MELEKI ČUVAJU ADEMOVO POTOMSTVO

Uzvišeni Allah kaže: “Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, – po Allahovu naređenju nad njim bdiju.” (Er-Ra’d, 10-11.)

 

Mudžahid je rekao: “Nema nijednog čovjeka, a da ne postoji melek koji je zadužen da ga  čuva u trenucima sna i budnosti od ljudi, džina i životinja. Nema niti jedne od ovih stvari da dođe do čovjeka, a da ga melek na nju ne upozori. Osim stvari koju je Allah dozvolio pa ga ona zadesi.”

 

Neki čovjek je rekao Aliji ibn Ebi Talibu: “Jedna grupa ljudi želi tvoju smrt.” Pa je Alija rekao: “Uz svakoga čovjeka su dva meleka koja ga čuvaju od onoga što mu nije propisano, pa kada dođe ono što mu je propisano oni ga ostave sa tim. Doista je edžel zaštita i utvrda.”

 

Meleki koji su spomenuti u ajetu u suri Ra’d su spomenuti i u drugom ajetu: “On vlada robovima Svojim i šalje vam čuvare; a kad nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.” (EI-En’am, 61.)

Čuvari koje je Allah poslao čuvaju Njegovog roba sve dok mu ne dođe smrtni čas koji mu je određen.

__________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 70-71.

 

MELEKI SU OGASULILI ADEMA KADA JE UMRO

Kada je Adem, alejhi selam, preselio, njegov porod nije znao šta da radi sa njime, pa su ih meleki podučili. U Hakimovom Mustedreku i Taberanijevom Mu’džemul-evsatu vjerodostojnim senedom se od Ubejja, radijallahu anha, prenosi da je Vjerovjesnik, alejhi selam, rekao: “Nakon što je Adem preselio meleki su ga okupali neparnim brojem puta, zakopali ga i rekli: “Ovo je Ademov sunnet u njegovom potomstvu.” (Sahihul-džami’, 48/5.)

 

U vjerodostojnim hadisima je spomenuto da su meleki ogasulili jednog šehida iz ovog ummeta po imenu Hanzala ibn Ebi Amir koji je poginuo u bici na Uhudu. Allahov Poslanik, alejhi selam, je svojim ashabima, nakon Hanzalinog ubistva rekao: “Vašeg druga su ogasulili meleki”, aludirajući na Hanzalu. Ashabi su o tome upitali njegovu ženu, pa je ona rekla: “On je izašao nakon što je čuo pozivača, a bio je džunub”, pa je Allahov Poslanik, alejhi selam, rekao: “Zbog toga su ga ogasulili meleki.”

Hakim i Bejheki ga prenose sa dobrim senedom, a Ibn Asakir spominje, sa vjerodostojnim senedom, da se pleme Evs ponosilo, jer je od njih onaj koga su meleki ogasulili: Hanzala ibn Rahib. (Silsiletul-ehadisis-sahihati, hadis br. 326.)

_____________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 66-67.

 

MELEKI I ADEM

Kada je Allah htio stvoriti čovjeka, obavijestio je meleke o Svojoj namjeri. Oni su ga pitali za mudrost toga, jer su znali da će ljudi proizvoditi nered, prolijevati krv, činiti grijehe, nevjerstvo, pa ih je Uzvišeni Allah obavijestio da oni ne znaju mudrost stvaranja Adema: “l kada Gospodar tvoj reče melekima: “Ja ću na Zemlji halifu postaviti!”, oni upitaše: “Zar ćeš na Zemlji postaviti onoga koji će na njoj nered širiti i krv prolijevati?! A mi Tebe veličamo hvalom i kako Tebi dolikuje štujemo!” On reče: “Ja znam ono što vi ne znate.” (El-Bekare, 30.)

 

Uzvišeni Allah je naredio melekima da učine sedždu Ademu kada je završio njegovo stvaranje i u njega udahnuo dušu: “I kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvoriću čovjeka od ilovače, pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!” (Sad, 71-72.)

 

Meleki su se odazvali Allahovoj naredbi, ali je lblis odbio: “Meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili, a lblis ne; on se uzoholio i postao nevjernik.” (Sad, 73-74.)

