PREDZNACI SUDNJEG DANA


Dužni smo vjerovati da će Sudnji dan nastupiti i da u to nikakve sumnje nema, da njegovo vrijeme ne zna niko osim Allaha, dželle ša’nuhu, koji je to sakrio od svih ljudi, čak i od poslanika i vjerovjasnika, i da niko nije u stanju saznati koliko je još ostalo od ovog svijeta.

Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći! Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.” (El-Earaf, 187)

 

Međutim, mi smo dužni vjerovati u njegove predznake o kojima nam govori Poslanik,alejhi selam, u sahih-hadisima. Pouzdano je preneseno od Allahovog Poslanika, alejhi selam, da je on spominjao male predznake Sudnjeg dana, koji uglavnom govore o pokvarenosti ljudi u zadnje vrijeme, neredima koji će se među njima desiti, a poneki o Allahovoj uputi i putu poslanika, kao i velike predznake.

 

Što se malih predznaka tiče, o njima govori jedan broj hadisa, a mi ćemo navesti neke:

a) – Buharija i Muslim prenose hadis Allahovog Poslanika, alejhi selam, u kome kaže: Ja sam poslan, a do Sudnjeg dana je ostalo samo kolika je razlika između ova dva prsta!, pa ispruži kažiprst i srednji prst. (Prenosi ga Buharija, Muslim i Tirmizija. Vidi Sahihul Buhari me’a fethu Bari, 11:293)

Ovaj hadis je dokaz za poslanstvo Muhammeda, alejhi selam, i svršetak poslanstva s njime, što je jedan od predznaka bliskog nastupanja Sudnjeg dana. Iz hadisa se razumije da između Poslanika i Sudnjeg dana neće biti više ni jedan poslanik, nego će on nastupiti odmah poslije njega, što svakako nagovještava bliskost nastupa Sudnjeg dana. (El ‘akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 245, Fethul Bari, 11:293)

 

b) – U poznatom hadisu o Džibrilu, u kome je on upitao Poslanika, alejhi selam, a on mu odgovorio: Upitani ništa više o tome ne zna od onoga ko ga je upitao. Džibril je tada rekao: Obavijestime o njegovim predznacima!, a Poslanik, alejhi selam, mu reče: Kad robinja rodi sebi gospodara (Pogledaj fusnotu: 1)  i kad vidiš bosonoge i slabo obučene bijednike čobane kako se natječu u gradnji visokih zgrada. (Pogledaj fusnotu: 2)

 

c) – Buhari prenosi od Ebu-Hurejrea, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne zarate dvije velike skupine (Ibn-Hadžer kaže: Ovdje se misli na skupinu Alije i skupinu Muavije Fethul Bari, 12:72.), između kojih će se povesti ogromna bitka, a obje će biti iste vjere i dok se ne pojave lažni poslanici, čiji će broj dostići blizu 30, (Pogledaj fusnotu: 3) a svaki od njih će tvrditi da je Allahov Poslanik; dok nestane znanja (ilma) tako što će pomrijeti ulema; dok se ne poveća broj zemljotresa; dok ne postane vrijeme kratko i brzo prolazno, (Pogeldaj fusnotu: 4) dok se ne poveća broj ratova i ubistava, dok se među vama ne pojavi takvo bogatstvo da će čovjek nuditi svoj zekat i niko mu ga neće htjeti primiti, nego će onaj kome se ponudi reći: Ja nemam potrebe za njim! Dok se ne pojavi natjecanje među ljudima u gradnji visokih zgrada; dok ne nastupi takvo vrijeme u kome će čovjek naići pored kabura svoga prijatelja i reći: Kamo sreće da sam ja namjesto tebe! Dok sunce izađe sa zapada (Ovo je jedan od velikih predznaka, a svi ostali u ovom hadisu su mali), a kada se to desi i ljudi ga vide, svi će povjerovati, ali tada nikome neće koristiti iman ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Sudnji dan će tako nenadno nastupiti da odjeća koju su pazarili dvojica neće ostati niti kupljena niti smotana (vraćena), da će čovjek ponijeti mlijeko koje je namuzao od svoje deve, ali ga neće stići popiti. Tako će iznenađujući biti da će čovjek popravljati vrelo, ali se neće stići napiti vode iz njega. Tako će iznenada natupiti da čovjek neće stići pojesti zalogaj koji je već bio donio do svojih usta. (Prenosi ga Buharija. Vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 13:70, 76.)

