KOGA MELEKI PROKLINJU?

Meleki proklinju ženu koja se ne odazove svome mužu

Buhari prenosi u svome Sahihu od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada muž pozove svoju suprugu u postelju, pa ona odbije da dođe, proklinju je meleki dok ne svane.” (Buhari: 293/9, br. 5193.)

 

U drugom rivajetu u Sahihu stoji: “Dok se ne vrati.” (Buhari: 294/9, br. 5194.)

 

Meleki proklinju onoga ko uperi ka svome bratu (muslimanu) gvozdenu šipku

Muslim u svome Sahihu prenosi od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, da je rekao: “Rekao je Ebu Kasim (Muhammed) alejhi selam: “Onaj ko ka svome bratu uperi gvožđe proklinju ga meleki, pamakar mu bio brat od njegovog oca i majke.” (Muslim: 2020/4., br. 2616.)

 

Prokletstvo meleka ukazuje na zabranjenosz ovog čina jer se ovim zastrašuje brat vjernik. Šejtan može čovjeka zavesti pa da ubije muslimana. Ovo se posebno odnosi na moderno oružje koje može opaliti i uslijed najmanje greške ili uslijed nenamjernog dodira. Koliko je samo ovakvih slučajeva!

 

Meleki proklinju onoga ko psuje ashabe Allahovog Poslanika

U Taberanijevom Mu’džemul-kebiru, sa hasen senedom se od Ibn Abbasa, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko psuje moje ashabe, na njega je prokletstvo Allahovo, meleka i svih ljudi.”

 

O, kako je čudno što su neki ljudi psovanje Poslanikovih, alejhi selam, ashaba smatraju ibadetom kojim će se približiti Allahu, subhanehu ve te’ala! Zapravo, njihova nagrada je nagrada koju Allahov Poslanik, alejhi selam, spominje u ovim riječima . Strašna je to nagrada!

 

Oni koji sprečavaju sprovođenje Allahovih propisa

Nesa’i i Ibn Madždže prenose u svojim Sunenima sa vjerodostojnim senedom od Ibn Abbasa, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Ko namjerno ubije, ubijte i vi njega, a ko nastoji da se ne izvrši kazna nad njim, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.” (Sahihu suneni Nesa’i: 492/3, br. 4456 i 4457 i Sahlhu     suneni Ibn Madže, 96/2, br. 2131.)

 

Ko imetkom ili autoritetom posreduje da se ne izvrši smrtna kazna nad ubicom koji je namjerno ubio, na njega je ovo prokletstvo, a šta je tek sa onim koji nastoji da se u potpunosti ne sprovodi šeri’at?!

 

Ko pruži utočište novotaru

Od onih koje proklinju meleki kao što ih proklinje Uzvišeni Allah su oni koji u Njegovu vjeru unose novotarije, bune i bore se protiv njenih propisa i zakonodavstva ili ugošćavaju i štite novotare kao što stoji u hadisu: “Ko uvede neku novotariju ili ugosti novotara, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi.”

 

Novotarija u Medini je još veći zločin. Buhari i Muslim prenose od Ali ibn Ebi Taliba, radijallahu anha, da je rekao: “Allahov Poslanik, alejhi selam, je rekao: “Medina je harem od Ira’ do Sevra, pa ko u nju uvede novotariju, ili zaštiti novotara, na njega je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi, Allah od njega neće na Sudnjem danu primiti nikakvo opravdanje.” (Buhari, 81/4, br. 1875 i Muslim, 994/2, br. 1370, ovo je Muslimova verzija.)

___________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 136-139.