PATNJE I UŽICI U KABURU

Dužni smo vjerovati u patnje i užitke u kaburu, o kojima nam govori Poslanik, alejhi-selam, a koji će nastupiti poslije ispita. O tome govori veliki broj ajeta i hadisa. Allah, dželle ša’nuhu, kaže:

… a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (El-Mumin,45-46)

 

Allah, dželle ša’nuhu, zaprijetio je faraonovim ljudima s dvije vrste kazne: prva, na koju je ukazao riječima: Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, i druga, na koju ukazuje riječima: a kada nastupi čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu! Drugi dio je dodao prvom atf, što znači da one nisu iste vrste. Ako druga vrsta kazne nastupa nakon Kijametskog dana (kao što se iz ajeta razumije), onda je neminovno da prva vrsta nastupa nakon njihove smrti, pa do proživljenja, što je, svakako, kaburska patnja. Allah, dželle ša’nuhu, ukazuje na patnju koja će biti u kaburu i u slijedećim riječima: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni.” (El-Enam, 93)

Prenosi se da je Ibn – Abbas tumačeći ovaj ajet, rekao: Ovo je prilikom umiranja, oni će tada biti udarani po licima i leđima svojim. Ibn-Hadžer veli: To potvrđuje i sljedeći ajet: “A kako će tek biti kad im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!” (Muhammed, 27), a zatim reče: Iako se ovdje govori o patnji prije ukopa, ona ipak spada u patnju koja će biti prije nastupa Sudnjeg dana. A pripisuje se kaburu, zato što će većina tih patnji (prije Sudnjeg dana) biti u njemu. (Fethul Bari, 3:180)

 

Što se tiče hadisa koji govore o kaburskoj patnji, oni su mnogobrojni i dostižu stepen tevature (riječ “tevatur” znači da više hadisa govore o jednoj stvari). Imam Newewi u svom komentaru na Sahih Muslima kaže: Znaj da sljedbenici pravca ehli sunneta kabursku kaznu smatraju istinom, jer za nju postoje mnogi dokazi iz Kurana i Sunneta. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a mnogobrojnisu hadisi Allahovog Poslanika, alejhi-selam, koje prenose grupe ashaba iz različitih područja u prilog ovome. Isto tako, razumski gledajući, nije nemoguće da Allah, dželle ša’nuhu, povrati život u jedan dio tijela i da ga kažnjava. A ako se to ne kosi s razumom, a za njega imamo potvrdu u šerijatskom dokazu, onda se mora prihvatiti i vjerovati. (Šerhun Newewi ‘ala sahih muslim, 17:200-207)

 

Imam Muslim u svom Sahihu navodi mnoge hadise koji potvrđuju patnju u kaburu i navode da je Poslanik, alejhi-selam, slušao one koji se muče u kaburu, da mrtvi čuju topot obuće onih koji odlaze s kabura i sl. U hadisima se spominje i govor Muhammeda, alejhi-selam, mušričkim žrtvama, ukopanim u zajedničku grobnicu, poslije Bitke na Bedru, kada je odgovorio ashabima da oni nimalo bolje ne čuju od njih (ukopanih). Zatim se govori o tome kako će se rasprostraniti kabur onima koji su spašeni i pokazati im se mjesto u Džennetu, a suprotno tome onima koji su propali, kao i o ostalom što se može pročitati u tim hadisima. (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:200-207)

 

Imam Muslim u svome Sahihu prenosi od Zejd bin Sabita, radijallahu anha, da je rekao: Bili smo s Poslanikom, alejhi-selam, na jednoj parceli koja je bila u posjedu Beni Nedždžara kad se iznenada uznemirila mazga na kojoj je jahao i gotovo ga zbacila sa sebe, kad ugledasmo nakoliko kaburova (šest ili pet ili četiri), Poslanik, alejhi-selam, upita: Ko od vas zna ove što su ovdje ukopani? Jedan od prisutnih reče: Ja! Poslanik, alejhi-selam, upita: Kada su umrli? Prije islama!, reče on (čovjek). Zaista se ljudi kažnjavaju u kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih zamolio Allaha da vam omogući da čujete patnju kabursku, kao što ja čujem! Zatim se okrenuo prema nama i rekao: Tražite utočište kod Allaha od vatre! Mi smo svi uglas zamolili Allaha da nas sačuva od vatre. Zatim nama reče: Tražite zaštitu od patnje u kaburu! Mi tada svi zatražimo zaštitu od patnje u kaburu. Zatim nama reče: Od Allaha zatražite zaštitu od svih smutnji – javnih i tajnih! Mi tada zatražismo zaštitu od svih smutnji – javnih i tajnih. Zatim nam reče: Od Allaha tražite zaštitu od iskušenja Dedžala! Mi tada zatražismo zaštitu od Dedžala i njegove kušnje. (Sahihi Muslim bi šerhin Newewi, 17:202)

