SAKUPLJANJE SVIH LJUDI NA JEDNOM MJESTU, RADI OBRAČUNA

Vjerujemo, također, da će nakon proživljenja i izlaska iz kaburova, svi ljudi biti sakupljenina jednom mjestu. Allah,dželle ša’nuhu, kaže: “Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo, a kad u Džehennem čedne grešnike protjeramo.” (Merjem, 85-86)

 

Hašr je dovođenje svih ljudi na mjesto obračuna, gdje će čekati dok im se ne presudi. Nakon proživljenja će Allah, dželle ša’nuhu, narediti melekima da sve ljude dovedu na to mjesto. Oni će biti isti kao kad su rođeni: bez obuće, bez odjeđe, neobrezani. U sahih-hadisu se prenosi da je Aiša, radijallahu anha, rekla: Čula sam Allahovog Poslanika, alejhi selam, kada je rekao: Ljudi će biti proživljeni na Kijametskom danu, bosi, goli i neobrezani. Ja tada rekoh: O Allahov Poslaniče, jedni u druge gledajući? Poslanik, alejhi selam, tada odgovori: Stanje će biti daleko teže od toga da bi gledali jedni u druge.

(Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:192-193, Sahihul Buhari mea Fethul Bari, 11:325.)

 

Ibn-Abbas, radijallahu anha, prenosi: Allahov Poslanik, alejhi selam, jedne prilike držao je hutbu i rekao: O

ljudi, zaista ćete vi biti sakupljeni pred Allahom bosi, goli, neobrezani! “A zatim je rekao: Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti! To je obećanje Naše, Mi smo doista kadri to učiniti!” (El-Enbija, 104.)

Zatim reče: Prvi čovjek koji će se na Kijametskom danu obući je Ibrahim, alejhi selam. Tada će se doći s ljudima iz mog ummeta, pa će se odvesti na lijevu stranu, a ja ću reći: O Gospodaru moj, moji drugovi! Tada će mi se reći: Ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe! Pa ću ja reći kao što je rekao dobri rob:(Isa, r.a., (El-Maide, 117))I ja sam nad njima bdio dok sam me|u njima bio, a kad si mi Ti dušu uzeo, Ti si ih jedini nadzirao! Zatim će mise reći: Oni su neprestano, nakon tvog odlaska, tvoja naređenja odbacivali. (Vidi Sahihul buhari mea Fethul Bari, 8:230 i 11.322.)

 

Na mjestu čekanja ljude će zadesiti velika nevolja. Mikdad bin el-Esved prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Sunce će se približiti ljudima na Kijametskom danu, tako da će doći na udaljenost samo jedne milje, (Vidi fusnotu 1.) pa će ljudi biti u znoju, shodno svojim djelima. Nekome od njih će znoj dostizati do nožnih članaka, nekome do koljena, nekome do grla, a nekome će zapljuskivati usta, kao da je zauzdan. Poslanik, alejhi selam, pokaza svojom rukom na svoja usta. (Prethodni izvor)

Za to vrijeme će pojedini ljudi biti u hladovini Allaha, dželle ša’nuhu, kako nas o tome obavještava Poslanik, alejhi selam. Ebu-Hurejre, radijallahu anha, i Ebu-Seid, radijallahu anha, prenose da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Sedmericu će Allah zaštititi svojim hladom, na Dan kad neće biti drugog hlada sem Njegovog : pravednog imama, mladića koji je odrastao u pokornosti Allahu, čovjeka čije je srce vezano za Džamije, dvojicu ljudi koji su se zavoljeli u ima Allaha, na tom se sastali i na istom se rastali, čovjeka kojeg je pozvala ugledna i lijepa žena, a on je odgovorio: Ja se bojim Allaha!, čovjeka koji je udijelio sadaku i sakrio je tako da njegova desnica nije znala šta udjeljuje njegova ljevica i čovjeka koji se iskreno sjetio Allaha, pa su mu oči zasuzile. (Vidi Sahihul Buhari bi hašijetis Sindi, 1:170, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 7:120-122, Es sunenul kubra, 10:87, Sunenun Nesai, 8:222-223.)

 

Kad se ljudi namuče i kada im postanu tegobe ovog teškog dana nesnosne, oni će zatražiti od poslanika da mole Allaha,dželle ša’nuhu, da ih spasi tih patnji i da požuri s presudom, pa će ih svaki poslanik upućivati na poslanika poslije sebe, dok ne dođu do našeg Poslanika, Muhammeda, alejhi selam, pa će se zauzeti za njih, a Allah, dželle ša’nuhu, primit će njegovo posredovanje (šefaat) (Fusnota 2.) i ljudi će se uputiti ka konačnoj presudi.

_______________________________

Fusnota 1: Selim bin Amir – prenosilac hadisa od mikdada – kaće: Tako mi Allaha, ja ne znam šta podrazumijeva pod riječju (milja), da li zemljišnu mjeru, ili Mil kojim se šminkaju oči. Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:196.

Fusnota 2: Ovo je veliki šefaat, koji je odobren samo našem Poslaniku, alejhi selam, između svih ostalih poslanika, alejhi selam. Po pitanju ovog šefaata saglasan je cjelokupan ummet, jer je on ptvrđen sahih hadisima. I on spada u posebno odabrano mjesto Poslanika, alejhi selam, koje mu je obećao Allah, dželle ša’nuhu, u ajetu: “I probdij dio noći u molitvi, – to je samo tvoja dužnost, Gospodar će ti na Onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.” (El-Isra, 79) Vidi šerhul akidetit tahavijje, str.252-253 ve ehedisuš šefaa fi Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 3:54-77, šerhul akidetil vasitijje, str. 128, i el akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 274.

 

 

_______________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 85-86.

PROŽIVLJENJE

Vjerujemo da će Allah, dželle ša’nuhu, poslije nastupa Sudnjeg dana narediti da Israfil puhne po drugi put, i da će se nakon toga povratiti život mrtvima. I to je Dan proživljenja, kad će ljudima biti vraćene njihove duše i tijela, kao što su bili na dunjaluku. Zatim će Allah, dželle ša’nuhu, izvesti ljude iz njihovih kaburova, pa će nevjernici i munafici tada kazati:

Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi? A mumini će reći: “Eto, ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili.” (Ja Sin, 52)

 

U vjerodostojnim hadisima se prenosi da će Muhammed, alejhi selam, biti prvi koji će izići iz svog kabura. Poslanik, alejhi selam, kaže: Svi ljudi će pomrijeti tog dana, a ja ću biti prvi koji će ustati, a Musa će tada već stajati pod Aršom, ne znam da li je uopće umro s ostalima. (Sahihul Buhari mea fethul Bari, 11:312.)

