Vjerovanje u meleke (dr. Fuad Sedić)

Od sastavnih dijelova imana je vjerovanje u meleke – časna, pokorna, nevidljiva, duhovna bića koja je Allah, dž.š., stvorio od svjetlosti. Oni ne griješe i izvršavaju ono što im Allah, dž.š., naređuje. Postojanje meleka je utvrđeno Kur’anom, nijekati bilo šta od spoemnutog u Kur’anu rezultiralo bi izlaskom iz vjere.

Svojstva meleka navedena u Kur’anu su:

–  Allah, dž.š., ih je stvorio prije ljudi i rekao im: ” ‘Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti.’ Oni rekoše: ‘Zar će Ti namjesnik biti onaj koji će na njoj nered činiti i krv prolijevati?’ “  (El-Bekare, 30.)

–  Oni su Mu potpuno pokorni i odani: “A mi Tebe veličamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, uzdižemo.”  (El-Bekare, 30.)    “Oni onome što im Allah naredi ne opiru se, i ono što im se naredi izvršavaju… Slave Ga i sedždu Mu čine… Veličaju i zahvaljuju svome Gospodaru i u Njega vjeruju.”

–  Ljudima je data prednost u odnosu na meleke. Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema i poučio ga imenima, pitao je meleke o njima pa ih nisu znali, dok ih Adem nije obavijestio. Tada je Allah naredio melekima da učine sedždu Ademu, iz počasti i pozdrava, a ne obožavanja.
Abdullah ibn Amr, r.a., pripovjeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nema niko draži Allahu, dž.š., od ljudi.”  “Pa zar ni meleki?” – upitaše ashabi.  “Meleki su potčinjeni (da rade samo dobro), kao što su Sunce  i Mjesec potčinjeni.”  /1/

–  Meleki se ponekad, Allahovim dopuštenjem, mogu pretvoriti u ljudski oblik, kao što je bio slučaj s Ibrahimovim gostima. Došli su u ljudskim likovima, pa im je za večeru ponudio meso debelog teleta: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, osjeti da nisu uobičajeni gosti i obuze ga neka zebnja od njih. ‘Ti se ne boj’ – rekoše oni. ‘Mi smo Lutovu narodu poslani.’ ”  (Hud, 70.)

–  Njihovo boravište je nebo. Na Zemlju silaze po Allahovoj odredbi: “Ne silazimo osim po odredbi svoga Gospodara!”  (Merjem, 64.)

– Različiti su po obliku i položaju. Allah, dž.š., ih je učinio: “…izaslanicima s po dva, tri i četiri krila. On onome što stvara dodaje što hoće.”  (Fatir, 1.)   “Svakome od vas mjesto je određeno.” (Es-Saffat, 164.)
Od svojstva meleka je da imaju krila, na što ukazuje hadis Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio meleka Džibrila, a.s., sa šest stotina krila.

IZVOR: “Ogranci imana”, Fuas Sedić, str. 17.
IZ KNJIGE PREPISAO: MuslimTV BiH

____________________________________________________________________

/1/  Šuabul-iman, 1/175.

sky

MELEKI ZADUŽENI ZA ZEMLJU, BILJE I OPSKRBU

Ibn Kesir (El-Bidaje wen-nihaje, 50/1.) kaže: “Mikail je zadužen za zemlju i biljke koje proizvode opskrbu na Zemlji. On ima pomoćnike koji rade ono što im on, po Allahovoj naredbi, naredi. Gone vjetrove i oblake kamo Gospodar Uzvišeni hoće.”

 

Postoje meleki zaduženi za oblake. Tirmizi u svome Sunenu od Ibn Abbasa, radijallahu anha, prenosi da jeAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Er-Ra’d je jedan od Allahovih meleka zadužen za oblake. On ima sablje od vatre i njima goni oblake kuda Uzvišeni Allah hoće.” (Sahihu sunenit-Tirmizi: 64/3, br. 2492.)

