SAKUPLJANJE SVIH LJUDI NA JEDNOM MJESTU, RADI OBRAČUNA

Vjerujemo, također, da će nakon proživljenja i izlaska iz kaburova, svi ljudi biti sakupljenina jednom mjestu. Allah,dželle ša’nuhu, kaže: “Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo, a kad u Džehennem čedne grešnike protjeramo.” (Merjem, 85-86)

 

Hašr je dovođenje svih ljudi na mjesto obračuna, gdje će čekati dok im se ne presudi. Nakon proživljenja će Allah, dželle ša’nuhu, narediti melekima da sve ljude dovedu na to mjesto. Oni će biti isti kao kad su rođeni: bez obuće, bez odjeđe, neobrezani. U sahih-hadisu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, rekla: Čula sam Allahovog Poslanika, alejhi selam, kada je rekao: Ljudi će biti proživljeni na Kijametskom danu, bosi, goli i neobrezani. Ja tada rekoh: O Allahov Poslaniče, jedni u druge gledajući? Poslanik, alejhi selam, tada odgovori: Stanje će biti daleko teže od toga da bi gledali jedni u druge.

(Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:192-193, Sahihul Buhari mea Fethul Bari, 11:325.)

 

Ibn-Abbas, radijallahu anha, prenosi: Allahov Poslanik, alejhi selam, jedne prilike držao je hutbu i rekao: O

ljudi, zaista ćete vi biti sakupljeni pred Allahom bosi, goli, neobrezani! “A zatim je rekao: Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti! To je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti!” (El-Enbija, 104.)

Zatim reče: Prvi čovjek koji će se na Kijametskom danu obući je Ibrahim, alejhi selam. Tada će se doći s ljudima iz mog ummeta, pa će se odvesti na lijevu stranu, a ja ću reći: O Gospodaru moj, moji drugovi! Tada će mi se reći: Ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe! Pa ću ja reći kao što je rekao dobri rob:(Isa, r.a., (El-Maide, 117))I ja sam nad njima bdio dok sam me|u njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao! Zatim će mise reći: Oni su neprestano, nakon tvog odlaska, tvoja naređenja odbacivali. (Vidi Sahihul buhari mea Fethul Bari, 8:230 i 11.322.)

 

Na mjestu čekanja ljude će zadesiti velika nevolja. Mikdad bin el-Esved prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Sunce će se približiti ljudima na Kijametskom danu, tako da će doći na udaljenost samo jedne milje, (Vidi fusnotu 1.) pa će ljudi biti u znoju, shodno svojim djelima. Nekome od njih će znoj dostizati do nožnih članaka, nekome do koljena, nekome do grla, a nekome će zapljuskivati usta, kao da je zauzdan. Poslanik, alejhi selam, pokaza svojom rukom na svoja usta. (Prethodni izvor)

Za to vrijeme će pojedini ljudi biti u hladovini Allaha, dželle ša’nuhu, kako nas o tome obavještava Poslanik, alejhi selam. Ebu-Hurejre, radijallahu anha, i Ebu-Seid, radijallahu anha, prenose da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Sedmericu će Allah zaštititi svojim hladom, na Dan kad neće biti drugog hlada sem Njegovog : pravednog imama, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za Džamije, dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ima Allaha, na tom se sastali i na istom se rastali, čovjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa žena, a on je odgovorio: Ja se bojim Allaha!, čovjeka koji je udijelio sadaku i sakrio je tako da njegova desnica nije znala šta udjeljuje njegova ljevica i čovjeka koji se iskreno sjetio Allaha, pa su mu oči zasuzile. (Vidi Sahihul Buhari bi hašijetis Sindi, 1:170, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 7:120-122, Es sunenul kubra, 10:87, Sunenun Nesai, 8:222-223.)

 

Kad se ljudi namuče i kada im postanu tegobe ovog teškog dana nesnosne, oni će zatražiti od poslanika da mole Allaha,dželle ša’nuhu, da ih spasi tih patnji i da požuri s presudom, pa će ih svaki poslanik upućivati na poslanika poslije sebe, dok ne dođu do našeg Poslanika, Muhammeda, alejhi selam, pa će se zauzeti za njih, a Allah, dželle ša’nuhu, primit će njegovo posredovanje (šefaat) (Fusnota 2.) i ljudi će se uputiti ka konačnoj presudi.

_______________________________

Fusnota 1: Selim bin Amir – prenosilac hadisa od mikdada – kaće: Tako mi Allaha, ja ne znam šta podrazumijeva pod riječju (milja), da li zemljišnu mjeru, ili Mil kojim se šminkaju oči. Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:196.

Fusnota 2: Ovo je veliki šefaat, koji je odobren samo našem Poslaniku, alejhi selam, između svih ostalih poslanika, alejhi selam. Po pitanju ovog šefaata saglasan je cjelokupan ummet, jer je on ptvrđen sahih hadisima. I on spada u posebno odabrano mjesto Poslanika, alejhi selam, koje mu je obećao Allah, dželle ša’nuhu, u ajetu: “I probdij dio noći u molitvi, – to je samo tvoja dužnost, Gospodar će ti na Onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.” (El-Isra, 79) Vidi šerhul akidetit tahavijje, str.252-253 ve ehedisuš šefaa fi Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 3:54-77, šerhul akidetil vasitijje, str. 128, i el akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 274.

 

 

_______________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 85-86.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s