DŽIBRIL JE IMAMIO POSLANIKU U NAMAZU

Džibril je imamio Allahovom Poslaniku, alejhi selam,kako bi ga podučio namazu kakav želi Uzvišeni Allah. U Buharijinom Sahihu u Nesaijevom Sunenu se prenosi od Ibn Mes’uda, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik,  sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sišao je Džibril, pa mi je imamio i ja sam klanjao sa njim, zatim sam klanjao sa njim, zatim sam klanjao sa njim, zatim sam klanjao sa njim, zatim sam klanjao sa njim. (Izračunao je na svojim prstima pet puta.)”. (Buhari, 305/6, br. 3221 i Sahihu Suneni Nesa’i, 108/1, br. 480.)

 

U Sunenu se od Ibn Abbasa, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: “Džibril mi je imamio kod Kabe dva puta. Sa mnom je klanjao podne kada je sunce prešlo polovinu neba. Klanjao je sa mnom ikindiju kada je sjenka stvari bila poput te stvari, zatim je klanjao sa mnom, (misli se na akšam), kada se postač iftari. Klanjao je sa mnom jaciju kada je nestalo akšamskog rumenila, a sabah je klanjao sa mnom kada je postaču postala hrana i piće zabranjeno. Sutradan je sa mnom klanjao podne kada je sjena stvari bila koliko ta stvar. Klanjao je sa mnom ikindiju kada je sjena stvari bila poput dvije te stvari, klanjao je sa mnom akšam kada je postač iftario, a jaciju u zadnjoj trećini noći, zatim je klanjao sabah sa mnom pred sami izlazak sunca, pa se okrenuo ka meni i rekao: “O Muhammede, ovo je vrijeme vjerovjesnika prije tebe, a vrijeme je između ova dva vremena.” (Sahihu suneni Ebu Davud, i ovo je njegova verzija: 79/1, br. 377 i Sahihu suneni Tirmizi, 50/1, br. 167, i Sahihu suneni En-Nesa’i od Ebu Hurejrea: 109/1, br. 488.)

__________________________

IZVOR: Svijet meleka, Umer Sulejman El-Eškar, str. br. 77-79.

NE OBAVLJATI NAMAZ IZA OSOBE KOJA PRIČA ILI SPAVA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je da se namaz obavlja pod ovakvim okolnostima i kaže: “Ne klanjajte iza osobe koja spava ili koja priČa”. (Bilježi Ebu Davud, br. 694; Sahihu-l-Džami’, br. 375. i kaže da je hadis hasen – dobar.)

 

 PriČanje osobe Će ometati klanjaČa u namazu, a osoba koja spava može otkriti dio tijela koji ce takođe odvratiti pažnju klanjaču.

 

Hattabi (Allah mu se smilovao) je rekao: “Obavljanje namaza iza osoba koje pričaju Šafija i Ahmed ibn Hanbel smatraju da je mekruh, jer njihovo pričanje ometa klanjača, prilikom obavljanja namaza”. (Avn-l-Ma’bud, 2/388)

 

U pogledu neobavljanja namaza iza osobe koja spava, jedan broj islamskih učenjaka smatra da su dokazi slabi (uključujući Ebu Davuda u njegovom Sunenu, Kitabu-s-Salat…).

 

Bilježi Buhari (Allah mu se smilovao) hadis od Aiše, radijallahu anha, u njegovom Sahihu, Babu-s-Salat halfe en-Na’im: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je imao običaj da klanja dok sam ja ležala poprečno od njega, na krevetu”. (Sahihu-l-Buhari, Kitabu-s-Salat)

 

Mudžahid, Tavus i Malik smtraju da je mekruh obaviti namaz iza osobe koja spava, jer postoji mogućnost da se pokaže dio tijela koji ce skrenuti pažnju i ometati klanjača. (Fethu-l-Bari)

 

Ako ne postoji mogućnost da se to desi, onda nije mekruh da se obavi namaz za osobom koja spava. A Uzvišeni Allah najbolje zna.

SUZDRŽATI SE OD ZIJEVANJA U NAMAZU

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: “Ako za vrjeme namaza osjetite potrebu za zijevanjem, pokušajte da se suzdržite koliko god možete da šejtan ne bi ušao”. (Bilježi Muslim, 4/2293.)