 

Može ih tjerati u nekim gradovima i u nekim selima. Može mu biti naređeno da natopi njivu samo jednog čovjeka kao što stoji u hadisu kojeg prenosi Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Neki čovjek je bio u nekoj pustinji pa je čuo glas u oblaku: ‘Natopi bašču tog i tog’. Taj oblak se okrenuo i svoju vodu ispraznio u Harri. Jaruga kojom teče voda iz kamenjara u ravnicu je primila u sebi svu tu vodu. On je slijedio tu vodu. Vidio je čovjeka kako stoji u bašči usmjeravajući vodu ka svome polju, pa mu je ovaj čovjek rekao: ‘O, Allahov robe, kako se zoveš?’  On odgovori: ‘Taj i taj’, spomenuvši ime koje je ovaj čovjek čuo iz oblaka. On ga zatim, upita: ‘O,Allahov robe, zašto si me pitao za moje ime?’ na što mu on odgovori: ‘Čuo sam glas iz oblaka koji je prosuo ovu vodu da kaže: ‘Natopi bašču toga i toga’ spomenuvši pritom tvoje ime. Šta činiš sa svojom baščom?’  On reče: ‘Kada kažeš tako, ja pogledam u ono što uberem iz ove bašče. Trećinu podijelim kao sadaku, trećinu pojedem sa porodicom, a trećinu vratim u zemlju’.” (Muslim: 2288/4, br. 2984.)

 

Sve u svemu, meleki su zaduženi za nebesa i zemlju. Svaki pokret u kosmosu je od meleka kao što kaže Uzvišeni Allah: “I sređuju ono što nije sređeno.” (En-Nazi’at, 5.)

l onih koji naredbe sprovode.” (Ez-Zarijat, 4.)

 

Oni koji poslanike u laž utjeruju i koji negiraju Stvoritelja tvrde da tu ulogu izvršavaju zvijezde. Oni koji sve ovo uređuju Allahovom naredbom su meleki, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju pa kao vihor hite, i onih koji objavljuju pa razdvajaju i Objavu dostavljaju.” (El-Murselat, 1-5.)

 

Uzvišeni, također, kaže: “Tako Mi onih koji čupaju grubo, i onih koji vade blago, i onih koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno.” (En-Nazi’at, 1-5.)

 

Također, kaže: “Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji opomenu čitaju.” (Es-Safat, 1-3.)

 

Svi ovi ajeti govore o ulozi meleka u uređivanju stvari na nebesima i zemlji.

_______________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br 142-144.

MELEKI BRDA

Brda imaju meleke koji su zaduženi za njih. Uzvišeni Allah poslao je meleka brda da traže od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naredbu da unište stanovnike Mekke. Muslim i Buhari u svojim Sahihima prenose od Aiše, radijallahu anha, da je upitala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, da li si imao teži dan od dana Uhuda?”    “Pretrpio sam od tvog naroda to što sam pretrpio. Teži mi je bio dan Akabe kada sam sebe izložio poniženju pred Ibn Abdi Jalil ibn Abdul-Kelalom. On se ne odazva mom pozivu. Otišao sam u brizi i iz nje se trgoh kada dođoh do mjesta Es-Se’alib (Mjesto između Mekke i Taifa.). Podigao sam glavu, a iznad mene je bio oblak koji mi je pravio hlad. Pogledao sam u njega, a na njemu je bio Džibril koji me pozva i reče: “Uzvišeni Allah je čuo riječi tvoga naroda koje je rekao tebi, čuo je ono što su ti odgovorili. Poslao ti je meleka brda da mu narediš da sa njima učini ono što ti hoćeš.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Pozvao me je melek brda, nazvao mi selam, a zatim rekao: ‘O, Muhammede, Uzvišeni Allah je čuo riječi tvoga naroda upućene tebi, a ja sam melek brda. Pa me je Uzvišeni Gospodar poslao tebi da mi narediš! Pa, šta hoćeš? Ako hoćeš da na njih srušim ova dva brda (Dva brda oko Mekke).”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Ne, nadam se da će Uzvišeni Allah iz njihovih kičmi izvesti potomstvo koji će samo Allaha obožavati i koji Mu druga neće pripisivati.” (Muslim: 1420/3, br. 1795 i ovo je njegova verzija i Buharija: 312/6, br. 3231.)

