BROJ MELEKA

Meleki su mnogobrojna stvorenja i njihov broj jedino zna Onaj Koji ih je stvorio: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna.” (El-Mudesir, 31. ajet)

 

Ako  želiš  saznati  njihovu  brojnost  poslušaj  riječi  Džibrila  o  Bejtul-m’amuru.  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je u noći lsraa upitao o Bejtul-ma’-muru, pa mu je Džibril rekao: “Ovo je Bejtul-ma’mur.  U njemu svakoga dana klanja sedamdeset  hiljada meleka koji se poslije tu više nikad ne vraćaju.” (Prenosi ga Buhari, 103/6, br. 2207 i Muslim, 146/1, br. 162.)

 

U Muslimovom Sahihu se prenosi predanje od Abdullaha da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Toga dana će se dovesti Džehennem, a imat će sedamdeset hiljada povodaca, a na svakom povocu bit će sedamdeset hiljada meleka koji će ga voditi.” (Prenosi ga Muslim, 2184/4, br. 2846.) Prema tome, onih koji će na Sudnjem danu dovesti Džehennem bit  će četrdeset devet miliona meleka.

 

Ako promotriš  tekstove koji se prenose o melekima koji su zaduženi za ljude, vidjet ćeš da je njihov broj veliki. Postoji melek koji je zadužen da brine o  sjemenu čovjeka, dva meleka  koja pišu  djela svakog  čovjeka, meleki  koji čuvaju čovjeka i melek – pratilac svakog čovjeka koji ga upućuje i usmjerava.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 26-27.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s