 

Buharija, Muslim i drugi prenose od Ibn-Abbasa, radijallahu anha, da je rekao: Poslanik, alejhi-selam, prošao je pored dva kabura i rekao: Oni se kažnjavaju, a kazna ih je stigla zbog ne velikih stvari. Zatim je rekao: Jedan od njih je prenosio lažne vijesti, kojima je zavađao druge, a drugi se nije prao poslije male nužde. (Saihhul Buhari, 3:188)

 

Buharija i Muslim prenose od Abdullaha bin Umera, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi-selam, rekao: Kada neko od vas umre, njegovo mjesto mu se pokazuje svako jutro i svaku večer. Pa ako je od stanovnika Dženneta, pokazuje mu se mjesto u Džennetu, a ako je od stanovnika Džehennema, pokazuje mu se mjesto u Džehennemu! I kaže mu se: Ovo je tvoje mjesto koje te čeka nakon Sudnjeg dana. (Sahihul Buahri me’a Fethil Bari, 3:118 i Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:200)

 

Što se tiče kažnjavanja u kaburu, ili užitka u njemu i načina povratka duše u tijelo mejjita, tom pitanju nije dozvoljeno bilo šta dodati na ono što nam je preneseno u sahih hadisima. Komentator Tahavije kaže: Hadisi koji govore o kaburskoj patnji ili užicima i ispitu meleka dostigli su stepen tevatura; zato smo to dužni vjerovati. Znamo da šerijat ne dolazi sa nečim što se suprotstavlja razumu, ali može da dođe sa nečim što će razum zbuniti; zato mi nećemo razmatrati o njegovom (kaburskom) načinu patnje, kazne ili ispita, jer razum nije ustanju to shvatiti zato što se to ne dešava na ovom svijetu. Također, vraćanje duše u tijelo, nije na nama uobičajeni način, u životu na ovome svijetu, nego je to na sasvim drugačiji, nama nepoznat način…

 

I znaj, da je kaburska patnja – patnja u berzehu (međuživotu). Svako ko je umro, a zaslužio je kabursku patnju, ona će ga stići, svejedno, ukopao li se on ili ne, pojele ga zvijeri ili izgorio, pa postao pepeo koji je raspršen po zraku ili bio razapet ili utopljen u moru; njegovu dušu i tijelo će stići kazna isto kao da je i ukopan. A što se tiče hadisa u kojima se prenosi da će se postaviti da sjedi, da će mu se rebra rastavljati od prevelike patnje i tome slično, iz toga se mora razumjeti poruka Poslanika, alejhi-selam, bez pretjerivanja i oduzimanja. Zato se neće njegove riječi tumačiti onim što one ne sadrže niti će se zanemariti dotle da se zaniječe Uputa i objašnjenje Poslanika, alejhi-selam. (Šerhul ‘akidetit Tahavije, str. 451-452.)

 

Ibnul – Kajjim kaže: Seleful ummeti (prve generacije) i prvaci u znanju smatraju da čovjek, kada umre, biva u užitku ili patnji i da se to odražava na njegovu dušu i tijelo. Duša poslije rastanka s tijelom i dalje ostaje u užitku ili patnji i ona se ponekad spaja s tijelom koje zajedno s njom uživa, ili pati. A kad nastupi Sudnji dan, duše će se povratiti svojim tijelima i ljudi će ustati iz kaburova i krenuti prema svome Gospodaru. Proživljenje tijela je pojava o kojoj su suglasni muslimani, jevreji i kršćani. (El ‘akaidul islamijje, Sejjid Sabik, str. 237.)

____________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nua’jm Jasin, str. br. 73-76.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s