Ako šejtan uđe, može uticati na klanjačevu skrušenost, pored toga što mu se smije kada on zijeva.

PROPISI SKRUŠENOSTI U NAMAZU

Prioritetno mišljenje o skrušenosti je da je ona – vadžib. Šejhu-l-Islam ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, citirajući riječi Uzvišenog: “Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je zaista teško, osim poslušnima.” (Prijevod značenja, sura El-Bekare, 45), kaže: “Ovo implicira na prijekor onih, koji nisu skrušeni (ponizni). Prijekor se propisuje samo u slučaju odbijanja obaveznog ili činjenjem zabranjenog akta. Prema tome, ako oni koji ne posjeduju skrušenost – zaslužuju prijekor to nam ukazuje da je skrušenost vadžib.

 

Činjenicu da je skrušenost vadžib potvrđuju slijedeči kur’anski ajeti: ”Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju …” ( Prijevod značenja, sura El-Mu’minun, 1-2)

“Oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti.”( Prijevod značenja, sura El-Mu’minun, 10-11)

 

Uzvišeni Allah nam ukazuje da ce skrušeni naslijediti Firdevs, i niko drugo osim njih.

 

Skrušenost je obavezna dio namaza i to podrazumijeva smirenost i poniznost. Onaj koji kljuca kao vrana pri obavljanju sedžde, ne posjeduje skrušenost; a ko ne podigne glavu potpuno prilikom vraćanja sa rukua i ne zastane prije nego što krene na sedždu, nije smiren, jer smirenost podrazumijeva odmjereni tempo pri obavljanju vjerskih dužnosti. Čovjek koji nema smirenosti, nema ni skrušenost u svome namazu a ko nema skrušenost – on je griješnik.

 

Druga indikacija da je skrušenost u namazu – vadžib jest činjenica da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozoravao ljude koji su dizali pogled ka nebu u toku namaza. Taj postupak je kotradiktoran skrušenosti. (Medžmu’a-l-Fetava, 22/553-558)

 

 

O fadiletima skrušenosti u namazu i opominjanju onih koji su je zapostavljali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Uzvišeni Allah je propisao pet namaza. Ko se pravilno abdesti i klanja na vrijeme, upotpuni ruku i posjeduje perfektnu skrušenost, Allah mu je obećao oprost. Ko to ne uradi, obećanja mu nema; ako Allah hoće – oprostit će mu, a ako hoće – kaznit će ga.”  (Ebu Davud, br. 425 i Sahihu-l-Džami’ 3242)

 

U drugoj predaji navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se abdesti i to pravilno uradi i klanja dva rekjata nafile, sa potpuno predanim srcem, u drugoj predaji (‘ne misleći ni na šta drugo, osim na namaz’) biće mu oprošteni predhodni grijesi, prema drugoj predaji (Džennet mu je zagarantovan). (Buhari, El-Baga, br. 158.; Nesai, 1/95; Sahihu-l-Džami’, 6166.)

 

 

Ako razmotrimo činjenice koje nam pomažu da ostvarimo skrušenost u namazu, možemo ih svrstati u dvije grupe:

 Prva grupa: Pridržavanje onoga što pomaže i jača skrušenost u namazu.

 Druga grupa: Odstranjivanje svega što umanjuje i slabi skrušenost.

 

 

Šejhul-Islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, objašnjava i ukazuje na činjenice koje nam pomažu da ostvarimo skrušenost u namazu i kaže: ”Dvije stvari nam pomažu da ostvarimo skrušenost: jaka želja da uradimo ono što nam je obaveza i slabljenje dekoncentracije.”

 

Jaka želja da uradimo ono što nam je obaveza u vjeri ogleda se u čovjekovoj težnji da se skoncentriše na svoj govor i rad, razmišljajući o kur’anskim ajetima, njihovim značenjima i dovama, imajući na umu činjenicu da on priča sa Uzvišenim Allahom kao da ga vidi (jer kada ustane da klanja, rob zaista razgovara sa svojim Gospodarom).

 

Ihsan znači “obožavati Allaha kao da Ga vidimo, a ako Ga mi ne možemo vidjeti, doista On vidi nas!”