________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 85.

POČETAK NASTUPANJA SUDNJEG DANA

Dužni smo vjerovati da će se poslije predznaka Sudnjeg dana desiti i sve ono o čemu nas Allah, dželle ša’nuhu, obavještava u Kuranu, a pogotovo u surama Et-Tekvir i El-Infitar, o zbivanjima u zadnjem danu ovog svijeta i početku budućeg. Zbir kuranskih ajeta o ovoj temi upućuje nas na to da će budući svijet početi s ogromnim promjenama u svemiru, da će se nebo rascijepiti, zvijezde popadati, planete se posudarati, zemlja se iskomadati i postati potpuno ravna i gola, brda postati kao raščešljana vuna, da će se sve poremetiti i sve što su ljudi poznavali na ovom svijetu biti će uništeno. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Na dan kad Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi iziđu pred Allaha Jedinoga i Svemoćnog.” (Ibrahim, 48)

 

Ovo će se desiti nakon prvog puhanja u rog, koje će učiniti Israfil po naređenju svoga Gospodara, pa će pomrijeti sve što je na nebesima i Zemlji, izuzev onoga koga Allah, dželle ša’nuhu, poštedi.(Pogledaj Fethul Bari, 11:313.)

Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao, poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.” (Ez-Zumer, 68)

 

A kada se jednom u rog puhne, pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara zdrobe, toga dana će se smak svijeta dogoditi i nebo će se razdvojiti – tada će labavo biti.” (El-Hakka, 13-16)

 

Ebu Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Allah će uzeti Zemlju, a nebesa će smotati Svojom desnicom, zatim će reći: Ja sam vladar, gdje su vladari Zemlje?” (Sahihul Buhari mea Fethul bari, 11:313.)

________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 84 i 85.

POJAVA JEDŽUDŽA I MEDŽUDŽA

I o ovom predznaku se govori u Kuranu. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “I on opet dođe. I kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. O Zulkarnejne, rekoše oni, Jedžudž i Medžudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao, reče on. Nego samo vi  pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići. Donesite mi velike komade gvožđa! I kad on izravna dvije strane brda, reče: Pušite! A kad ga usija, reče: Donesite mi rastopljen bakar da ga zalijem! I tako oni (Jedžudž i Medžudž) nisu mogli ni da ga pređu niti su mogli da ga prokopaju. Ovo je blagodat Gospodara moga!, reče on. A kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, oni će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti.” (El-Kehf,92-98)  (Pogledaj fusnotu 1.)

 

I kada se otvore Jedžudž i Medžudž, i kada se ljudi budu niz sve strmine žurno spuštali, i približi se istinita prijetnja, tada će se pogledi nevjernika ukočiti. Teško nama, mi smo prema ovome ravnodušni bili; mi smo sami sebi nepravdu učinili.” (El-Enbija, 96-97)

 

Buharija i Muslim, također prenose od Zejnebe bin Džahš, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, jedne prilike, sav preplašen, ušao kod nje i povikao: La ilahe illallah, teško Arapima od zla koje se već primaklo, danas se od pregrade Jedžudža i Medžudža otvorilo ovoliko, pa napravi krug kažiprstom i palcem. Zejneb tada reče: O Allahov Poslaniče!, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima dobrih ljudi? Reče: Da, ako se poveća zlo.  (Sahihul Buhari mea Fethul Bari, 13.91, i dalje.)

 

Imam Muslim prenosi od Nuvas bin Semana hadis koji smo već citirali, a u kome se spominje silazak Isaa, alejhi selam, i Jedžudž i Medžudž, o čemu Allahov poslanik, alejhi selam, kaže. I Allah, dželle ša’nuhu, poslat će Jedžudža i Medžudža, koji će sa svih uzvišica silaziti, pa će njihov prvi dio proći pored jezera Taberije i ispiti svu vodu, a kada zadnji naiđu, reći će: Izgleda da je ovdje nekad bilo vode.  (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:68.)

 

Ima još sahih-hadisa koji govore o Jedžudžu i Medžudžu, a zbir svih ajeta i hadisa kojio njima govore daje čvrsto ubjeđenje u pojavu ovog naroda koji će nered činiti na samom izmaku ovoga svijeta. Zato svaki musliman mora vjerovati sve ono s čime su došli kur’an i sahih-hadisi o njima. A što se tiče određivanja vremena u kome će se oni pojaviti, detalja njihovog izgleda i sl., ili o mjestu u kome se oni sada nalaze, sve to spada u gajb koji nepoznaje niko, osim Allaha, dželle ša’nuhu.

_______________________________________________________

Fusnota 1: Sejjid Kutb, rahimehullahu, tumačeći ove ajete, kaže: Mi sa sigurnošću možemo tvrditi da je mjesto do kojeg je dopro Zulkarnejn između dva brda, ali koja su to dva brda, mi to ne možemo znati. Sve što se iz ajeta može saznati jeste da je on stigao do jednog mjesta koje se nalazi izmedu dvije prirodne pregrade ili između dvije vještačke brane koje rastavlja prolaz i dolina i da je tamo našao zaostao narod koji se jedva sporazumijeva. Kad su uvidjeli da je on snažan i pravedan, ponudili su mu da im podigne branu ispred Jedžudža i Medžudža, koji ih stalno napadaju iza tih dvaju brda preko tog prolaza i nanose im veliku štetu u ljudstvui materijalnim dobrima, a oni nisu u stanju da ih odvrate. Za uzvrat, oni bi mu platili određen iznos novca koji bi sakupili. Međutim, pravedni vladar ostaje dostojan principa dobročinstva i borbe protiv nepravde i nereda i pristaje da im dobrovoljno izgradi branu odbijajući njihovu ponudu. On je uvidio da je najlakši način zatvoriti prolaz između dvije prirodne brane, te je od njih zatražio da ga pomognu materijalnim sredstvima i radnom snagom. Oni mu sabraše velike komade željeza koje postavi između dvije pregrade, pa kad je izravnao željeznu naslagu s visinom dviju pregrada, onda je zatražio usijani bakar, pomiješan sa željezom, da njime zalije branu. Danas se na najsavremeniji naćin upotrebljava isti ovaj sistem za ojaćavanježeljeza i ustanovilo se da davanje određene količine bakra na željezo pojačava njegovu čvrstinu i otpornost. Na to je Allah, dželle ša’nuhu, još tada uputio Zulkarnejna i zabilježio ga u Svetoj vječnoj Knjizi prethodeći time savremenoj ljudskoj nauci stoljećima, čiji broj ne zna niko osim Allaha. Na taj način se potpuno spojiše dvije pregrade i zatvori se put Jedžudžu i Medžudžu, te ga nisu bili u stanju niti preskočiti niti prokopati; postalo im je nemoguće da napadaju taj nedužni i zaostali narod, koji posta siguran i miran. Zulkarnejn pogleda u ogroman projekat koji je izveo, ali ga ne obuze oholost i sila niti ga opi njegova snaga i znanje, nego se on sjeti Allaha, i Njemu se zahvali, i Njemu pripisa ovaj veliki posao koji mu je omogućio. On se potpuno ogradi od svoje moći i pripisa je Allahovoj moći izražavajući se da on vjeruje da će se sve pregrade i brda potpuno smrviti pred nastup Kijametskog dana i da će zemlja postati potpuno gola i ravna… A što se tiče pitanja: ko su Jedžudž i Medžudž, gdje su oni sada, šta je s njima bilo i šta će biti, sve su to pitanja na koja je vrlo teško odgovoriti, jer mi o njima ne znamo ništa više od onoga što nas je o njima Kur’an obavijestio i pojedini sahih-hadisi.  Fi zilali Kur’anil Kerim, 5:411-413.