______________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 140-142

KOGA MELEKI PROKLINJU?

Meleki proklinju ženu koja se ne odazove svome mužu

Buhari prenosi u svome Sahihu od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada muž pozove svoju suprugu u postelju, pa ona odbije da dođe, proklinju je meleki dok ne svane.” (Buhari: 293/9, br. 5193.)

 

U drugom rivajetu u Sahihu stoji: “Dok se ne vrati.” (Buhari: 294/9, br. 5194.)

 

Meleki proklinju onoga ko uperi ka svome bratu (muslimanu) gvozdenu šipku

Muslim u svome Sahihu prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: “Rekao je Ebu Kasim (Muhammed) alejhi selam: “Onaj ko ka svome bratu uperi gvožđe proklinju ga meleki, pamakar mu bio brat od njegovog oca i majke.” (Muslim: 2020/4., br. 2616.)

 

Prokletstvo meleka ukazuje na zabranjenosz ovog čina jer se ovim zastrašuje brat vjernik. Šejtan može čovjeka zavesti pa da ubije muslimana. Ovo se posebno odnosi na moderno oružje koje može opaliti i uslijed najmanje greške ili uslijed nenamjernog dodira. Koliko je samo ovakvih slučajeva!

 

Meleki proklinju onoga ko psuje ashabe Allahovog Poslanika

U Taberanijevom Mu’džemul-kebiru, sa hasen senedom se od Ibn Abbasa, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko psuje moje ashabe, na njega je prokletstvo Allahovo, meleka i svih ljudi.”

 

O, kako je čudno što su neki ljudi psovanje Poslanikovih, alejhi selam, ashaba smatraju ibadetom kojim će se približiti Allahu, subhanehu ve te’ala! Zapravo, njihova nagrada je nagrada koju Allahov Poslanik, alejhi selam, spominje u ovim riječima . Strašna je to nagrada!

 

Oni koji sprečavaju sprovođenje Allahovih propisa

Nesa’i i Ibn Madždže prenose u svojim Sunenima sa vjerodostojnim senedom od Ibn Abbasa, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Ko namjerno ubije, ubijte i vi njega, a ko nastoji da se ne izvrši kazna nad njim, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.” (Sahihu suneni Nesa’i: 492/3, br. 4456 i 4457 i Sahlhu     suneni Ibn Madže, 96/2, br. 2131.)

 

Ko imetkom ili autoritetom posreduje da se ne izvrši smrtna kazna nad ubicom koji je namjerno ubio, na njega je ovo prokletstvo, a šta je tek sa onim koji nastoji da se u potpunosti ne sprovodi šeri’at?!

 

Ko pruži utočište novotaru

Od onih koje proklinju meleki kao što ih proklinje Uzvišeni Allah su oni koji u Njegovu vjeru unose novotarije, bune i bore se protiv njenih propisa i zakonodavstva ili ugošćavaju i štite novotare kao što stoji u hadisu: “Ko uvede neku novotariju ili ugosti novotara, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.”

 

Novotarija u Medini je još veći zločin. Buhari i Muslim prenose od Ali ibn Ebi Taliba, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov Poslanik, alejhi selam, je rekao: “Medina je harem od Ira’ do Sevra, pa ko u nju uvede novotariju, ili zaštiti novotara, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi, Allah od njega neće na Sudnjem danu primiti nikakvo opravdanje.” (Buhari, 81/4, br. 1875 i Muslim, 994/2, br. 1370, ovo je Muslimova verzija.)

___________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 136-139.

MELEKI SU ZAŠTITA MEKKE I MEDINE OD DEDŽALA

Dedžal će, kada se pojavi, ući u svaki grado sim u Mekku i Medinu zbog toga što će meleki čuvati ova dva grada. Muslim prenosi u svome Sahihu hadisu Fatime bintu Kajs iz priče Temima Ed-Darija da je Dedžal rekao: “Ja sam Mesih Dedžal. Uskoro će mi se dozvoliti izlazak. Izaćiću, hodat ću Zemljom, neće ostati nijedno mjesto, a da u njega ne uđem, sve u četrdeset noći. Neću ući u Mekku i Tajjibu. Ova dva grada su mi zabranjena. Kada god pokušam da uđem u jednu od njih, dočekat će me melek sa oštrom sabljom u ruci, odbijajući me. Na svakom njihovom prilazu stoje meleki koji ih čuvaju.”   Ona kaže: “Poslanik, sallallahu alejh ive sellem, je udario svojim štapom o mimberu i rekao: “Ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba, ovo je Tajjiba.”  Misleći na Medinu.

