne zamaraju se, hvale ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija?:19,20)

 

Ima ih mnogo, a njihov broj nezna niko osim Allah, Dželle Ša’nuhu. U Buharijinom i Muslimovom sahihu je naveden hadis kojeg prenosi Enes, radijallahu anhu, a koji govori o Mi`radžu, gdje se spominje, da je Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, pokazan ”Bejtul Ma`mur” u kome svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, koji kad izađu iz njega ne vraćaju se u njega drugi put.

 

Vjerovanje u meleke sadrži četiri važna momenta:

1)  Vjerovanje u postojanje meleka,

 

2)  Vjerovanje u svakog meleka pojedinačno čije nam je ime poznato (kao sto je Džibril), ali isto tako vjerovanje i u one meleke grupno čija imena ne znamo.

 

3)  Vjerovanje u njihova svojstva koja su nam poznata (kao što su svojstva i osobine Džibrila, alejhisselam) o kojima nas je obavijestio Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem. On je rekao da je vidio Džibrila u njegovom liku, Onako kako ga je Uzvišeni Allah stvorio. Ima šest stotina krila i svojom pojavom je zaklonio obzorje.

 

Ponekad se melek Allâhovom dozvolom pretvori u lik čovjeka kao sto se desilo sa Džibrilom kada ga je Allah poslao Merjemi u liku savršeno stvorena muškarca. I kada je došao Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, dok je sjedio među svojim ashabima. Pojavio se tada u liku čovjeka u sasvim bijelu odijelu, sasvim crne kose, nije se vidio na njemu trag putovanja i nije ga poznavao niko od ashaba; sjeo je do Božijeg Poslanika , sallallahu ‘alejhi we sellem, i prislonio svoja koljena uz Njegova , a stavio svoje ruke na Njegova stegna i pitao Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, o Islamu, Imanu; Ihsanu, Sudnjem danu, njegovim predznacima. On mu je odgovorio i ovaj je otišao. Poslije toga je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem rekao: ”Ovo je Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.” (Muslim)

Tako isto i meleki koje je Uzvišeni Allah slao Ibrahimu i Lutu su bili u ljudskim likovima.

 

4)  Vjerovanje u nama poznate poslove kojim ih je zadužio Uzvišeni Allah, kao što su: slavljenje Allaha, ibadet danju i noću, i pri tom se ne dosađuju i ne malaksavaju. Neki od njih imaju specijalne zadatke kao npr:

–  Džibril El-Emin, je zadužen da dostavlja objavu koju šalje Uzvišeni Allah poslanicima i vjerovjesnicima.

–  Mikail je zadužen za kišu i rastinje.

–  Israfil je zadužen za puhanje u rog kad nastupi Sudnji Čas i proživljenje stvorenja.

–  Melek smrti (Azrail) je zadužen za uzimanje duše prilikom smrti.

–  Malik je zadužen za džehennemsku vatru i njeno čuvanje.

–  Meleki zaduženi za zametke u majčinim utrobama. Kad se od začeća napuni četiri mjeseca Uzviseni Allah pošalje meleka kome naredi da zapiše četiri stvari: opskrbu djeteta, smrtni čas, njegova djela i dali će biti sretan ili nesretan.

–  Meleki zaduženi za čuvanje ljudskih djela i njihovo zapisivanje. Sa svakim čovjekom su dva meleka – jedan s desne, drugi s lijeve strane.

–  Meleki zaduženi za ispitivanje mrtvih. Kad se mrtvi položi u kabur, dođu mu dva meleka i pitaju ga o tome ko mu je Gospodar, šta mu je vjera i ko mu je Poslanik. Vjerovanje u meleke donosi veličanstvene rezultate:

1. Spoznaje Allahove, Dželle Ša’nuhu, Veličine, Snage, Moći.

2. Zahvala Uzvišenom Allahu na pažnji prema ljudima tako što je zadužio meleke da ih čuvaju, pišu njihova                             djela i tome slično.

3. Ljubav prema melekima zbog nihove pokornosti Allahu, Dželle Ša’nuhu. Neki od onih koji su zalutali sa                                  Allahovog, Dželle Ša’nuhu, puta, niječu da su meleki tjelesna bića. Smatraju da predstavljaju snagu                                    potencijanog dobra kod stvorenja. Ovo je iznošenje laži na Allahovu, Dželle Ša’nuhu, Knjigu, Poslanikov,                            sallallahu ‘alejhu we sellem, sunnet i idžma` muslimana.

 

Uzvišeni Allah je rekao: “Hvaljen neka je Allâh, stvoritelj nebesa i zemlje koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje sto hoće, On uistinu sve može.” (Fatir, 1)

 

A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim i straga udarali: “Iskusite patnju u ognju.” (El-Enfal: 5) ”

 

…A da ti je vidjeti nevjernike u silnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: ”Spasite se ako možete!…” I kad iz srca njiovih nestane straha, oni će upitati: ”Šta je to rekao Gospodar vaš?” – ”istinu” – odgovoriće, on je uzvišen i velik.” (Sebe’, 23)

 

A o stanovnicima dženneta je rekao: ”… i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ”Mir neka je vama, zato što ste trpjeli, a divno li je najljepše prebivalište!” (Ra`d, 23-24)

 

U El-Buharijevom ”Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

Kada Allâh Dželle Šanuhu, zavoli nekog roba, kaže džibrilu: ”Allah voli tog i tog roba pa ga i ti voli.”  Pa ga i džibril zavoli. Onda Džibril kaže stanovnicima nebesa: ”Allah voli tog i tog roba, pa ga i volite. Onda ga i stanovnici nebesa zavole te postane omiljen i među stanovnicima Zemlje.”

 

Takođe u El-Buharijevom ”Sahihu” od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ”Kada nastupi petak, na svim džamijskim vratima stoje meleki i pišu po redu kako ko dolazi u džamiju, a kada imam sjedne na minber, smotaju svoje listove i slušaju hutbu.

 

Ovo su jasni dokazi da su meleki tjelesna bića a ne potencijalna snaga dobra kao što tvrde zalutali (ez-zaigun) i u ovome se slaže većina muslimana.

____________________________________________________________________________

IZVOR: ŠERHU USULIL-SELASEH, Muhammed bin Salih el-Usejmin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s