 

Od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, se prenosi da je rekao:”Rekao je Allahov Poslanik, alejhi selam: “Allah je stvorio Adema prema njegovom (Tj. prema Ademovome liku koji je Allah zacrtao prije njegova stvaranja.) liku. Njegova visina je iznosila šezdeset podlaktica. Nakon što ga je stvorio rekao mu je: “Idi i nazovi selam onima, grupi meleka koja je sjedila, poslušaj kako će te pozdraviti, jer će to biti tvoj pozdrav i pozdrav tvojih potomaka.” On je rekao: “Es-selamu alejkum”, a oni su mu odgovorili: “Es-Selamu alejke we rahmetullahi” (dodali su mu we rahmetullahi). (Buhari, 3/11, br. 6227, Muslim, 2184/4, br. 2841.)

_______________________________

IZVOR: Svjet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 64-66.

SPOSOBNOST PRETVARANJA MELEKA U DRUGE LIKOVE

Allah, dželle ša’nuhu, je melekima dao sposobnost da uzimaju druge likove. Poslao je Džibrila, alejhis selam, Merjemi u liku čovjeka: “I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od ukućana svojih na istočnu stranu povukla, i od njih zaklon zauzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se pokazao u liku savršeno stvorena muškarca. Utječem se Svemilosnom od tebe, ako se Njega bojiš!, uzviknu ona. ‘A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga’, reče on, ‘da ti poklonim dječaka čista.’ ” (Merjem, 16-19.) Ez-Zarijat 24-28

 

Ibrahimu, alejhi selam, su došli meleki u liku ljudi, a on nije znao da su oni meleki dok mu nisu otkrili svoju suštinu: “Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani!” l on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele, i primače im ga: “Zar nećete da jedete?”- upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti.” (Ez-Zarijat, 24-28.)

 

Došli su Lutu, alejhi selam, u liku mladića lijepog lica, i on se zbog njih nađe u neprilici te se uplaši za njih od svoga naroda, jer su oni bili loš narod koji je činio zlo: “I kada izaslanici (meleki) Naši dođoše Lutu, on se zbog njih nađe u neprilici i bi mu teško pri duši, pa reče: Ovo je mučan dan.” (Hud, 77.) Ibn Kesir kaže: “Meleki su Lutovom narodu došli u liku lijepih mladića kao ispit i test kako narod Lutov ne bi imao dokaza i Allah ih je žestoko kaznio. (El-Bidaje wen-nihaje, 43/1.)

 

Džibril je Allahovom Poslaniku, alejhi selam, dolazio u nekoliko oblika. Nekada bi mu dolazio u liku Dihje ibn Halife EI-Kelbija (ashab koji je bio lijepog izgleda), a nekada u liku beduina. Viđali su ga mnogi ashabi kada bi dolazio u ovim oblicima.

 

U Sahihima se prenosi od Omera ibn El-Hattaba, radijallahu anha, da je rekao: “Bili smo jednog dana sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kada se pojavi čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crnih dlaka u kosi i bradi. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i oslonio svoja koljena na njegova, a svoje ruke stavio na njegova bedra, pa reče: ‘O Muhammede, obavijesti me o islamu.’ “.   U hadisu se dalje navodi da ga je pitao o imanu, ihsanu, Sudnjem danu i njegovim predznacima. (Prenosi ga Muslim: 37/1, br. 7. Prenosi ga i Buhari od Ebu Hurejrea, radijallahu anha, 114/1, br. 49. Ovo je Muslimova verzija.)

Nakon toga Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obavijestio da je onaj koji je pitao bio Džibril i da je došao da poduči ashabe njihovoj vjeri.

 

Aiša, radijallahu anha, je vidjela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako je metnuo svoju ruku na grivu konja Dihje EI-Kelbija i govori mu. Nakon što ga je pitala o tome on joj reče: “Ovo je Džibrili on ti šalje selam.” (Bilježe ga Ahmed u svome Musnedu i Ibn Sa’d u Tabekatu sa dobrim senedom. Postoji hadis koji, također, govori o slanju selama od strane Džibrila Aiši, radijallahu anha, a da ga ona nije vidjela i prenosi ga Buhari u svome Sahihu, 305/6, br. 3217. Također ga prenosi i na drugom mjestu u Sahihu, 106/7, br. 3768.)