 

 

_______________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Šu’ajb Jasin, str. br. 83-84.

 

POJAVA DEDŽALA

Dedžal u arapskom jeziku znači lažov koji ima veliku sposobnost obmane. Zato se lažov naziva dedžalom, jer on istinu pokriva svojom laži.

 

Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je pojava osobe koju je Allahov Poslanik, alejhi selam, nazvao Dedžal (lažljivac), zbog njegove prevelike laži i obmane. On će sebe smatrati bogom i pokušavat će odvratiti ljude od njihove vjere svojim čudesnim i nadnaravnim moćima,koje će Allahovom, dželle ša’nuhu, voljom biti u mogućnosti činiti. On će tako zavesti jedan dio ljudi, a zatim će Allah, dželle ša’nuhu., dozvoliti da njegovo iskušenje privede kraju, pa će sići Isa, alejhi selam, i ubiti ga. U Newewijevom komentaru Sahih Muslima, stoji: Hadisi koje navodi Muslim i drugi o Dedžalu dokaz su sljedbenicima Istine za istinitost njegovog dolaska. On je određena osoba, kojom će Allah, dželle ša’nuhu, iskušati svoje robove. Allah, dželle ša’nuhu, će mu omogućiti stvari koje niko sem Allaha nije u stanju učiniti, kao što je: oživljavanje mrtvih koje on ubije, zelena bašča koja će ga stalno pratiti, Džennet i vatra, dvije rijeke, blago ovo dunjalučkih riznica, naredba nebesima da spuste kišu, pa to uistinu učine, zemlji da proklija i ona to uradi, sve će se to ostvarivati Allahovom, dželle ša’nuhu, voljom i moći, a zatim će mu to Allah, dželle ša’nuhu, onemogućiti,pa neće biti u stanju ubiti nijednog čovjeka niti uraditi bilo šta od onoga što je činio. Zatim će ga ubiti Isa, alejhi selam, a Allah, dželle ša’nuhu, će učvrstiti vjernike u njihovom imanu. Ovo je stav pripadnika ehli-sunneta, svih muhaddisa, fakiha i apologetičara, za razliku od Haridžija, Džehmijja i pojedinih Mutezila koji to negiraju. I za razliku od drugih koji ga smtraju istinitim, ali da se neće ostvariti ništa od nadnaravnih djela koja se spominju, nego da će to biti samo obmana i mašta. I tvrde da, ukoliko bi se to ostvarilo, onda mudžize poslanika na bi bile mjerodavne. Međutim, to je totalna greška kod obje grupe, jer on neće tvrditi da je poslanik, pa da mu ta nadnaravna djela budu potvrda, nego će on tvrditi da je bog, što on sam automatski negira svojom pojavom, nakon što nije bio u mogućnosti, svojim nepotpunim likom i nemoći, otkloniti ćoravost koja će se na njemu jasno vidjeti, kao i riječi (kafir), koje će stajati napisane između njegovih očiju. Zbog svega ovoga, on neće biti u stanju ljude zavesti, izuzev totalne neznalice i bijednika, koji će to učiniti da bi zadovoljili svoju potrebu za hranom i drugim, ili samo prividno, bojeći se od njegove kazne, jer će njegovo iskušenje biti izuzetno teško, zbunjivat će razum i oduzimati pamet. Sve to uz njegovo veoma brzo kretanje, tako da slabići neće moći sagledati njegovo pravo stanje i njegove manjkavosti, i tako će mu povjerovati. Zbog toga su svi poslanici upozorili na njegovo iskušenje i ukazali na njegove nedostatke i dokaze lažnosti njegovih tvrdnji. A što se tiče onih koji su od Allaha, dželle ša’nuhu, podržani, oni se neće zavarati njime niti njegovim radnjama, jer će prepoznati znakove njegove neistinitosti koje smo već spomenuli, uz prethodno njihovo znanje o njegovoj pojavi. (Vidi: Šerhun Newewi ala Sahih Muslim, 18:58-59.)

 

O Dedžalu govori jedan broj sahih-hadisa. Evo nekih:

 

Od Abdullaha bin Umera, radijallahu anha, prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik, alejhi selam, ustao je između ljudi i Allahu, dželle ša’nuhu, zahvalio se na Njemu dostojan način, a zatim je spomenuo Dedžala i rekao: Ja vas upozoravam na njega. Nema ni jednog poslanika, a da svoj narod nije upozoravao na njega. Ali, ja ću vam o njemu reći nešto što nijedan poslanik prije mene nije rekao svom narodu: on je ćorav, a Allah nije ćorav. (Vidi: Sahihul Buhari mea fethul Bari, 13.80, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:59.)

 

Huzejfe bin Jeman, radijallahu anha, prenosi da je Allahov poslanik, alejhi selam, rekao: Ja više znam o onome što će Dedžal sa sobom imati od samog njega: imat će dvije rijeke koje će teći; jedna od njih će na pogled očiju izgledati bijela voda, a druga vatra usplamtjela, pa ako nekoga od vas stigne, neka odabere rijeku koja izgleda kao vatra i neka zatvori oči, a zatim će se sageti i napiti se iz nje i vidjet će da je hladna voda. Jedno Dedžalovo oko će biti potpuno zatvoreno grubom mesnatom izraslinom, a između očiju će mu pisati kafir, što će pročitati svaki vjernik, pismen ili nepismen. (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:91.)