 

Buhari prenosi od Ebu Bekreta, radijallahu anha,a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “U Medinu neće ući Dedžalova prijetnja. Ona će toga dana imati sedam kapija i na svakoj od njih će biti po dva meleka.” (Buhari: 90/13, br. 7125.)

 

Buhari u svome Sahihu prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na brdskim stazama Medine su meleki i u nju neće ući kuga i Dedžal.” (Buhari: 101/13, br. 7123.)

_____________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 130-131.

MELECI SU ZAŠTITA I POMOĆ DOBRIM ALLAHOVIM ROBOVIMA

Uzvišeni Allah šalje meleke da zaštite neke dobre robove koji nisu vjerovjesnici. Ovo se može odnositi na događaj koji se dogodio nekom čovjeku, a koji Ibn Kesir spominje u komentaru riječi Uzvišenog Allaha: “Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.” (En-Neml, 62.)

 

On kaže: “Hafiz Ibn Asakir spominje biografiju čovjeka koji se zove Ebu Bekr Muhammed ibn Davud Ed-Dinveri poznat kao Ed-Deki Es-Sufi. Ovaj čovjek kaže: ‘Iznajmljivao sam mazgu za jahanje od Damaska do grada Zubdana. Jedan put je uzjahao neki čovjek. Na putu smo prošli pored nekog puteljka koji nije bio u upotrebi’. On mi reče: ‘Pođi ovim putem bliže je’. Ja sam rekao: ‘Nema potrebe’. On mi reče: ‘Ali,bliže je.’   l mi smo otišli. Došli smo do krševitog mjesta i duboke doline u kojem se nalazio veliki broj leševa, pa mi ovaj čovjek reče: ‘Pridrži glavu mazge da sjašem’.  l on je sjahao, zagrnuo rukave, pokupio svoju odjeću i isukao nož namjeravajući da me ubije. Ja sam pobjegao ispred njega, a on me je slijedio. Zaklinjao sam ga Allahom i rekoh mu: ‘Uzmi mazgu i sve što je na njoj.’  On mi reče: ‘To je svakako moje, ali ja želim da te ubijem.’   Plašio sam ga Allahom i kaznom, ali se on nije obazirao. Predao sam se njemu i rekao mu: ‘Žalim da me ostaviš dok klanjam dva rekata’. On mi reče: ‘Požuri’.  Stao sam klanjati. Zbrkalo mi se ono što sam znao iz Kur’ana, pa se nisam mogao sjetiti ni jednog harfa. Ostao sam stajati zbunjen, a on je govorio: ‘Hajde, završi.’  Allah je dao da mojim usnama poteku riječi: “Onaj koji se nevoljniku, kad mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja.” (En-neml, 62.)

Tada sam vidio konjanika kako ide od ulaza doline i u njegovoj ruci je bilo koplje. Njime je gađao ovog čovjeka i pogodilo ga u srce. Pao je mrtav. Ja sam dohvatio konjanika i rekao: Tako ti Allaha, ko si ti?’ On reče: ‘Ja sam izaslanik Onog koji se odaziva onome ko je u nevolji i otklanja loše od njega’. Ovaj čovjek kaže: ‘Uzeosam mazgu i tovar i vratio se zdrav’.