 

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je govorio o čovjeku koji je ubio devedeset devet ljudi, i nakon što je krenuo da se iseli čineći tevbu, smrt ga je susrela na putu ka zemlji u kojoj je krenuo. Oko njega su se prepirali meleki milosti i meleki kazne, pa su u ovom sporu za suca izabrali meleka koji im je došao u ljudskom liku i doveli su ga među sobom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Došao im je melek u liku čovjeka, pa su ga oni postavili kao sudiju među sobom i on im je rekao: ‘Izmjerite razdaljinu između zemalja pa kojoj od njih dvije bude bliži toj pripada.’ ”

Oni su njega, svakako, uzeli kao sudiju poAllahovoj naredbi i Allah im je poslao ovog meleka u ljudskom liku. Ova pripovijest se nalazi u Muslimovom Sahihu u poglavlju o tevbi. (Muslimov Sahih, 2118/4, br. 3766.)

 

Prenosi se u priči o trojici Benu lsrailćana koje je Allah, dželle ša’nuhu, iskušao da im je melek došao u liku čovjeka. Od njih je jedan bio gubavac, drugi ćelav, a treći slijepac.

______________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 38-42.

 

MELEKI SU ČASNI I ČESTITI ROBOVI

Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, je opisao meleke kao časne i čestite robove: “U rukama izaslanika časnih, čestitih.” (Abese, 15-16.) To jest, Kur’an na rukama meleka,jer su oni ambasadori koje Allah šalje svojim poslanicima i vjerovjesnicima. Buhari kaže: “Sefere – izaslanici: ima značenje međusobno se  izmirili. Meleki su, zbog toga što silaze sa  objavom od Uzvišenog Allaha, dželle ša’nuhu, poput izaslanika koji izmiruju narod.” (Buharijin Sahih, 691/8)

 

Uzvišeni Allah je opisao ove meleke da su oni časni i čestiti, tj. njihov moral je plemenit, lijep i dostojanstven, a njihova djela su dobra, čista i potpuna. Zbog ovoga, onaj ko nauči Kur’an treba biti u svojim djelima i riječima na Ispravnom putu.

 

Buharija prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Onaj ko vješto uči Kur’an u društvu je meleka, časnih i čestitih izaslanika, a onome ko ga uči sa naporom pripadaju dvije nagrade.” (Buharijin Sahih, 691/8, br. 4937. i Muslim, 549/1, br. 798. Ovo je Buharijina verzija.)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 34-35

MELEKI NE JEDU NITI PIJU

Meleki nemaju nikakve potrebe za hranom i pićem koje koriste ljudi. Uzvišeni Allah nas obavještava da su meleki došli Ibrahimu, alejhisselam, u liku ljudi, pa im je on prinio jelo, a oni ga nisu ni dotakli. On je osjetio od njih zebnju, pa su mu oni otkrili istinu o sebi i zebnje je nestalo: “Da li je doprla do tebe vijest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: “Mir vama!”, i on reče: “Mir vama, ljudi neznani ”  l on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele, i primače im ga: “Zar nećete da jedete?” – upita, osjetivši od njih u duši zebnju. “Ne boj se!” – rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti .” (Ez-Zarijat, 24-28.)

U drugom ajetu Uzvišeni Allah, dželle ša’nuhu, kaže: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti  da nisu gosti  i obuze ga neka zebnja od njih. “Ti  se ne boj!” – rekoše oni – “mi smo Lutovu narodu poslani.” (Hud, 70. ajet)

Sujuti prenosi od Fahra Er-Razija “da se ulema složila da meleki ne jedu, ne piju i ne žene se.” (EI-Habaik fi ahbaril-melaik, str. 264.)

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 22-23.

MELEKI NEMAJU POL

Jedan od razloga zbog kog su Ademovi potomci zalutali u svo  stavu o nevidljivim svjetovima je što su neki nastojali da ove svjetove usklade po ljudskim i ovosvjetskim mjerilima i standardima. Jednog od njih vidimo da se čudi tome što bi Džibril dolazio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem,  nakon nekoliko sekundi nakon što bi Poslaniku,sallallahu alejhi ve sellem,  bilo upućeno pitanje i on zatražio odgovor od Allaha, dželle ša’nuhu. Kako je dolazio ovom čudnom i neobičnom brzinom?! Svjetlosti trebaju milioni svjetlosnih godina da dopru do bliskih zvijezda na nebu.

 

Ovaj jadnik ne zna da je njegov primjer kao primjer mušic  koja  nastoji da brzinu aviona svede u svoje standarde. Kada  bi razmislio o ovome, sigurno bi saznao da svijet meleka ima standarde koji se u potpunosti razlikuju od naših ljudskih standarda i mjerila.

