MELEKI PIŠU DOBRA I LOŠA DJELA

Meleki su zaduženi za bilježenje i pamćenje dobrih i loših djela Ademovog potomstva i na njih se odnosi Allahov govor: “A nad vama bdiju čuvari, kod Nas cijenjeni pisari, koji znaju ono što radite.” (El-Einfitar, 10-12.)

 

Allah je za svakog čovjeka zadužio dva prisutna meleka koji se od njega ne odvajaju i koji pišu njegova djela i riječi: “Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi slijeve strane, on ne izusti ni jednu riječ,a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf, 16-18.)

 

Vidljivo je da meleki koji su zaduženi za čovjeka pišu sve ono što čovjek izgovori ili uradi, ne zaboravljajući ništa, jer Uzvišeni kaže: “On ne izusti ni jednu riječ“. Zbog toga, čovjek će naći svoju knjigu koja sadrži sve ono što je on izgovorio ili uradio. Zbog toga će nevjernici na danu kada vide knjigu svojih djela povikati: “Teško nama!’ – govoriće – “kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!” – i naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti.” (El-Kehf, 49.)

 

U Buharijinom Sahihu se od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallhu alejhi ve sellem, da kaže: “Doista, čovjek nekada izgovori neku riječ sa kojom je Allah zadovoljan ne pridavajući joj značaj, a Allah mu njome podigne stepene. A nekada izgovori riječ koja srdi Allaha ne pridavajućijoj značaj, a Allah ga njome sruči u Džehennem.” (Buhari: 308/11)

 

Ibn Kesir u svome Tefsiru spominje da je Hasan El-Basri proučio ajet: ”Jedan s desne, a drugi s lijeve strane.” (Kaf, 17.) A zatim rekao: “Sine Ademovi data ti je tvoja stranica i određena nad tobom dva plemenita meleka: jedan s desne, a drugi sa tvoje lijeve strane. Što se tiče onog sa tvoje desne strane, on bilježi i čuva tvoja dobra djela, a onaj s lijeve bilježi i pamti tvoja loša djela. Čini što hoćeš, u manjoj ili većoj mjeri, sve dok ne umreš, a onda će se tvoja stranica saviti i bit će stavljena na tvoj vrat s tobom u kaburu, sve dok ti na Sudnjem danu ne bude knjiga otvoreno pokazana, kod toga Uzvišeni Allah kaže: “Čitaj Knjigu svoju, dosta ti je danas to što ćeš svoj račun polagati.”  Zatim je Hasan rekao: “Tako mi Allaha, pravedno je postupio prema tebi ko je učinio da sam sviđaš račune”.”

 

 

Ibn Kesir od Ibn Abbasa, radijallahu anha, također, spominje riječi Uzvišenoga: “On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf, 18.)

Rekao je o ovome: Melek piše sve ono što čovjek izgovori, bilo dobro ili loše, čak piše i riječi: jeo sam, pio sam, otišao sam, došao sam, vidio sam, tako da kada dođe četvrtak iznesu se njegove riječi i djela, pa se iz te knjige prihvati nešto od dobra i nešto od lošeg, a odbaci ostalo, to su riječi Uzvišenog Allaha: “Allah je dokidao što je htio, a ostavljao šta je htio; u Njega je glavna Knjiga.” (Er-R’ad, 39.)

 

Ibn Kesir spominje da je imam Ahmed u svojoj bolesti jaukao, pa su mu prenijeli da je Tavus rekao: “Melek piše sve, pa čak i jaukanje.”  Ahmed nikada više do svoje smrti nije jauknuo, Allah mu se smilovao.”

 

DESNI PIŠE DOBRA, A LIJEVI LOŠA DJELA

U Taberanijevom Mu’džemul-kebiru, sa dobrim senedom, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji je na lijevoj strani podiže pero sa muslimana koji se ogriješio šest sati, pa ako se on pokaje i zamoli Allaha za oprost, on ne piše ništa, u suprotnom napiše jedan grijeh.” (Sahihul-džami’: 212/2.)

______________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 85-90.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s