 

Sve što više osjeti ljepotu i slast namaza rob će mu biti privrženiji. To, opet zavisi od jačine njegovog imana. Postoje mnogobrojni načini da se iman ojača. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao običaj da kaže: “U vašem svijetu, najdraže su mi bile žene i mirisi, a radost moga srca je u namazu.”  U drugom hadisu je rekao: “O, Bilale, hajde da nas namaz odmori” , nije rekao ‘da se odmorimo od njega (namaza).”  (Nesai, Ahmed, Ibn Sa’d)

 

Slabljenje dekoncentracije (za vrijeme namaza) podrazumijeva našu težnju da odstranimo sve ono, što nam odvlači misli od Uzvišenog Allaha i odvraća pažnju od namaza. Ovo se razlikuje od osobe do osobe, shodno prisutnim vesvesama. Zavisi i od stepena sumnji, želja i mogućnosti srca da se odupre nedozvoljenom. (Medžmu’a-l-Fetava, 22/606-607)

 

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. 14. – 16.

UTICAJ VESVESA (šejtanovih došaptavanja) U NAMAZU

Islamski učenjaci posvetili su veliku pažnju pitanju vesvesa u namazu, pa ćemo razmotriti i njihov uticaj na skrušenost: Ako je ogromna izložena ogromnom uticaju vesvesa (šejtanovih došaptavanja) u namzu, da li je njegov namaz ispravan ili ga mora ponoviti?

Ibnu-l-Kajjim (Allah mu se smilovao) kaže: ‘Rečeno je: “Šta mislite o namazu onoga koji klanja bez skrušenosti; da li mora ponoviti namaz ili ne?’

U pogledu nagrade – neće mu se računati, osim dijelova u kojima je bio skoncentrisan i posjedovao potpunu skrušenost, pred Uzvišenim Allahom.”

Ibn Abbas, radijallahu anha, rekao je: “Od vašeg namaza nećete imati, osim dijelova u kojima ste bili prisutni”.

U Musnedu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće čovjek obaviti namaz, a da mu se ne zapiše – osim polovina, trećina, četvrtina… ili desetina”.

Uzvišeni Allah je odredio nagradu klanjaču zavisno od njegove skrušenosti i ukazao da onaj koji nema skrušenosti neće biti od uspješnih. Ako je klanjač ostvario potpunu skrušenost u većini namaza, ne treba ga ponavljati, jer nafile – namazi i zikrovi nadoknaduju nedostatke koji se pojave u toku farz-namaza.

Islamski učenjaci su se razišli u mišljenjima – u slučaju da se nije postigla skrušenost i propisna koncentracija u toku namaza.

Takođe, mišljenja se razlikuju po pitanju da li osoba koja je bila izložena ogromnom uticaju vesvesa mora ponoviti namaz ili ne.

Ibn Hamid (Allah mu se smilovao) mišljenja je da se namaz obavezno mora ponoviti, ali većina učenjaka ne dijele njegovo mišljenje.

Dokaz im je činjenica da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio klanjaču koji se zbuni u namazu da učini sehvi – sedždu i nije spomenuo da se namaz mora ponoviti, mada je rekao: “Šejtan dođe svakome od vas u namaz i kaže, sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga, o nečemu što je klanjač zaboravio, dok ga ne zavede do te mjere da čovjek ne zna koliko je rekjata klanjao”.

Po pitanju nagrade, nema razlike u mišljenju; jasno da je ona određena u zavisnosti od skrušenosti i prisustva srca u namazu, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čovjek može obaviti namaz, a da mu ništa ne bude zapisano osim polovina, trećina, četvrtina…ili desetina”.

Ibn Abbas, radijallahu anha, rekao je: “Od namaza nećete imati osim onoliko, koliko ste bili prisutni u njemu”.

Tako da namaz nije korektan u smislu dobijanja nagrade, ali je važeći u smislu da ga ne moramo ponoviti.(Medaridžu-l-Salikin, 1/112)

U Es-Sahihu prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada mujezin prouči ezan, šejtan pobjegne da ga ne čuje. Kada se ezan završi, on se vrati, a kada namaz počne, šejtan pobjegne, ali se ubrzo vraća i stane izmedu klanjača i njegove duše, govoreći: sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga – o nečemu što je klanjač zaboravio dok ga ne zbuni a on ne zna koliko je rekjata klanjao. Ako se to desi, neka klanjač ucini sehvi – sedždu dok sjedi”.

