IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA


Ovaj predznak je početak izmjene koju će Allah, dželle ša’nuhu, načiniti u sistemu ovozemaljskog svemira, tako što će se zbiti pojave koje su potpuno neobične ljudima, a koje će biti jasan dokaz skorog nastupa Kijametskog dana, u kome će doći do potpune promjene sistema u svemiru. O toj promjeni nam Allah, dželle ša’nuhu, govori u mnogim surama Časnog Kur’ana. Početak te promjene, kako se navodi u mnogim hadisima, bit će izlaskom Sunca sa zapada, što je sasvim suprotno postojećim zakonima. Ali, Onaj koji je bio u stanju da učini da Sunce izlazi s istoka, u stanju je da to izmijeni, te da ono izađe sa zapada, jer je On taj koji ga je stvorio i koji ga održava. U pojedinim sahih-hadisima se navodi da će ovo biti prvi veliki predznak po svojoj pojavi. (Vidi fusnotu: 1.)

Abdullah bin Amr bin As, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje iz zemlje ujutro, istoga dana; bilo koji od njih da se prvi pojavi drugi je odmah iza njega. (Prenosi ga Muslim i Ebu-Davud. Vidi: Fethul Bari, 11:297, Sunen Ebu-Davud – poglavlje o predznacima Kijametskog dana, Tejsirul vusul – poglavlje o raznim predznacima i Sahih bi šerhin Newewi, 18:77.)

U ranije navedenom hadisu, koji prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anha, kaže se da će nakon pojave ovog predznaka svi ljudi povjerovati, ali tada neće biti od koristi imana onima koji nisu prije vjerovali, kao što to Allah, dželle ša’nuhu, kaže:

Onoga dana, kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.” (El-Enam, 158)

Veliki broj mufessira, tumačeći ovaj ajet, kaže da nevjerniku neće koristiti iman nakon izlaska sunca sa zapada, kao što neće vrijediti pokajanje griješnika, niti dobra djela onih koji ih prije nisu činili, makar i vjernici bili. (Fethul Bari, 11:297.)

________________________________________________________________

Fusnota 1. – (Ibn-Hadžer, po pitanju redoslijeda pojave velikih predznaka Sudnjeg dana, kaže: Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala,kojim će se nagovijestiti ogromna promjena u mnogim stvarima na cijeloj Zemlji. A to će se završiti smrću Isaa, sina Merjemina. A izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka kojim će se označiti nastupanje te promjene u svemiru i završit će nastupom Kijametskog dana. Što se tiče izlaska životinje (Ed-Dabbe) iz zemlje, najvjerovatnije će se to desiti istoga dana kada Sunce izađe sa zapada. A razlog tome je što će se po izlasku Sunca sa zapada zatvoriti vrata pokajanja. Prvi predznak kojim će se označiti stvarni početak nastupa Sudnjeg dana je vatra koja će potjerati ljude sa istoka na zapad. (Fethul Bari, 11:296-297) Iz riječi Ibn-Hadžera zaključujemo da se radi o tri vrste velikih predznaka: predznaci kojima se nagovještava početak ogromnih promjena stanja na zemlji, predznaci kojima se nagovještava početak promjena u svemiru i predznaci kojima se nagovještava početak nastupa Kijametskog dana. I da se izlazak Sunca sa zapada smatra prvim predznakom iz druge grupe, nakon čije pojave će se zatvoriti vrata pokajanja i vrata imana.)

__________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. 78.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s