SPOSOBNOST PRETVARANJA MELEKA U DRUGE LIKOVE

Allah, dželle ša’nuhu, je melekima dao sposobnost da uzimaju druge likove. Poslao je Džibrila, alejhis selam, Merjemi u liku čovjeka: “I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, i od njih zaklon zauzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se pokazao u liku savršeno stvorena muškarca. Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!, uzviknu ona. ‘A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga’, reče on, ‘da ti poklonim dječaka čista.’ ” (Merjem, 16-19.) Ez-Zarijat 24-28

 

Ibrahimu, alejhi selam, su došli meleki u liku ljudi, a on nije znao da su oni meleki dok mu nisu otkrili svoju suštinu: “Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani!” l on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele, i primače im ga: “Zar nećete da jedete?”- upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.” (Ez-Zarijat, 24-28.)

 

Došli su Lutu, alejhi selam, u liku mladića lijepog lica, i on se zbog njih nađe u neprilici te se uplaši za njih od svoga naroda, jer su oni bili loš narod koji je činio zlo: “I kada izaslanici (meleki) Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: Ovo je mučan dan.” (Hud, 77.) Ibn Kesir kaže: “Meleki su Lutovom narodu došli u liku lijepih mladića kao ispit i test kako narod Lutov ne bi imao dokaza i Allah ih je žestoko kaznio. (El-Bidaje wen-nihaje, 43/1.)

 

Džibril je Allahovom Poslaniku, alejhi selam, dolazio u nekoliko oblika. Nekada bi mu dolazio u liku Dihje ibn Halife EI-Kelbija (ashab koji je bio lijepog izgleda), a nekada u liku beduina. Viđali su ga mnogi ashabi kada bi dolazio u ovim oblicima.

 

U Sahihima se prenosi od Omera ibn El-Hattaba, radijallahu anha, da je rekao: “Bili smo jednog dana sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada se pojavi čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crnih dlaka u kosi i bradi. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i oslonio svoja koljena na njegova, a svoje ruke stavio na njegova bedra, pa reče: ‘O Muhammede, obavijesti me o islamu.’ “.   U hadisu se dalje navodi da ga je pitao o imanu, ihsanu, Sudnjem danu i njegovim predznacima. (Prenosi ga Muslim: 37/1, br. 7. Prenosi ga i Buhari od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, 114/1, br. 49. Ovo je Muslimova verzija.)

Nakon toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je onaj koji je pitao bio Džibril i da je došao da poduči ashabe njihovoj vjeri.

 

Aiša, radijallahu anha, je vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je metnuo svoju ruku na grivu konja Dihje EI-Kelbija i govori mu. Nakon što ga je pitala o tome on joj reče: “Ovo je Džibrili on ti šalje selam.” (Bilježe ga Ahmed u svome Musnedu i Ibn Sa’d u Tabekatu sa dobrim senedom. Postoji hadis koji, također, govori o slanju selama od strane Džibrila Aiši, radijallahu anha, a da ga ona nije vidjela i prenosi ga Buhari u svome Sahihu, 305/6, br. 3217. Također ga prenosi i na drugom mjestu u Sahihu, 106/7, br. 3768.)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je govorio o čovjeku koji je ubio devedeset devet ljudi, i nakon što je krenuo da se iseli čineći tevbu, smrt ga je susrela na putu ka zemlji u kojoj je krenuo. Oko njega su se prepirali meleki milosti i meleki kazne, pa su u ovom sporu za suca izabrali meleka koji im je došao u ljudskom liku i doveli su ga među sobom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Došao im je melek u liku čovjeka, pa su ga oni postavili kao sudiju među sobom i on im je rekao: ‘Izmjerite razdaljinu između zemalja pa kojoj od njih dvije bude bliži toj pripada.’ ”

Oni su njega, svakako, uzeli kao sudiju poAllahovoj naredbi i Allah im je poslao ovog meleka u ljudskom liku. Ova pripovijest se nalazi u Muslimovom Sahihu u poglavlju o tevbi. (Muslimov Sahih, 2118/4, br. 3766.)

 

Prenosi se u priči o trojici Benu lsrailćana koje je Allah, dželle ša’nuhu, iskušao da im je melek došao u liku čovjeka. Od njih je jedan bio gubavac, drugi ćelav, a treći slijepac.

______________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 38-42.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s