POSLANIK MUSA JE IZBIO OKO MELEKU SMRTI

Muslim u svome Sahihu prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Melek smrti je došao Musau, alejhi selam, i rekao mu: ‘Odazovi se svome Gospodaru!’  Musa ga je udario i izbio mu oko, pa se melek vratio Allahu i rekao: ‘Poslao si me Svome robu koji ne želi da umre i koji mi je izbio oko’.  Na to mu je Allah vratio oko i rekao mu: ‘Vrati se mome robu i reci mu: ‘Ako želiš da živiš stavi svoju ruku na leđa vola, pa koliko god ti ruka pritisne dlaka, toliko ćeš još godina živjeti!’  Musa je na to upitao: ‘A šta poslije?’ Gospodar mu je odgovorio: Opet smrt. Na to je Musa odgovorio: ‘Onda sad’.” (Prenose ga Buhari: 206/3, br. 1339 i Muslim: 1843/4, br.2373. Ovo je Muslimova verzija.)

 

Melek smrti je dolazio ljudima u liku čovjeka, pa je došao Musau i on ga je udario i izbio mu oko. (Ovaj rivajet prenosi Imam Ahmed u svome Musnedu i Taberi. Pogledaj Fethu-l-bari: 442/6.)

 

Ibn Hadžer El-Askelani spominje da neki novotari negiraju ovaj hadis. Odgovarajući im, Ibn Hadžer kaže: “Musa je udario meleka smrti, jer je vidio čovjeka koji je ušao u njegovu kuću bez dozvole i nije znao da je on melek smrti. Zakonodavac dozvoljava izbijanje oka onome ko gleda u kuću muslimana bez dozvole. Meleki su došli Ibrahimu i Lutu, alejhi selam, u liku ljudi i oni ih nisu poznali. Ibrahim ih je poznao nakon što im je prinio jelo, a Lut nakon što se uplašio za njih od svoga naroda.” (Fethul-bari: 442/6.)

 

Negiranje vjerodostojnih hadisa koji obavještavaju o gajbu samo racionalnom teorijom krnji iman. Prvo svojstvo bogobojaznih je da oni vjeruju u gajb, kao što to Uzvišeni Allah spominje na početku sure Bekare. Kada je neka vijest vjerodostojno prenijeta od Allaha ili Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne preostaje ništa drugo nego da se to potvrdi: “Oni koji su dobro u nauku upućeni govore: “Mi vjerujemo u njih, sve je od Gospodara našeg!” – A samo razumom obdareni shvaćaju.

_______________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 99-100.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s