Rekli su: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je u slučaju namaza, u kojem nas je šejtan zaveo il ismo zaboravili koliko smo klanjali, da učinimo sehvi – sedždu. Nije naredio da se namaz ponovi.

Kažu: Ovo je razlog sehvi – sedždi: da uznemiri šejtana i ometa ga u stajanju izmedu klanjača i njegove duše (u toku namaza). Zbog toga se ove sedžda nazivaju i ‘dvije’ uznemiravajuce sedžde’. (El-Medaridžu-l-Salikin, 1/528-530.)

Ako kažemo da se namaz mora ponoviti da bi se ostvarila nagrada, onda to klanjač mora da odluči sam. Ako želi da postigne obećanu nagradu, može ponoviti namaz, a ako želi da je propusiti, onda ne mora.

Ako kažemo da moramo natjerati ljude da ponove namaz i kaznimo ih ako to ne urade, primjenjujući na njima propise, kao na one koji ostave namaz, onda to  nije u redu. Između ova dva stava, ovaj je ispravniji. A Allaha najbolje zna.

SMIRENOST (ODMJERENOST) POKRETA U TOKU NAMAZA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je običaj da ostvari smirenost pokreta u toku namaza, dozvoljavajući svakoj kosti da se vrati u ležište. Naredio nam je da postupamo isto tako. I kaže: “Niko od vas neće uoptpuniti namazdok ne bude ovako uradio.”  (Njegov isnad je sahih u poglavlju o svojstvima namaza, str. 134., štam. 11. Ibn Huzejme takođe ga je potvrdio kao sahih, kao i Hafiz što ga je naveo u El-Fethu, 2/308. Bilježi Ebu Davud, 1/536, br. 858.)

Ebu Katade, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:“Najveći kradljivac je onaj koji krade od svog namaza”. Neko upita: “O Allahov Poslaniče, kako je moguće da neko krade od svog namaza”? Odgovorio je: “Ne upotpunjavajući propisno ruku i sedždu”. (Bilježi Ahmed i Hakim1 1/229; a nalazi se u Sahihu-l-Džami, 997.)

Od Abdullaha Ašarije, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji brzo klanja i ne upotpunjuje ruku je poput gladnog koji pojede nekoliko hurmi i od njih se ne zasiti.” (Bilježi Taberani u El-Kebiru,4/115. A Sahihu-l-Džami’ kaže da je hasen.)

Onaj koji se ne pokreće odmjerenim tempom (u toku namaza) ne može biti skrušen jre je žurba – prepreka da se ostvari skrušenost, dok je kljucanje poput rane – prepreka za sticanje nagrade.

PRISJEĆAJ SE SMRTI U TOKU NAMAZA

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Sjećajte se smrti u svome namazu, jer onaj koji misli na smrt u toku namaza sigurno će pravilno klanjati; i klanjajte poput onoga koji ne misli da će sljedeći namaz dočekati.” (Silsiletu-l-Sahihal, Šejh Albani, 1421. Kaže Sujuti da je Hafiz ibn Hadžer ovaj hadis ocjenio kao hasen-dobar.)

Slično ovome stoji u poruci koju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio Ebu Ejjubu El-Ensariji, radijallahu anha, u kojoj kaže: “Kad pristaneš na namaz, klanjaj poput onoga koji se od dunjaluka oprašta.”  (Bilježi Ahmed, 5/412; Sahihu-l-Džami’, br. 742.)

Znači, svaki namaz treba klanjati – kao da nam je posljednji . Bez sumnje, svi ćemo umrijeti i jedan od njih će nam biti posljednji. Zato moramo ostvariti skrušenost u trenutnom namazu, jer možda je baš on posljednji.

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 20.