 

Od Nuwasa bin Semana, radijallahu anha, prenosi se da je rekao: Jedne prilike je Allahov poslanik,alejhi selam, spomenuo Dedžala pa ga je tako potcijenio govoreći o vidljivim znakovima njegove laži, kao što je ćoravost, a zatim ga podigao govoreći o veličini iskušenja kojim će kušati ljude, da smo pomislili da je već stigao do palminjaka na predgrađu Medine. Kada smo, poslije toga,otišli do Allahovog Poslanika, alejhi selam, on je to prepoznao na nama, pa nas je upitao: Šta je svama? Mi odgovorismo: O Allahov Poslaniče! Danas si spomenuo Dedžala i tako ga potcijenio, a zatim podigao, da smo pomislili da je već stigao do palminjaka Medine. Reče: Ja se za vas bojim nečeg drugog mimo Dedžala; ako se pojavi dok sam ja među vama, ja ću vas od njega zaštititi, a ako se pojavi, a ja ne budem među vama, neka svako od vas čuva sebe, a ja Allaha, dželle ša’nuhu, molim da od njega sačuva svakog muslimana. On je mladić izuzetno kovrčave kose, slijep na jedno oko, sličan Abdul Uzza bin Katinu. Ko ga od vas doživi, neka mu prouči početak sure El-Kehf. On će se pojaviti između Šama i Iraka i počet će prenositi svoje kušnje desno i lijevo; zato se, o robovi Božiji,  čvrsto držite! Mi tada rekosmo: O Allahov poslaniče, koliko dugo će ostati na zemlji? On odgovori: Četrdesetdana. Dan kao godinu, dan kao mjesec, dan kao sedmicu, a ostali dani će mu biti kao vaši dani! Mi tada rekosmo: Hoće li nam biti dovoljno da klanjamo samo namaze jednog dana u danu koji će biti kao godina? Reče: Ne, nego ćete određivati namaska vremena! Rekosmo: O Allahov poslaniče, alejhi selam, kako će brzo ići po zemlji? Reče: Kao kiša koju nosi vjetar. Doći će do naroda, pa će ih pozvati da mu vjeruju, pa će mu se oni odazvati i povjerovati mu, pa će on narediti nebu, te će spustiti kišu, i zemlji koja će odmah proklijati, pa će im stoka postati krupnija nego ikada, s najvećim vimenima i stomacima (od sitosti). A zatim će doći narodu koji će pozvati da povjeruju u njega, pa će ga odbiti, a on će ih ostaviti, ali će postati bijedni ,bez ičega od svojih imetaka. Proći će pored starih ruševina kojima će reći: Izvadite svoje blago!, pa će za njim krenuti riznice blaga kao rojevi pčela. Zatim će pozvati zdravog i punog mladića i udariti ga sabljom i prepoloviti ga na dva dijela, a zatim će ga pozvati i on će ustati idući prema njemu s osmjehom na licu. On će to tako činiti dok Allah, dželle ša’nuhu, ne pošalje Isaa, alejhi selam, sina Merjemina, koji će sići kod bijelog minareta, istočno od Damaska, u bijeloj odjeći,držeći se rukama za krila meleka; kad spusti glavu, zakapaju mu suze, a kad je podigne, s njegovog lica se spuste dragulji kao biseri. Nijedan nevjernik, koji osjeti miris njegovog daha, neće moći preživjeti, a njegov dah će se prostirati sve dokle se vidi ispred njega. On će tražiti Dedžala dok ga ne nađe na Babullud (u Kudsu u Palestini), gdje će ga ubiti.

(Vidi Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:63 i dalje.)

 

 

Ovi i drugi hadisi su dokaz ehli-sunnetu za obaveznost vjerovanja u dolazak Dedžala na način koji nam je objasnio Poslanik, alejhi selam, i sa svojstvima i osobinama o kojima nas je obavijestio i da će završiti na način na koji nam je objasnio, te da je on jedan od velikih predznaka Kijametskog dana.

 

Ako bi neko rekao: kako će mu Allah, dželle ša’nuhu., dati sva ta nadnaravna djela, kada znamo da su mudžize svojstvene samo poslanicima?, odgovorit ćemo mu riječima čuvenog imama El-Hattabija, koji je o tome rekao: To je samo radi iskušenja ljudi, jer oni u isto vrijeme imaju jasne dokaze, koji nepobitno govore da je on lažov i da nije istina ono što tvrdi, kao što je njegova ćoravost i riječ kafir, koja mu je napisana na čelu, a koju će pročitati svaki vjernik. Njegove tvrdnje su, dakle, opovrgnute samim time pto on nije u stanju sa sebe skinuti znakove manjkavosti i nedostataka, a da je bog, on bi to bio u stanju učiniti. A mudžize poslanika se ni sa čim ne sukobljavaju, tako da se uopće ne mogu porediti s ovim. (Ovo prenosi Ibn-Hadžer u fethul Bari, 13:89)

 

A Ibn-Hadžer veli: I pored toga, Dedžal sam na sebi nosi znakove koji su sasvim dovoljni onome ko je razuman, da shvati da je lažov. Jer, on je sastavljen od dijelova i na njemu se vidi da je stvoren, pored jasnog nedostatka koji se vidi u njegovom ćoravom oku. Pa kada bude tvrdio ljudima da je on njihov gospodar, najmanje što će zaključiti najneupućeniji od pametnih ljudi je, da onaj, koji nije bio u stanju sa sebe skinuti nedostatke, nije u stanju ni druge stvoriti u savršenom liku. Zato je najmanje što bi trebao reći: O ti, koji tvrdiš da si stvorio nebesa i Zemlju, prvo sebe uredi i otkloni svoje nedostatke, a ako tvrdiš da Gospodar ništa ne čini na Sebi, onda izbriši to što ti je napisano među očima! (Vidi prethodni izvor.)

 

__________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Šu’ajb Jasin, str. br. 79-81.

IZLAZAK ŽIVOTINJE (IZ ZEMLJE)

O ovom predznaku govori Allah, dželle ša’nuhu, u Kur’anu kada kaže:

I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi ćemo učiniti da iz zemlje iziđe jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze Naše nisu uvjereni.” (En-Neml, 82)

 

Izlazak životinje iz zemlje se spominje i u mnogim hadisima; neki od njih su sahih (neke smo već spomenuli), ali u sahih-hadisima se ne prenosi opis te životinje koju će Allah, dželle ša’nuhu, izvesti iz zemlje kao predznak nastupa Kijametskog dana. Sve što se u pojedinim knjigama navodi od njenih opisa je preneseno u hadisima koji nisu dostigli stepen vjerodostojnosti. Vjernik, međutim, i ne žudi da sazna opise te životinje, jer mu je dosta da ostane kod kur’anskog i hadiskog teksta u kojima se izlazak životinje navodi kao jedan od predznaka Sudnjeg dana, kada će se završiti period u kome će pokajanje biti primano i kada će se ljudima suditi po onome što su do tada učinili. Tada će Allah, dželle ša’nuhu, iz zemlje izvesti životinju koja će im govoriti i označavati vjernike i nevjernike. A ako ljudi nisu navikli na govor životinja, pa Allah, dželle ša’nuhu, Tvorac Svemogući, je taj koji će joj to omogućiti. Ljudi će je razumjeti, i znat će da je ona jedno od Allahovih, dželle ša’nuhu, čuda kojim se nagovještava bliskost nastupanja Kijametskog dana, nakon što prije toga nisu vjerovali u Allahove znakove niti u Sudnji dan. (Fi Zilalil Kuranil Kerim, 6:308.)

