Liječenje imana

Liječenje imana se postiže razmišljanjem i pokušavanjem da se razumiju značenja časnog Kur’ana, kojeg je Allah spustio za Svoje robove kako bi objasnio sve stvari i kao svjetlo koje On daje kome hoće od Svojih robova.

Zaista, Kur’an sadrži pravi lijek za sve bolesti srca, kao što je Allah rekao: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima.” (Prijevod značenja El-Isra’, 82.)

Kur’an sadrži islamski monoteizam; Allahova obećanja, upozorenja i naređenja, priče prošlih naroda i propise najljepšeg vladanja i ponašanja. Ove različite kur’anske teme imaju različite efekte na srce. Neke sure u Kur’anu više uplaše od drugih. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: “Hud (sura 11.) i njene sestre (sure El-Waqi’a, El-Murselat, En-Nebe’ i Et-Tekwir) su me osijedile prije vremena.” Hud i njene sestre su osijedile Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zbog onoga što one govore o imanu. Ove sure, kao i ostatak Kur’ana su ostavile utisak na Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i njegove ashabe onako kako je naređeno u Kur’anu: “Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek tako postupe i vjernici koji su uz tebe.”(Prijevod značenja Hud, 112.)

Ashabi su također bili duboko pogođeni emocijama kada bi učili Kur’an. Ebu Bekr, radijallahu ‘anhu, na primjer, koji je bio čovjek mehka srca, bi plakao dok bi učio Kur’an kada bi predvodio muslimane u namazu.

Jednom prilikom se Omer, radijallahu ‘anhu, razbolio zbog učenja ajeta: “Kazna Gospodara tvoga će se sigurno desiti, i ništa je neće spriječiti!”

Drugom prilikom Omer, radijallahu ‘anhu, je plakao dok  je učio ajet: ”Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim.” (Prijevod značenja Jusuf, 86.) i to su jasno čuli oni koji su stajali iza njega.

Dalje, Osman ibn Afan, radijallahu ‘anhu, je rekao: “Da su naša srca čista nikada se ne bi zasitila učenja Kur’ana.”

Iz kasnijih generacija – Ejub je rekao: “Čuo sam Sada ibn Džubejra, radijallahu ‘anhu, da uči ajet: ’I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti’. Ponovio ga je više od dvadeset puta.” Ovo je posljednji ajet koji je objavljen Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i završava riječima: ”…kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti – nikome krivo neće učinjeno biti.”(Prijevod značenja El-Beqare, 281.)

Također, Ibrahim ibn Bešar je rekao: “‘A da ti je vidjeti kako će, kad pred vatrom budu zadržani, reći: ‘Da nam je da povraćeni budemo’. (Prijevod značenja El-En’am, 27.) je bio ajet kojeg je Ali ibn Fuzejl učio na samrti. Bio sam među onima koji su mu klanjali dženazu, Allah mu se smilovao.” Štaviše, kada bi naši dobri prethodnici proučili ajet sa sedždom (sedžde-i tilavet), tretirali su ovaj slučaj drugačije od ostalih ljudi. Čovjek je jednom proučio: “I padaju licem na tle plačući, i On im uvećava strahopoštovanje.” (Prijevod značenja El-Isra’, 109.), a onda je pao na sedždu. Zatim je sebi rekao: “Evo te, činiš sedždu, pa gdje ti je plakanje?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s