DA LI IZMEĐU MELEKA I ČOVJEKA POSTOJI SLIČNOST U OBLIKU I IZGLEDU?

Muslim prenosi u svome Sahihu i Tirmizi u svome Sunenu od Džabira, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pokazani su mi vjerovjesnici.  Musa je bio vitak čovjek, kao da je od ljudi iz Šenue. Vidio sam lsaa, sina Merjemina i on je najsličniji Urvetu ibn Mes’udu. Vidio sam Ibrahima, alejhisselam, i on je najsličniji vašem drugu  (tj.  Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem). Vidio sam Džibrila, alejhisselam, a on je najsličniji Dihji,” a u drugom rivajetu: “Dihji ibn Halifi.” (Muslimov Sahih: 1/153, br. 167.)

 

Da li ova sličnost postoji između Džibrilovog istinskog lika i lika Dihje EI-Kelbija ili je to sličnost sa likom u kojem bi Džibril dolazio kada bi uzimao lik čovjeka? Ispravnije je drugo mišljenje, jer Džibril bi veoma često uzimao lik Dihje.

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 18

NE OBAVLJATI NAMAZ IZA OSOBE KOJA PRIČA ILI SPAVA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se namaz obavlja pod ovakvim okolnostima i kaže: “Ne klanjajte iza osobe koja spava ili koja priČa”. (Bilježi Ebu Davud, br. 694; Sahihu-l-Džami’, br. 375. i kaže da je hadis hasen – dobar.)

 

 PriČanje osobe Će ometati klanjaČa u namazu, a osoba koja spava može otkriti dio tijela koji ce takođe odvratiti pažnju klanjaču.

 

Hattabi (Allah mu se smilovao) je rekao: “Obavljanje namaza iza osoba koje pričaju Šafija i Ahmed ibn Hanbel smatraju da je mekruh, jer njihovo pričanje ometa klanjača, prilikom obavljanja namaza”. (Avn-l-Ma’bud, 2/388)

 

U pogledu neobavljanja namaza iza osobe koja spava, jedan broj islamskih učenjaka smatra da su dokazi slabi (uključujući Ebu Davuda u njegovom Sunenu, Kitabu-s-Salat…).

 

Bilježi Buhari (Allah mu se smilovao) hadis od Aiše, radijallahu anha, u njegovom Sahihu, Babu-s-Salat halfe en-Na’im: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj da klanja dok sam ja ležala poprečno od njega, na krevetu”. (Sahihu-l-Buhari, Kitabu-s-Salat)

 

Mudžahid, Tavus i Malik smtraju da je mekruh obaviti namaz iza osobe koja spava, jer postoji mogućnost da se pokaže dio tijela koji ce skrenuti pažnju i ometati klanjača. (Fethu-l-Bari)

 

Ako ne postoji mogućnost da se to desi, onda nije mekruh da se obavi namaz za osobom koja spava. A Uzvišeni Allah najbolje zna.