 

_______________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 78-79.

IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA


Ovaj predznak je početak izmjene koju će Allah, dželle ša’nuhu, načiniti u sistemu ovozemaljskog svemira, tako što će se zbiti pojave koje su potpuno neobične ljudima, a koje će biti jasan dokaz skorog nastupa Kijametskog dana, u kome će doći do potpune promjene sistema u svemiru. O toj promjeni nam Allah, dželle ša’nuhu, govori u mnogim surama Časnog Kur’ana. Početak te promjene, kako se navodi u mnogim hadisima, bit će izlaskom Sunca sa zapada, što je sasvim suprotno postojećim zakonima. Ali, Onaj koji je bio u stanju da učini da Sunce izlazi s istoka, u stanju je da to izmijeni, te da ono izađe sa zapada, jer je On taj koji ga je stvorio i koji ga održava. U pojedinim sahih-hadisima se navodi da će ovo biti prvi veliki predznak po svojoj pojavi. (Vidi fusnotu: 1.)

Abdullah bin Amr bin As, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Prvi predznak koji će se pojaviti je izlazak Sunca sa zapada i izlazak životinje iz zemlje ujutro, istoga dana; bilo koji od njih da se prvi pojavi drugi je odmah iza njega. (Prenosi ga Muslim i Ebu-Davud. Vidi: Fethul Bari, 11:297, Sunen Ebu-Davud – poglavlje o predznacima Kijametskog dana, Tejsirul vusul – poglavlje o raznim predznacima i Sahih bi šerhin Newewi, 18:77.)

U ranije navedenom hadisu, koji prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anha, kaže se da će nakon pojave ovog predznaka svi ljudi povjerovati, ali tada neće biti od koristi imana onima koji nisu prije vjerovali, kao što to Allah, dželle ša’nuhu, kaže:

Onoga dana, kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.” (El-Enam, 158)

Veliki broj mufessira, tumačeći ovaj ajet, kaže da nevjerniku neće koristiti iman nakon izlaska sunca sa zapada, kao što neće vrijediti pokajanje griješnika, niti dobra djela onih koji ih prije nisu činili, makar i vjernici bili. (Fethul Bari, 11:297.)

________________________________________________________________

Fusnota 1. – (Ibn-Hadžer, po pitanju redoslijeda pojave velikih predznaka Sudnjeg dana, kaže: Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala,kojim će se nagovijestiti ogromna promjena u mnogim stvarima na cijeloj Zemlji. A to će se završiti smrću Isaa, sina Merjemina. A izlazak Sunca sa zapada je prvi od velikih predznaka kojim će se označiti nastupanje te promjene u svemiru i završit će nastupom Kijametskog dana. Što se tiče izlaska životinje (Ed-Dabbe) iz zemlje, najvjerovatnije će se to desiti istoga dana kada Sunce izađe sa zapada. A razlog tome je što će se po izlasku Sunca sa zapada zatvoriti vrata pokajanja. Prvi predznak kojim će se označiti stvarni početak nastupa Sudnjeg dana je vatra koja će potjerati ljude sa istoka na zapad. (Fethul Bari, 11:296-297) Iz riječi Ibn-Hadžera zaključujemo da se radi o tri vrste velikih predznaka: predznaci kojima se nagovještava početak ogromnih promjena stanja na zemlji, predznaci kojima se nagovještava početak promjena u svemiru i predznaci kojima se nagovještava početak nastupa Kijametskog dana. I da se izlazak Sunca sa zapada smatra prvim predznakom iz druge grupe, nakon čije pojave će se zatvoriti vrata pokajanja i vrata imana.)

__________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. 78.

PREDZNACI SUDNJEG DANA


Dužni smo vjerovati da će Sudnji dan nastupiti i da u to nikakve sumnje nema, da njegovo vrijeme ne zna niko osim Allaha, dželle ša’nuhu, koji je to sakrio od svih ljudi, čak i od poslanika i vjerovjasnika, i da niko nije u stanju saznati koliko je još ostalo od ovog svijeta.

Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “Pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti. Reci: To zna jedino Gospodar moj, On će ga u njegovo vrijeme otkriti, težak će biti nebesima i Zemlji, sasvim neočekivano će vam doći! Pitaju te kao da ti o njemu nešto znaš. Reci: To samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna.” (El-Earaf, 187)

 

Međutim, mi smo dužni vjerovati u njegove predznake o kojima nam govori Poslanik,alejhi selam, u sahih-hadisima. Pouzdano je preneseno od Allahovog Poslanika, alejhi selam, da je on spominjao male predznake Sudnjeg dana, koji uglavnom govore o pokvarenosti ljudi u zadnje vrijeme, neredima koji će se među njima desiti, a poneki o Allahovoj uputi i putu poslanika, kao i velike predznake.

 

Što se malih predznaka tiče, o njima govori jedan broj hadisa, a mi ćemo navesti neke:

a) – Buharija i Muslim prenose hadis Allahovog Poslanika, alejhi selam, u kome kaže: Ja sam poslan, a do Sudnjeg dana je ostalo samo kolika je razlika između ova dva prsta!, pa ispruži kažiprst i srednji prst. (Prenosi ga Buharija, Muslim i Tirmizija. Vidi Sahihul Buhari me’a fethu Bari, 11:293)

Ovaj hadis je dokaz za poslanstvo Muhammeda, alejhi selam, i svršetak poslanstva s njime, što je jedan od predznaka bliskog nastupanja Sudnjeg dana. Iz hadisa se razumije da između Poslanika i Sudnjeg dana neće biti više ni jedan poslanik, nego će on nastupiti odmah poslije njega, što svakako nagovještava bliskost nastupa Sudnjeg dana. (El ‘akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 245, Fethul Bari, 11:293)

 

b) – U poznatom hadisu o Džibrilu, u kome je on upitao Poslanika, alejhi selam, a on mu odgovorio: Upitani ništa više o tome ne zna od onoga ko ga je upitao. Džibril je tada rekao: Obavijestime o njegovim predznacima!, a Poslanik, alejhi selam, mu reče: Kad robinja rodi sebi gospodara (Pogledaj fusnotu: 1)  i kad vidiš bosonoge i slabo obučene bijednike čobane kako se natječu u gradnji visokih zgrada. (Pogledaj fusnotu: 2)

