MELEKI ZADUŽENI ZA ZEMLJU, BILJE I OPSKRBU

Ibn Kesir (El-Bidaje wen-nihaje, 50/1.) kaže: “Mikail je zadužen za zemlju i biljke koje proizvode opskrbu na Zemlji. On ima pomoćnike koji rade ono što im on, po Allahovoj naredbi, naredi. Gone vjetrove i oblake kamo Gospodar Uzvišeni hoće.”

 

Postoje meleki zaduženi za oblake. Tirmizi u svome Sunenu od Ibn Abbasa, radijallahu anha, prenosi da jeAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Er-Ra’d je jedan od Allahovih meleka zadužen za oblake. On ima sablje od vatre i njima goni oblake kuda Uzvišeni Allah hoće.” (Sahihu sunenit-Tirmizi: 64/3, br. 2492.)

 

Može ih tjerati u nekim gradovima i u nekim selima. Može mu biti naređeno da natopi njivu samo jednog čovjeka kao što stoji u hadisu kojeg prenosi Muslim u svome Sahihu od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, a on od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Neki čovjek je bio u nekoj pustinji pa je čuo glas u oblaku: ‘Natopi bašču tog i tog’. Taj oblak se okrenuo i svoju vodu ispraznio u Harri. Jaruga kojom teče voda iz kamenjara u ravnicu je primila u sebi svu tu vodu. On je slijedio tu vodu. Vidio je čovjeka kako stoji u bašči usmjeravajući vodu ka svome polju, pa mu je ovaj čovjek rekao: ‘O, Allahov robe, kako se zoveš?’  On odgovori: ‘Taj i taj’, spomenuvši ime koje je ovaj čovjek čuo iz oblaka. On ga zatim, upita: ‘O,Allahov robe, zašto si me pitao za moje ime?’ na što mu on odgovori: ‘Čuo sam glas iz oblaka koji je prosuo ovu vodu da kaže: ‘Natopi bašču toga i toga’ spomenuvši pritom tvoje ime. Šta činiš sa svojom baščom?’  On reče: ‘Kada kažeš tako, ja pogledam u ono što uberem iz ove bašče. Trećinu podijelim kao sadaku, trećinu pojedem sa porodicom, a trećinu vratim u zemlju’.” (Muslim: 2288/4, br. 2984.)

 

Sve u svemu, meleki su zaduženi za nebesa i zemlju. Svaki pokret u kosmosu je od meleka kao što kaže Uzvišeni Allah: “I sređuju ono što nije sređeno.” (En-Nazi’at, 5.)

l onih koji naredbe sprovode.” (Ez-Zarijat, 4.)

 

Oni koji poslanike u laž utjeruju i koji negiraju Stvoritelja tvrde da tu ulogu izvršavaju zvijezde. Oni koji sve ovo uređuju Allahovom naredbom su meleki, kao što kaže Uzvišeni Allah: “Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju pa kao vihor hite, i onih koji objavljuju pa razdvajaju i Objavu dostavljaju.” (El-Murselat, 1-5.)

 

Uzvišeni, također, kaže: “Tako Mi onih koji čupaju grubo, i onih koji vade blago, i onih koji plove brzo pa naređenja izvršavaju žurno i sređuju ono što nije sređeno.” (En-Nazi’at, 1-5.)

 

Također, kaže: “Tako Mi onih u redove poredanih i onih koji odvraćaju i onih koji opomenu čitaju.” (Es-Safat, 1-3.)

 

Svi ovi ajeti govore o ulozi meleka u uređivanju stvari na nebesima i zemlji.

_______________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br 142-144.