ZNANJE MELEKA

Meleki posjeduju obilno znanje kojem ih je podučio Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, ali njima nije data moć spoznaje stvari: “I pouči On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!” “Hvaljen neka Si” – rekoše oni – “mi znamo samo ono čemu Si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri.” (El-Bekare, 31-32.)

 

Čovjek se odlikuje sposobnošću spoznaje stvari, otkrivanjem zakona kosmosa, a meleki to znaju direktnim nadahnućem od Uzvišenog Allaha,dželle ša’nuhu. Ali, ono čemu ih je Allah podučio je veće od onoga što čovjek poznaje. Od nauke koju im jeA llah dao je i znanje pisanja: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (El-Infitar, 10-12.)

_______________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 42-43.

MELEKI SU ČASNI I ČESTITI ROBOVI

Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, je opisao meleke kao časne i čestite robove: “U rukama izaslanika časnih, čestitih.” (Abese, 15-16.) To jest, Kur’an na rukama meleka,jer su oni ambasadori koje Allah šalje svojim poslanicima i vjerovjesnicima. Buhari kaže: “Sefere – izaslanici: ima značenje međusobno se  izmirili. Meleki su, zbog toga što silaze sa  objavom od Uzvišenog Allaha, dželle ša’nuhu, poput izaslanika koji izmiruju narod.” (Buharijin Sahih, 691/8)

 

Uzvišeni Allah je opisao ove meleke da su oni časni i čestiti, tj. njihov moral je plemenit, lijep i dostojanstven, a njihova djela su dobra, čista i potpuna. Zbog ovoga, onaj ko nauči Kur’an treba biti u svojim djelima i riječima na Ispravnom putu.

 

Buharija prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko vješto uči Kur’an u društvu je meleka, časnih i čestitih izaslanika, a onome ko ga uči sa naporom pripadaju dvije nagrade.” (Buharijin Sahih, 691/8, br. 4937. i Muslim, 549/1, br. 798. Ovo je Buharijina verzija.)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 34-35

BROJ MELEKA

Meleki su mnogobrojna stvorenja i njihov broj jedino zna Onaj Koji ih je stvorio: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna.” (El-Mudesir, 31. ajet)

 

Ako  želiš  saznati  njihovu  brojnost  poslušaj  riječi  Džibrila  o  Bejtul-m’amuru.  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je u noći lsraa upitao o Bejtul-ma’-muru, pa mu je Džibril rekao: “Ovo je Bejtul-ma’mur.  U njemu svakoga dana klanja sedamdeset  hiljada meleka koji se poslije tu više nikad ne vraćaju.” (Prenosi ga Buhari, 103/6, br. 2207 i Muslim, 146/1, br. 162.)

 

U Muslimovom Sahihu se prenosi predanje od Abdullaha da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Toga dana će se dovesti Džehennem, a imat će sedamdeset hiljada povodaca, a na svakom povocu bit će sedamdeset hiljada meleka koji će ga voditi.” (Prenosi ga Muslim, 2184/4, br. 2846.) Prema tome, onih koji će na Sudnjem danu dovesti Džehennem bit  će četrdeset devet miliona meleka.

 

Ako promotriš  tekstove koji se prenose o melekima koji su zaduženi za ljude, vidjet ćeš da je njihov broj veliki. Postoji melek koji je zadužen da brine o  sjemenu čovjeka, dva meleka  koja pišu  djela svakog  čovjeka, meleki  koji čuvaju čovjeka i melek – pratilac svakog čovjeka koji ga upućuje i usmjerava.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 26-27.

MJESTO BORAVKA MELEKA

Mjesto boravka meleka su nebesa. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, je rekao: “Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih! A  meleki veličaju i hvale Gospodara svoga.”  (Eš-Šura, 5. ajet)

 

Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, ih je opisao da su oni kod Njega: “A ako oni neće da te poslušaju, – pa, oni koj i su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38. ajet)

 

Silaze na Zemlju sa Allahovom naredbom za obavljanje misije koja im je povjerena: “Mi silazimo samo sa  naredbom Gospodara tvoga.” (Merjem, 64. ajet)

 

Više se spuštaju u posebnim prilikama kao što je Lejletul-kadr.

Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj  zbog odluke svake.” (El-Kadr, 3-4.)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 24-24.

MELEKIMA NIJE DOSADNO I NE UMARAJU SE

Meleki čine ibadet Allahu, pokorni su Mu i izvršavaju Njegove naredbe bez dosade i umora. Ne dešava se sa njima ono što se dešava ljudima kada je umor i dosada u pitanju. Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, opisujući meleke, kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija, 20. ajet)

 

A u drugom ajetu kaže: “A ako oni neće da te poslušaju, – pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 23-24.

MELEKI NE JEDU NITI PIJU

Meleki nemaju nikakve potrebe za hranom i pićem koje koriste ljudi. Uzvišeni Allah nas obavještava da su meleki došli Ibrahimu, alejhisselam, u liku ljudi, pa im je on prinio jelo, a oni ga nisu ni dotakli. On je osjetio od njih zebnju, pa su mu oni otkrili istinu o sebi i zebnje je nestalo: “Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani ”  l on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele, i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti .” (Ez-Zarijat, 24-28.)

U drugom ajetu Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti  da nisu gosti  i obuze ga neka zebnja od njih. “Ti  se ne boj!” – rekoše oni – “mi smo Lutovu narodu poslani.” (Hud, 70. ajet)

Sujuti prenosi od Fahra Er-Razija “da se ulema složila da meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.” (EI-Habaik fi ahbaril-melaik, str. 264.)

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 22-23.

MELEKI NEMAJU POL

Jedan od razloga zbog kog su Ademovi potomci zalutali u svo  stavu o nevidljivim svjetovima je što su neki nastojali da ove svjetove usklade po ljudskim i ovosvjetskim mjerilima i standardima. Jednog od njih vidimo da se čudi tome što bi Džibril dolazio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,  nakon nekoliko sekundi nakon što bi Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem,  bilo upućeno pitanje i on zatražio odgovor od Allaha, dželle ša’nuhu. Kako je dolazio ovom čudnom i neobičnom brzinom?! Svjetlosti trebaju milioni svjetlosnih godina da dopru do bliskih zvijezda na nebu.

 

Ovaj jadnik ne zna da je njegov primjer kao primjer mušic  koja  nastoji da brzinu aviona svede u svoje standarde. Kada  bi razmislio o ovome, sigurno bi saznao da svijet meleka ima standarde koji se u potpunosti razlikuju od naših ljudskih standarda i mjerila.

 

U ovoj sferi su zalutali arapski mušrici koji su tvrdili da su meleki ženskoga pola. Ovaj neispravan stav se kod njih pomiješao sa još većom legendom i mitom, te su oni tvrdili da su meleki Allahove kćeri.

 

Kur’an im se suprotstavlja u ove dvije stvari. Objašnjava da se oni – u onome što tvrde – ne oslanjaju na ispravan dokaz  i da  je ovaj  stav neispravan. Čudno je što oni  pripisuju Allahu kćerke, a sami mrze kćerke. Kada  neko od njih bude obaviješten da je darovan kćerkom njegovo lice pocrni i on postaje potišten. Možda se i skrije od ljudi stideći se “zla”  kojim je “rastužen”. Takav maloumnik može  preći svaku granicu i zakopati  novorođenče u zemlju.  Pored svega toga, pripisuju Allahu djecu i tvrde da su ženska. Ovako nastaje legenda i cvjeta u umovima onih koji nisu obasjani Božanskom svjetlošću.

 

Poslušaj sljedeće ajete koji govore o ovoj izmišljotini i kritiziraju njene sljedbenike: “A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi, zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?” Eto, oni, zbog toga što lažu, doista  govore:”Allah je rodio”  – oni  su, zaista, lažljivci. Zar je On kćeri sinovima pretpostavio? Šta vam je, kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite? lli, gdje vam je dokaz očiti? ” (Es-Saffat, 149-156.)

 

Allah, dželle ša’nuhu, je ovaj  njihov stav učinio svjedočanstvom za koje će ih pitati. Jedan od najvećih grijeha je govor o Allahu bez znanja: “Oni meleke, koji su robovi  Milostivoga, ženama nazivaju.  Zar su oni  prisustvovali stvaranju njihovu?- Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!” (Ez-Zuhruf, 19. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 20-22.