 

c) – Buhari prenosi od Ebu-Hurejrea, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok ne zarate dvije velike skupine (Ibn-Hadžer kaže: Ovdje se misli na skupinu Alije i skupinu Muavije Fethul Bari, 12:72.), između kojih će se povesti ogromna bitka, a obje će biti iste vjere i dok se ne pojave lažni poslanici, čiji će broj dostići blizu 30, (Pogledaj fusnotu: 3) a svaki od njih će tvrditi da je Allahov Poslanik; dok nestane znanja (ilma) tako što će pomrijeti ulema; dok se ne poveća broj zemljotresa; dok ne postane vrijeme kratko i brzo prolazno, (Pogeldaj fusnotu: 4) dok se ne poveća broj ratova i ubistava, dok se među vama ne pojavi takvo bogatstvo da će čovjek nuditi svoj zekat i niko mu ga neće htjeti primiti, nego će onaj kome se ponudi reći: Ja nemam potrebe za njim! Dok se ne pojavi natjecanje među ljudima u gradnji visokih zgrada; dok ne nastupi takvo vrijeme u kome će čovjek naići pored kabura svoga prijatelja i reći: Kamo sreće da sam ja namjesto tebe! Dok sunce izađe sa zapada (Ovo je jedan od velikih predznaka, a svi ostali u ovom hadisu su mali), a kada se to desi i ljudi ga vide, svi će povjerovati, ali tada nikome neće koristiti iman ako prije nije vjerovao, ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio. Sudnji dan će tako nenadno nastupiti da odjeća koju su pazarili dvojica neće ostati niti kupljena niti smotana (vraćena), da će čovjek ponijeti mlijeko koje je namuzao od svoje deve, ali ga neće stići popiti. Tako će iznenađujući biti da će čovjek popravljati vrelo, ali se neće stići napiti vode iz njega. Tako će iznenada natupiti da čovjek neće stići pojesti zalogaj koji je već bio donio do svojih usta. (Prenosi ga Buharija. Vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 13:70, 76.)

 

d) – Enes bin Malik, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Od predznaka Sudnjeg dana je i to da će nestati znanja (ilma), pojavit će se neznanje, zinaluk, alkohol, povećat će se broj žena, a smanjiti broj muškaraca tako da će na pedeset žena biti samo jedan čovjek. Ebu-Hurejre, radijallahu anha, prenosi da je jedan čovjek rekao Allahovom Poslaniku, alejhi selam: Kada će nastupiti Sudnji dan? Poslanik, alejhi selam, odgovori: Kad nestane povjerenje među ljudima, očekuj Sudnji dan. Čovjek opet upita: Kako će nestati povjerenja među njima? Kad se odgovorne funkcije povjere onima koji ih ne zaslužuju, očekuj Sudnji dan. (Vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 11:279.)

 

e) – Ebu-Hurejre, radijallahu anha, također, prenosi da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: Neće nastupiti Sudnji dan dok muslimani ne povedu bitku protiv jevreja, kada će ih muslimani tako pobiti daće se jevreji sakrivati za drvo i kamen, ali će svako drvo i kamen progovoriti: O muslimanu, o Božiji robe, evo jevreja, sakrio se za mene, dođi pa ga ubij, izuzev drveta Garkad, jer je ono jevrejsko drvo! (Prenose ga Buharija i Muslim, a ovo su riječi Muslima. Vidi: Sahih Muslim bi šerhin Newi,18:44.)

 Još je mnogo hadisa koji nam govore o drugim predznacima Sudnjeg dana, a mogu se potražiti u vjerodostojnim hadiskim zbirkama. (Te hadise ćemo naći u Buhariji i Muslimu, u poglavlju o neredima i predznacima Sudnjeg dana, poglavlju Er-Rikak i na drugim mjestima.)

 

A što se tiče velikih predznaka, u pojedinim vjerodostojnim hadisima se spominje njih deset, kao što je hadis Huzejfe bin Usejd el-Gaffari u kome kaže: Poslanik, alejhi selam, zatekao nas je kako ponavljamo pojedine lekcije, pa je upitao: Šta to učite? Lekciju o Sudnjem danu!, rekoše. On reče: Sudnji dan neće nastupiti sve dok prije njega ne vidite deset predznaka!, pa je spomenuo Duhan, Dedždžala, Ed-Dabbe, izlaz sunca sa zapada, silazak Isaa, sina Merjemina, alejhi selam, Jedžudža i Medžudža, tri pomračenja Sunca: na istoku, na zapadu i na Arapskom poluotoku, a zadnji od njih će biti vatra koja će se pojaviti u Jemenu i potjerati ljude na mjesto obračuna. (Vidi: Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 18:27.)

 

 

_____________________________________________________________________________

Fusnota 1. – (Ibn Hadžer, tumačeći ove riječi, kaže: “Bit će raširena neposlušnost djece prema roditeljima, pa će se dijete ponašati prema svojoj majci kao što se gospodar ponaša prema svojoj robinji, putem ponižavanja psovkom, udaranjem i traženjem raznih usluga. Stoga se to dijete naziva gospodarom svoje majke, simbolizirajući sva ta značenja. Ili se pod riječju gospodar misli na staratelj, što je, po meni, najispravnije tumačenje. Jer se u hadisu govori o tome kako će to stanje biti čudno. Da će znak blizine Sudnjeg dana biti to što će se mnoge stvari izokrenuti potpuno naopako, tako da će dijete koje se odgaja, postati odgajatelj i bezvrijedni postati vrijedni, što se uklapa u sljedeći dio hadisa, u kome se govori kako će bosonogi čobani postati vlasnici zemlje.” Vidi: Fethul Bari, 1:101)

 

Fusnota 2. – (Muttefekun alejhi, vidi: Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 1:99-100, Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 1:158. A o značenju nadmetanja bosonogih čobana u visokim građevinama, Kurtubi kaže: Ovim se želi ukazati na ogromne promjene koje će nastati, tako što će beduini nasilno zavladati pojedinim zemljama i nepravedno vladati, te će se nakupiti imetka koji će trošiti u visoke zgrade, ponoseći se njima, a mi smo svjedoci toga ovih dana. Ovo prenosi od Kurtubija Ibn-Hažder u Fethul Bari 1:101.