 

 

Primjer ovoga je i slanje Džibrila da pomogne lsmailovoj majci u Mekki. U Buhari prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anha, a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, priču o lbrahimovoj selidbi sa njegovim sinom Ismailom i suprugom Hadžerom u Meku. lsmailova majka je žurno trčala između Safe i Merve sedam puta tražeći vodu i kada je prišla Mervi čula neki glas. Ponovo je poslušala i čula isti glas, a zatim rekla: “Čula sam te, javi se ako možeš pomoći.”  Tada je ugledala meleka na mjestu Zemzema koji je zadnjim dijelom svoje noge, ili krila, udario po pijesku i pojavila se voda. Zatim joj rekao: “Ne boj se da ćeš biti ostavljena. Ovdje se nalazi Allahova kuća koju će sagraditi ovo dijete i njegov otac. Zaista, Allah neće ostaviti Svoje robove.”

 

Melek koji joj je došao je bio Džibril. U Musnedu se od Ibn Abbasa, a on od Ubejja ibn Kaba prenosi da je rekao: “Nakon što je Džibril iskopao Zemzem svojom petom, lsmailova majka je počela sakupljati pijeskom, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah se smilovao lsmailovoj majci, da je ostavila zemzem da teče on bi bio rijeka koja teče.” (Ahmed u svome Musnedu: 161/5.)

_________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 126-128.

MELECI SE BORE NA STRANI MUSLIMANA I UČVRŠĆUJU IH U RATOVIMA

Uzvišeni Allah je pomogao vjernike velikim brojem meleka u bici na Bedru: “I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili; On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.” (El-Enfal, 9.)

 

Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni – zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni – kad si ti rekao vjernicima: “Zar vam neće biti dovoljno da vam Gospodar vaš tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.” (Ali-Imran, 123-125.)

 

Buhari prenosi u svome Sahihu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na Dan Bedra rekao: Ovo je Džibril, uzeo je svoga konja za glavu i na njemu je ratna oprema. (Buhari: 312/7, br. 3995.)

 

Uzvišeni Allah je objasnio mudrost i svrhu slanja ovih meleka, a to je učvršćivanje vjernika, borba na njihovoj strani, borba protiv Allahovih neprijatelja i ubijanje nevjernika udarajući ih po vratovima i rukama: “Allah je to zato učinio da bih vas obradovao i da bi se tima srca vaša umirila; a pobjeda je samo od Allaha – Allah je zaista Silan i Mudar.” (El-Enfal, 10.)

 

Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: “Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!”  U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima.” (El-Enfal, 12.)

 

U suri Ali lmran, Uzvišeni Allah kaže: “To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, – a pobjeda dolazi samo od Allaha, Silnoga i Mudrog -, da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani.” (Ali-Imran, 126-127.)

 

Jedan od muslimanskih boraca čuo je udarac meleka. Udario je jednog nevjernika i njegov glas, a on je tjerao njegovog konja. Muslim prenosi od Ibn Abbasa, radijallahu anha, da je rekao: “Jedan musliman je žurno tjerao mušrika ispred sebe. Tada začu fijuk biča iznad glave i glas konjanika koji reče: “Naprijed, o, Hajzume!”  Tada ugleda ubijena mušrika ispred sebe. On pogleda u njega, a on je bio udaren po nosu i rasječen po licu … pa je ensarija došao i to ispričao Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on je rekao: “Istinu si rekao, to je pomoć sa trećeg neba.” (Muslim: 1384/3, br. 1763.)

 

Meleki su se borili i u drugim prilikama. U Bici na Handeku, Uzvišeni Allah je, također, poslao meleke: “O vjernici, sjetite se Allahove milosti prema vama kada su do vas vojske došle, pa smo Mi protiv njih vjetar poslali, a i vojske koje vi niste vidjeli.” (El-Ahzab, 9.)

 

Pod izrazom: ” … i vojske koje vi niste vidjeli … “ misli se na meleke, kao što je potvrđeno u Sahihu i na drugim mjestima: Džibril je došao Allahovom Poslaniku, alejhi selam, nakon njegovog povratka sa Hendeka, a Poslanik, sallallah u alejhi ve sellem, je bio odložio svoje oružje i kupao se. Došao mu je Džibril tresući prašinu sa svoje glave i rekao je Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: “Odložio si oružje, tako mi Allaha, mi nismo odložili oružje. Izađi protiv njih.”  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitao: “Gdje?”  Pa je on pokazao prema Benu Kurejzu.” (Buhari: 307/7, br. 4117 i Muslim: 1389/3, br. 1769.)

