MELECI SE BORE NA STRANI MUSLIMANA I UČVRŠĆUJU IH U RATOVIMA

Uzvišeni Allah je pomogao vjernike velikim brojem meleka u bici na Bedru: “I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.” (El-Enfal, 9.)

 

Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” (Ali-Imran, 123-125.)

 

Buhari prenosi u svome Sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Dan Bedra rekao: Ovo je Džibril, uzeo je svoga konja za glavu i na njemu je ratna oprema. (Buhari: 312/7, br. 3995.)

 

Uzvišeni Allah je objasnio mudrost i svrhu slanja ovih meleka, a to je učvršćivanje vjernika, borba na njihovoj strani, borba protiv Allahovih neprijatelja i ubijanje nevjernika udarajući ih po vratovima i rukama: “Allah je to zato učinio da bih vas obradovao i da bi se tima srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista Silan i Mudar.” (El-Enfal, 10.)

 

Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!”  U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.” (El-Enfal, 12.)

 

U suri Ali lmran, Uzvišeni Allah kaže: “To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog -, da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani.” (Ali-Imran, 126-127.)

 

Jedan od muslimanskih boraca čuo je udarac meleka. Udario je jednog nevjernika i njegov glas, a on je tjerao njegovog konja. Muslim prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anha, da je rekao: “Jedan musliman je žurno tjerao mušrika ispred sebe. Tada začu fijuk biča iznad glave i glas konjanika koji reče: “Naprijed, o, Hajzume!”  Tada ugleda ubijena mušrika ispred sebe. On pogleda u njega, a on je bio udaren po nosu i rasječen po licu … pa je ensarija došao i to ispričao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je rekao: “Istinu si rekao, to je pomoć sa trećeg neba.” (Muslim: 1384/3, br. 1763.)

 

Meleki su se borili i u drugim prilikama. U Bici na Handeku, Uzvišeni Allah je, također, poslao meleke: “O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli.” (El-Ahzab, 9.)

 

Pod izrazom: ” … i vojske koje vi niste vidjeli … “ misli se na meleke, kao što je potvrđeno u Sahihu i na drugim mjestima: Džibril je došao Allahovom Poslaniku, alejhi selam, nakon njegovog povratka sa Hendeka, a Poslanik, sallallah u alejhi ve sellem, je bio odložio svoje oružje i kupao se. Došao mu je Džibril tresući prašinu sa svoje glave i rekao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Odložio si oružje, tako mi Allaha, mi nismo odložili oružje. Izađi protiv njih.”  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Gdje?”  Pa je on pokazao prema Benu Kurejzu.” (Buhari: 307/7, br. 4117 i Muslim: 1389/3, br. 1769.)

 

Buhari prenosi u svime Sahihu od Enesa, radijallahu anha, da je rekao: “Kao da gledam uzdignutu prašinu na ulici Benu Ganema – Džibrilova skupina kada je Poslanik, sallallahu alejh ive sellem, išao u Benu Kurejza.” (Buhari: 407/7, br. 4117.)

______________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 121-125.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s