 

U ovoj sferi su zalutali arapski mušrici koji su tvrdili da su meleki ženskoga pola. Ovaj neispravan stav se kod njih pomiješao sa još većom legendom i mitom, te su oni tvrdili da su meleki Allahove kćeri.

 

Kur’an im se suprotstavlja u ove dvije stvari. Objašnjava da se oni – u onome što tvrde – ne oslanjaju na ispravan dokaz  i da  je ovaj  stav neispravan. Čudno je što oni  pripisuju Allahu kćerke, a sami mrze kćerke. Kada  neko od njih bude obaviješten da je darovan kćerkom njegovo lice pocrni i on postaje potišten. Možda se i skrije od ljudi stideći se “zla”  kojim je “rastužen”. Takav maloumnik može  preći svaku granicu i zakopati  novorođenče u zemlju.  Pored svega toga, pripisuju Allahu djecu i tvrde da su ženska. Ovako nastaje legenda i cvjeta u umovima onih koji nisu obasjani Božanskom svjetlošću.

 

Poslušaj sljedeće ajete koji govore o ovoj izmišljotini i kritiziraju njene sljedbenike: “A upitaj ih: “Zar su za Gospodara tvoga – kćeri, a za njih – sinovi, zar smo u njihovu prisustvu meleke kao žene stvorili?” Eto, oni, zbog toga što lažu, doista  govore:”Allah je rodio”  – oni  su, zaista, lažljivci. Zar je On kćeri sinovima pretpostavio? Šta vam je, kako rasuđujete?! Zašto ne razmislite? lli, gdje vam je dokaz očiti? ” (Es-Saffat, 149-156.)

 

Allah, dželle ša’nuhu, je ovaj  njihov stav učinio svjedočanstvom za koje će ih pitati. Jedan od najvećih grijeha je govor o Allahu bez znanja: “Oni meleke, koji su robovi  Milostivoga, ženama nazivaju.  Zar su oni  prisustvovali stvaranju njihovu?- Njihova tvrđenja biće zapisana i oni će odgovarati!” (Ez-Zuhruf, 19. ajet)

 

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 20-22.

KADA SU MELEKI STVORENI?

Ne znamo kada su meleki stvoreni. Allah, dželle ša’nuhu, nas nije obavijestio o tome. Ali znamo da je njihovo  stvaranje prethodilo stvaranju Adema, oca čovječanstva. Uzvišeni Allah,dželle ša’nuhu, nas je obavijestio da je kazao  melekima da  će na  Zemlji postaviti halifu: “A kada Gospodar  tvoj  reče melekima:  “Ja ću na Zemlji halifu postaviti!” (El-Bekare, 30)

Halifom se aludira na Adema, alejhisselam.  Zatim im je, nakon što ga je stvorio, naredio da mu učine sedždu: ” … i kad mu dam lik i u nj  udahnem dušu, vi mu se poklonite!” (El-Hidžr, 29)

___________________________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 9.

MATERIJA OD KOJE SU STVORENI MELEKI


Element od koga su stvoreni  meleki je svjetlost. U Muslimovom Sahihu se prenosi od Aiše, radijallahu anha,  i  njenog  oca  da  je  Allahov  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Meleki  su stvoreni  od svjetlosti, džinni od plamena vatre, a Adem od onoga od čega vam je opisano.” (Muslimov Sahih: 4/2294, br. 2996.)

 

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  nam nije objasnio koje je to svjetlo od kojeg su  stvoreni meleki i zbog toga mi ne možemo detaljnije prodrijeti u ovo, jer  je to nedokučivo i ne prenosi se nijedno predanje koje bi objasnio ovo pitanje više od ovog hadisa.

 

Kada je u pitanju ono što se prenosi od lkrime da je rekao: “Meleki su stvoreni od svjetla dostojanstva, a lblis od vatre dostojanstva”, i što se prenosi  od Abdullaha  ibn  Umera: “Allah je stvorio meleke od svjetla podlaktica i prsa”, nije dozvoljeno prihvatiti ovo, čak i pod pretpostavkom da je ovo vjerodostojnim putem preneseno od ove dvojice učenjaka, jer oni dvojica nisu bezgrješni i možda su ovaj stav preuzeli iz israilijata. (Pogledaj: Silsile’tul-ehadisis-sahiha, 197/1)

_____________________________________________________________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 8-9