 

d) – Enes bin Malik, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Od predznaka Sudnjeg dana je i to da će nestati znanja (ilma), pojavit će se neznanje, zinaluk, alkohol, povećat će se broj žena, a smanjiti broj muškaraca tako da će na pedeset žena biti samo jedan čovjek. Ebu-Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je jedan čovjek rekao Allahovom Poslaniku, alejhi selam: Kada će nastupiti Sudnji dan? Poslanik, alejhi selam, odgovori: Kad nestane povjerenje među ljudima, očekuj Sudnji dan. Čovjek opet upita: Kako će nestati povjerenja među njima? Kad se odgovorne funkcije povjere onima koji ih ne zaslužuju, očekuj Sudnji dan. (Vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 11:279.)

 

e) – Ebu-Hurejre, radijallahu anha, također, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne povedu bitku protiv jevreja, kada će ih muslimani tako pobiti daće se jevreji sakrivati za drvo i kamen, ali će svako drvo i kamen progovoriti: O muslimanu, o Božiji robe, evo jevreja, sakrio se za mene, dođi pa ga ubij, izuzev drveta Garkad, jer je ono jevrejsko drvo! (Prenose ga Buharija i Muslim, a ovo su riječi Muslima. Vidi: Sahih Muslim bi šerhin Newi,18:44.)

 Još je mnogo hadisa koji nam govore o drugim predznacima Sudnjeg dana, a mogu se potražiti u vjerodostojnim hadiskim zbirkama. (Te hadise ćemo naći u Buhariji i Muslimu, u poglavlju o neredima i predznacima Sudnjeg dana, poglavlju Er-Rikak i na drugim mjestima.)

 

A što se tiče velikih predznaka, u pojedinim vjerodostojnim hadisima se spominje njih deset, kao što je hadis Huzejfe bin Usejd el-Gaffari u kome kaže: Poslanik, alejhi selam, zatekao nas je kako ponavljamo pojedine lekcije, pa je upitao: Šta to učite? Lekciju o Sudnjem danu!, rekoše. On reče: Sudnji dan neće nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka!, pa je spomenuo Duhan, Dedždžala, Ed-Dabbe, izlaz sunca sa zapada, silazak Isaa, sina Merjemina, alejhi selam, Jedžudža i Medžudža, tri pomračenja Sunca: na istoku, na zapadu i na Arapskom poluotoku, a zadnji od njih će biti vatra koja će se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obračuna. (Vidi: Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:27.)

 

 

_____________________________________________________________________________

Fusnota 1. – (Ibn Hadžer, tumačeći ove riječi, kaže: “Bit će raširena neposlušnost djece prema roditeljima, pa će se dijete ponašati prema svojoj majci kao što se gospodar ponaša prema svojoj robinji, putem ponižavanja psovkom, udaranjem i traženjem raznih usluga. Stoga se to dijete naziva gospodarom svoje majke, simbolizirajući sva ta značenja. Ili se pod riječju gospodar misli na staratelj, što je, po meni, najispravnije tumačenje. Jer se u hadisu govori o tome kako će to stanje biti čudno. Da će znak blizine Sudnjeg dana biti to što će se mnoge stvari izokrenuti potpuno naopako, tako da će dijete koje se odgaja, postati odgajatelj i bezvrijedni postati vrijedni, što se uklapa u sljedeći dio hadisa, u kome se govori kako će bosonogi čobani postati vlasnici zemlje.” Vidi: Fethul Bari, 1:101)

 

Fusnota 2. – (Muttefekun alejhi, vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 1:99-100, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 1:158. A o značenju nadmetanja bosonogih čobana u visokim građevinama, Kurtubi kaže: Ovim se želi ukazati na ogromne promjene koje će nastati, tako što će beduini nasilno zavladati pojedinim zemljama i nepravedno vladati, te će se nakupiti imetka koji će trošiti u visoke zgrade, ponoseći se njima, a mi smo svjedoci toga ovih dana. Ovo prenosi od Kurtubija Ibn-Hažder u Fethul Bari 1:101.

 

Fusnota 3. – (Jedan od njih je El Esved el Anesi koji se pojavio u Sana i Musejleme el-Kezzab, koji se pojavio u Jemami. Poslanstvo za sebe je tvrdio još i Tulejha bin Huvejlid i Sodždžah, ali su se njih dvojica pokajali za svoja djela. Među ove danas spada i osnivač kadijanija i behaijja. Vidi: Fethul Bari, 13:73, El Akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 246.)

 

Fusnota 4. – (Ovim se ukazuje na podizanje berićeta iz svega, pa čak i iz vremena. Tako da će godina biti kao mjesec, a mjesec kao sedmica, a sedmica kao dan, a dan, kao sat. Fethul Bari,13:13, Tejsirul vusul, 4:91.)

 

 

 

 

_____________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 76-78.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s