 

Fusnota 3. – (Jedan od njih je El Esved el Anesi koji se pojavio u Sana i Musejleme el-Kezzab, koji se pojavio u Jemami. Poslanstvo za sebe je tvrdio još i Tulejha bin Huvejlid i Sodždžah, ali su se njih dvojica pokajali za svoja djela. Među ove danas spada i osnivač kadijanija i behaijja. Vidi: Fethul Bari, 13:73, El Akaidul islamijje li Sejjid Sabik, str. 246.)

 

Fusnota 4. – (Ovim se ukazuje na podizanje berićeta iz svega, pa čak i iz vremena. Tako da će godina biti kao mjesec, a mjesec kao sedmica, a sedmica kao dan, a dan, kao sat. Fethul Bari,13:13, Tejsirul vusul, 4:91.)

 

 

 

 

_____________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin, str. br. 76-78.

PATNJE I UŽICI U KABURU

Dužni smo vjerovati u patnje i užitke u kaburu, o kojima nam govori Poslanik, alejhi-selam, a koji će nastupiti poslije ispita. O tome govori veliki broj ajeta i hadisa. Allah, dželle ša’nuhu, kaže:

… a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a kada nastupi čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu!” (El-Mumin,45-46)

 

Allah, dželle ša’nuhu, zaprijetio je faraonovim ljudima s dvije vrste kazne: prva, na koju je ukazao riječima: Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, i druga, na koju ukazuje riječima: a kada nastupi čas: Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu! Drugi dio je dodao prvom atf, što znači da one nisu iste vrste. Ako druga vrsta kazne nastupa nakon Kijametskog dana (kao što se iz ajeta razumije), onda je neminovno da prva vrsta nastupa nakon njihove smrti, pa do proživljenja, što je, svakako, kaburska patnja. Allah, dželle ša’nuhu, ukazuje na patnju koja će biti u kaburu i u slijedećim riječima: “A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispružili ruke svoje prema njima: Spasite se ako možete! Od sada ćete neizdržljivom kaznom biti kažnjeni.” (El-Enam, 93)

Prenosi se da je Ibn – Abbas tumačeći ovaj ajet, rekao: Ovo je prilikom umiranja, oni će tada biti udarani po licima i leđima svojim. Ibn-Hadžer veli: To potvrđuje i sljedeći ajet: “A kako će tek biti kad im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim!” (Muhammed, 27), a zatim reče: Iako se ovdje govori o patnji prije ukopa, ona ipak spada u patnju koja će biti prije nastupa Sudnjeg dana. A pripisuje se kaburu, zato što će većina tih patnji (prije Sudnjeg dana) biti u njemu. (Fethul Bari, 3:180)

 

Što se tiče hadisa koji govore o kaburskoj patnji, oni su mnogobrojni i dostižu stepen tevature (riječ “tevatur” znači da više hadisa govore o jednoj stvari). Imam Newewi u svom komentaru na Sahih Muslima kaže: Znaj da sljedbenici pravca ehli sunneta kabursku kaznu smatraju istinom, jer za nju postoje mnogi dokazi iz Kurana i Sunneta. Allah, dželle ša’nuhu, kaže: Oni će se ujutro i navečer u vatri pržiti, a mnogobrojnisu hadisi Allahovog Poslanika, alejhi-selam, koje prenose grupe ashaba iz različitih područja u prilog ovome. Isto tako, razumski gledajući, nije nemoguće da Allah, dželle ša’nuhu, povrati život u jedan dio tijela i da ga kažnjava. A ako se to ne kosi s razumom, a za njega imamo potvrdu u šerijatskom dokazu, onda se mora prihvatiti i vjerovati. (Šerhun Newewi ‘ala sahih muslim, 17:200-207)

 

Imam Muslim u svom Sahihu navodi mnoge hadise koji potvrđuju patnju u kaburu i navode da je Poslanik, alejhi-selam, slušao one koji se muče u kaburu, da mrtvi čuju topot obuće onih koji odlaze s kabura i sl. U hadisima se spominje i govor Muhammeda, alejhi-selam, mušričkim žrtvama, ukopanim u zajedničku grobnicu, poslije Bitke na Bedru, kada je odgovorio ashabima da oni nimalo bolje ne čuju od njih (ukopanih). Zatim se govori o tome kako će se rasprostraniti kabur onima koji su spašeni i pokazati im se mjesto u Džennetu, a suprotno tome onima koji su propali, kao i o ostalom što se može pročitati u tim hadisima. (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:200-207)

 

Imam Muslim u svome Sahihu prenosi od Zejd bin Sabita, radijallahu anha, da je rekao: Bili smo s Poslanikom, alejhi-selam, na jednoj parceli koja je bila u posjedu Beni Nedždžara kad se iznenada uznemirila mazga na kojoj je jahao i gotovo ga zbacila sa sebe, kad ugledasmo nakoliko kaburova (šest ili pet ili četiri), Poslanik, alejhi-selam, upita: Ko od vas zna ove što su ovdje ukopani? Jedan od prisutnih reče: Ja! Poslanik, alejhi-selam, upita: Kada su umrli? Prije islama!, reče on (čovjek). Zaista se ljudi kažnjavaju u kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih zamolio Allaha da vam omogući da čujete patnju kabursku, kao što ja čujem! Zatim se okrenuo prema nama i rekao: Tražite utočište kod Allaha od vatre! Mi smo svi uglas zamolili Allaha da nas sačuva od vatre. Zatim nama reče: Tražite zaštitu od patnje u kaburu! Mi tada svi zatražimo zaštitu od patnje u kaburu. Zatim nama reče: Od Allaha zatražite zaštitu od svih smutnji – javnih i tajnih! Mi tada zatražismo zaštitu od svih smutnji – javnih i tajnih. Zatim nam reče: Od Allaha tražite zaštitu od iskušenja Dedžala! Mi tada zatražismo zaštitu od Dedžala i njegove kušnje. (Sahihi Muslim bi šerhin Newewi, 17:202)

 

Buharija, Muslim i drugi prenose od Ibn-Abbasa, radijallahu anha, da je rekao: Poslanik, alejhi-selam, prošao je pored dva kabura i rekao: Oni se kažnjavaju, a kazna ih je stigla zbog ne velikih stvari. Zatim je rekao: Jedan od njih je prenosio lažne vijesti, kojima je zavađao druge, a drugi se nije prao poslije male nužde. (Saihhul Buhari, 3:188)

 

Buharija i Muslim prenose od Abdullaha bin Umera, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi-selam, rekao: Kada neko od vas umre, njegovo mjesto mu se pokazuje svako jutro i svaku večer. Pa ako je od stanovnika Dženneta, pokazuje mu se mjesto u Džennetu, a ako je od stanovnika Džehennema, pokazuje mu se mjesto u Džehennemu! I kaže mu se: Ovo je tvoje mjesto koje te čeka nakon Sudnjeg dana. (Sahihul Buahri me’a Fethil Bari, 3:118 i Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:200)