 

Buhari prenosi u svime Sahihu od Enesa, radijallahu anha, da je rekao: “Kao da gledam uzdignutu prašinu na ulici Benu Ganema – Džibrilova skupina kada je Poslanik, sallallahu alejh ive sellem, išao u Benu Kurejza.” (Buhari: 407/7, br. 4117.)

______________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 121-125.

MELECI PRISUSTVUJU NAUČNIM SKUPOVIMA I OKRUŽUJU KRILIMA UČESNIKE U NJIMA

Buhari i Muslim u Sahihima prenose od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod Allaha postoje meleki koji kruže putevima tražeći one koji spominju Allaha, pa kada nađu ljude koji spominju Allaha pozovu: ‘Priđite onome što tražite’.  Poslanik kaže: “Okruže ih krilima sve do dunjalučkog neba.” (Buhari: 208/11, br. 6407 i Muslim: 2069/4, br. 2689. Ovo je Buharijina verzija.)

 

U Muslimovu Sahihu prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće se sakupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče i međusobno proučavaju Allahovu Knjigu, a da se na njih ne spusti smiraj, prekrije ih milost, okruže meleki i Allah ih spomene kod onih koji su kod Njega.” (Muslim: 6074/4, br. 2699.)

 

Tirmizi prenosi od Ebu Derda’a, radijallahu anha, riječi: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Doista, meleki podmetnu krila onome ko traži nauku zadovoljni onime što čini.” (Sahihu sunenit-Tirmizi: 342/2, br. 2159.)

 

Dobra djela, kao što vidiš, čine nam meleke bliskim i nas približavaju melekima. Kada bi čovjek ustrajao u visokom stepenu duhovne čistoće, sigurno bi došao do stepena da može vidjeti meleke i sa njima se rukovati, kao što stoji u hadisu koji prenosi Muslim od Hanzale EI-Esedija, radijallahu anha, a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ”Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, kada bi uvijek bili u stanju u kojem ste u mome prisustvu, meleki bi se sa vama rukovali i posjećivali vas u vašim kućama i na vašim putevima.” (Muslim: 2106/4, br. 2751.)

 

U Tirmizijinom rivajetu se od Hanzala prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bi bili uvijek onakvi kao što ste u mome prisustvu, meleki bi vam svojim krilima pravili hlad.” (Sahihu sunenit-Tirmizi: 298/2, br. 1994.)

____________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 112-114.

NEKA DJELA ZBOG KOJIH MELEKI DONOSE SALEVATE NA ONOG KO IH ČINI

Onaj koji ljude podučava dobru

Tirmizi u svome Sunenu prenosi od Ebu Umame, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista Allah i Njegovi meleki, stanovnici nebesa i zemlje, čak i mrav u svome skrovištu i riba u vodi donose salevat na onoga koji ljude podučava dobru.” (Sahihu suneni Tirmizi: 343/2, br. 2161.)

 

Koji iščekuju namaz u u džema’tu

U Muslimovom Sahihu se od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, prenosi da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Meleki, doista, donose salevat na onoga od vas ko dođe u džamiju sve dok je na mjestu svoga sjedenja. Oni govore: ‘Allahu, oprosti mu, Allahu, smiluj mu se’, sve dok ne uradi nešto loše ili izgubi abdest.” (Buharija: 131/2, br. 647 i Muslim: 459/1, br. 649. Ovo je Muslimova verzija.)

 

Oni koji klanjaju u prvom saffu

U Ebu Davudovom Sunenu se od Bera’ ibn Aziba, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah i meleki, doista, donose salevat na prve safove.” (Sahihu suneni Ebi Davud: 130/1, br. 618.)

 

U Nesaijevom Sunenu stoji: “Na prednje safove.” (Sahihu suneni-n-Nesai: 175/1, br. 781.)

 

U Ibn Madžinom Sunenu u hadisu Bera’a i Abdu-r-Rahmana ibn Aufa stoji: “Doista Allah i meleki blagosiljaju – donose salevat na prvi saff.” (Sahihu suneni Ibn Madže: 164/1, br. 816.)