 

Što se tiče kažnjavanja u kaburu, ili užitka u njemu i načina povratka duše u tijelo mejjita, tom pitanju nije dozvoljeno bilo šta dodati na ono što nam je preneseno u sahih hadisima. Komentator Tahavije kaže: Hadisi koji govore o kaburskoj patnji ili užicima i ispitu meleka dostigli su stepen tevatura; zato smo to dužni vjerovati. Znamo da šerijat ne dolazi sa nečim što se suprotstavlja razumu, ali može da dođe sa nečim što će razum zbuniti; zato mi nećemo razmatrati o njegovom (kaburskom) načinu patnje, kazne ili ispita, jer razum nije ustanju to shvatiti zato što se to ne dešava na ovom svijetu. Također, vraćanje duše u tijelo, nije na nama uobičajeni način, u životu na ovome svijetu, nego je to na sasvim drugačiji, nama nepoznat način…

 

I znaj, da je kaburska patnja – patnja u berzehu (međuživotu). Svako ko je umro, a zaslužio je kabursku patnju, ona će ga stići, svejedno, ukopao li se on ili ne, pojele ga zvijeri ili izgorio, pa postao pepeo koji je raspršen po zraku ili bio razapet ili utopljen u moru; njegovu dušu i tijelo će stići kazna isto kao da je i ukopan. A što se tiče hadisa u kojima se prenosi da će se postaviti da sjedi, da će mu se rebra rastavljati od prevelike patnje i tome slično, iz toga se mora razumjeti poruka Poslanika, alejhi-selam, bez pretjerivanja i oduzimanja. Zato se neće njegove riječi tumačiti onim što one ne sadrže niti će se zanemariti dotle da se zaniječe Uputa i objašnjenje Poslanika, alejhi-selam. (Šerhul ‘akidetit Tahavije, str. 451-452.)

 

Ibnul – Kajjim kaže: Seleful ummeti (prve generacije) i prvaci u znanju smatraju da čovjek, kada umre, biva u užitku ili patnji i da se to odražava na njegovu dušu i tijelo. Duša poslije rastanka s tijelom i dalje ostaje u užitku ili patnji i ona se ponekad spaja s tijelom koje zajedno s njom uživa, ili pati. A kad nastupi Sudnji dan, duše će se povratiti svojim tijelima i ljudi će ustati iz kaburova i krenuti prema svome Gospodaru. Proživljenje tijela je pojava o kojoj su suglasni muslimani, jevreji i kršćani. (El ‘akaidul islamijje, Sejjid Sabik, str. 237.)

____________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nua’jm Jasin, str. br. 73-76.

KABURSKO ISKUŠENJE I ISPITIVANJE OD MELEKA


Dužni smo vjerovati u sve što nas je obavijestio Poslanik, alejhi-selam, o kaburskom iskušenju i pitanju dva meleka postavljenog svakom čovjeku, o njegovom Gospodaru, vjeri i Poslaniku. Allahov Poslanik, alejhi-selam, obavijestio nas je, putem vjerodostojnih hadisa da će ljudi biti ispitivani u svojim kaburovima i da će se svakom od njih reći: Ko ti je Gospodar? Šta ti je vjera? Ko ti je poslanik? I da će vjernik odgovoriti: Moj Gospodar je Allah, vjera mi je islam, a Muhammed, alejhi-selam, moj vjerovjesnik i poslanik. A što se tiče zbunjenog, on će odgovoriti: Ne znam, čuo sam ljude kako nešto izgovaraju pa sam i ja izgovorio. A zatim će biti tučen i mučen.

 

Buharija i Muslim prenose od Esme, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi-selam, rekao: Ovoga momenta sam vidio sve što mi nije pokazano do sada, čak sam vidio Džennet i Džehennem i objavljeno mi je da ćete vi biti iskušavani u svojim kaburovima, kušnjom koja će biti slična kušnji mesihom Dedždžalom. Bit će upitan svako od vas: Šta znaš o ovom čovjeku?Vjernik – mumin ili mukin – će odgovoriti: To je Muhammed, Allahov Poslanik. Došao nam je s jasnim dokazima i Uputom, a mi smo mu se odazvali i slijedili ga. On je Muhammed (triputa). Zatim će mu se reći: Mirno spavaj, mi smo znali da si ti čvrsto vjerovao u njega. A što se tiče munafika ili nesigurnog, on će reći: Ne znam, čuo sam ljude kako nešto izgovaraju, pa sam i ja izgovorio. (Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 1:148)

 

Buharija i Muslim, također, prenose od Enesa bin Malika, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik,alejhi-selam, rekao: Kad se čovjek postavi u kabur i udalje se prisutni – a on dobro čuje topot njihove obuće – doći će mu dva meleka i postaviti ga da sjedi, a zatim ga upitati: Šta kažeš za ovog čovjeka? Što se vjernika tiče, on će reći: Svjedočim da je on Allahov rob i Njegov Poslanik. Zatim će mu se reći: Pogledaj svoje mjesto u vatri koje ti je Allah, dželle ša’nuhu, zamijenio s mjestom u Džennetu. Allahov Poslanik, alejhi-selam, tada reče: Pa će ih oba vidjeti. Katade veli: Rekao nam je da će mu se proširiti njegov kabur i postati širok sedamdeset podlaktica i ispunit će se zelenilom i tako će ostati sve dok ne bude ponovo proživljen. A što se tiče munafika i kafira, njemu će se reći: Šta si govorio za ovog čovjeka? Pa će odgovoriti: Ne znam,govorio sam o njemu ono što je svijet govorio. Onda će mu se reći: Niti si znao niti govorio; i bit će udaren željeznim čekićem tako jako da će njegov krik čuti sva stvorenja u njegovoj blizini, osim ljudi i džina. (Sahih Muslim bi šerhin Newewi, 17:203. Sahihul Buhari me’a Fethul Bari, 3:184)

 

Buharija i Muslim prenose i od Bera bin Azib, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi-selam, rekao: Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti… Ovaj ajet objavljen je po pitanju kaburske kušnje, kada će se čovjeku reći: Ko ti je Gospodar? Odgovorit će: Moj Gospodar je Allah, a Muhammed mi je poslanik, alejhi-selam. To su riječi Allaha, dželle ša’nuhu: “Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na ovom i na onom svijetu.” (Ibrahim, 27)

 

Mnogo ja vjerodostojnih hadisa koji govore o kaburskim kušnjama i ispitu meleka.

__________________________________________________

IZVOR: Iman, dr. Muhammed Nu’ajm Jasin,  str. br. 72-73.