 

Koji popunjavaju praznine među safovima

U Ibn Madžinom Sunenu se od Aiše prenosi da je rekla: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Doista Allah i meleki Njegovi blagosiljaju – donose salevat na one koji klanjaju u safovima, ko popuni prazninu, Allah mu, tim njegovim činom, podiže stepen.” (Sahihu suneni Ibn Madže: 164/1, br. 814.)

 

Oni koji ustaju na sehur

U Ibn Hibbanovom Sahihu i Taberanijevom Mu’džemul-evsatu, sa dobrim senedom se od Ibn Umera, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, salllallahu alejhi ve sellem, rekao: “Doista Allah i Njegovi meleki blagosiljaju – donose salevat na onoga ko ustaje na sehur.” (Sahihu-l-džami’: 135/2.)

 

Oni koji donose salevat na Allahovog Poslanika

Ahmed u svome Musnedu i Dija’ u Muhtaru prenose od Amira ibn Rebia’ sa dobrim senedom da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,’ rekao: “Nema nijednog čovjeka koji na mene donese salevat a da na njega salevat ne donosu meleki dok god on na mene donosi salevat, smanjio ili povećao on donošenje salevata.” (Ibid: 174/5.)

 

Oni koji obilaze bolesnike

Ebu Davud od Alija ibn Ebi Taliba, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema nijednog čovjeka koji uvečer obiđe bolesnika, a da sa njime na izađe sedamdeset hiljada meleka koji mole za oprost njegovih grijeha sve dok ne svane i zasadi mu se palma u Džennetu. Onaj ko obiđe bolesnika izjutra sa njime izađe sedamdeset hiljada meleka i mole Allaha za oprost njegovih grijeha dok ne omrkne i zasadi mu se palma u Džennetu.” (Sahihu suneni Ebi Davud: 598/2, br. 2655.)

_______________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 106-109.

ULOGA MELEKA PREMA VJERNICIMA

Buhari i Muslim prenose u svojim Sahihima od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada Allah zavoli nekog od Svojih robova pozove Džibrila riječima: ‘Allah voli toga i toga pa voli ga i ti.’  Tada ga zavoli Džibril. Zatim Džibril pozove stanovnike nebesa: ‘Allah voli toga i toga pa volite ga i vi.’   Zavole ga stanovnici nebesa, zatim mu Allah dadne da bude prihvaćan na Zemlji.” (Buhari: 303/6, br. 3209 i Muslim: 2030/4, br. 2637.)

 

Buhari u svome Sahihu prenosi hadis od Hasana ibn Sabita, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, molio za njega riječima: “Allahu, pomozi Hasana Ruhu-l-kudusom (Džibrilom)”. (Buhari: 304/6.)

 

U Sahihu-l-Buhari se, također, prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: “Sulejman, alejhi selam, je rekao: Večeras ću sigurno obići sto žena i svaka od njih će roditi dječaka koji će se boriti na Allahovom putu. Melek mu reče: Reci: Ako Allah htjedne – inšaAllah. Ali on to nije rekao. On je obišao svoje žene, ali nijedna od njih nije rodila, osim jedne koja je rodila pola djeteta. Vjerovjesnik, alejhi selam, kaže: “Da je rekao inšaallah ispunio bi se njegov cilj.” (Buhari: 339/9, br. 5242.)   Melek je savjetovao i upućivao Sulejmana, alejhi selam, na ono što je ispravnije i potpunije.

 

Uzvišeni Allah nas obavještava da meleki donose salevat na Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ”Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika.” (El-Ahzab, 56.)

 

Oni, također, donose salevat na vjernike: “On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo.” (El-Ahzab, 43.)

 

Salevat od Allaha je pohvala roba kod meleka. Buharija priča od Ebu Alije, a kažu i drugi: “Salevat od Allaha, Uzvišenog, je milost – rahmet”.    Može se reći: “Nema kontradiktornosti između ova dva stava”.

 

Kada su u pitanju salevati meleka oni su u značenju dove za ljude i molbe za oprost njihovih grijeha.

_________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 103-105.