SUNNET JE UČITI AJET PO AJET U NAMAZU


Ovo nam omogućava da razumijemo i razmišljamo o značenju ajeta, a to je ujedno i Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je opisala Ummu Selema, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovarao: “Bismillahirrahmanirrahim”, zatim bi zastao i proučio: “El-hamdulillahi Rabbil ‘alemin“, zatim bi zastao i proučio: “Er-rahmanir-rahim“, zatim bi zastao i proučio: “Maliki jevmid-din“. Učio bi ajet po ajet. (Bilježi Ebu Davud, br. 4001; Šejh Albani ga je ocjenio kao sahih u Irva, gdje je opisan njegov sened, 2/60. Zastati na kraju svakog ajeta je sunnet, čak i ako se značenje nastavlja u slijedećem ajetu.)

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 27.)

GLEDATI U MJESTO SEDŽDE

Od Aiše, radijallahu anha, se prenosi da je Allahov Poslanik ,sallallahu alejhi ve sellem, klanjao pognute glave naprijed i sa spuštenim pogledom (gledajući u zemlju) . (Prenosi Hakim, 1/479, i kaže da je Sahih op uslovima Buharije i Muslima, a i Šejh Albani se složio sa njim u poglavlju Sifatu-s-Salat, str. 89.)

 

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ulazio u Ka’bu, , njegove oči bile su fiksirane u mjesto sedžde sve dok je nije napustio. (Prenosi Hakim u Mustedreku, 1/479. I kaže da je Sahih po uslovima Buahrije i Muslima, a i Zehebi se složio sa njim, Šejh Albani je istog mišljenja kao i oni, uIrva’u-l-Galil, 2/73.)

 

Kada klanjač sjedi na tešehhudu, treba da gleda u  uperen kažiprst dok ga pomjera, jer se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „uperio svoj kažiprst prema Kibli i usmjerio pogled ka njemu“. (Prenosi Ibn Huzejme, 1/355, br. 719.)

 

U drugoj predaji se kaže, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „uperio kažiprst i nije dozvolio da pogle luta preko njega“. (Prenosi Ahmed, 4/3, i Ebu Davud, br. 990.)

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. 33.

ZATVARANJE OČIJU U NAMAZU

Među klanjačima pojavilo se pitanje: Kakav je islamski stav o zatvaranju očiju u toku namaza, posebno ako se osjeća da mu to jača skrušenost?

 

Odgovor:

 

          Zatvaranje očiju u toku namaza je u suprotnosti sa Sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg smo već ranije izložili zbog toga što klanjač neće biti u mogućnosti da gleda u mjesto sedžde i kažiprst.

 

          Ibn Kajjim (Allah mu se smilovao) kaže: “Zatvaranje očiju u namazu nije od prakse Allahovog Poslanika, sallalahu alejhi ve sellem”.  Već smo predočili kako je on imao običaj da gleda u svoj kažiprst za vrijeme tešehhuda i dove i nije dozvoljavao da mu pogled luta preko prsta.

 

          Druga indikcija (da je držao oči otvorene) je činjenica da je ispružio ruku naprijed i dohvatio evenku grožđa. Kada je ugledao Džennet; ugledao je i Džehennem i ženu (koja je mučila mačku). Takođe, spriječio je životinju koja je htjela da prođe ispred njega (dok je klanjao) i djete, malu djevojčicu, i dvije male služavke. Mahnuo je onima koji su ga pozdravili (dok je klanjao). Postoji hadis koji nam kazuje da je šejtan pokušao da ga iskuša za vrijeme namaza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je uhvatio i zadavio – jer ga je vidio vlastitim očima. Iz ovih i drugih hadisa jasno se vidi da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije zatvarao oči za vrijeme namaza.

 

Islamski učenjaci su se razišli u mišljenju o tome da je zatvaranje očiju u toku namaza – mekruh.

 

Imam Ahmed, i drugi, mišljenja su da je mekruh i kažu: “Ovo je praksa Jevreja”, ali drugi su to dozvolili, ne misleći da je mekruh.

 

         Prioritetno (radžih) mišljenje bilo bi sljedeće: Ako otvorene oči ne utiču na klanjačevu skrušenost – to je bolje za njega , ali ako mu smanjuje skrušenost ili odvraća pažnju (zbog dekoracije i ukrasa), onda mu nije mekruh da zatvori oči.

 

         Mišljenje da je to mustehab u ovom slučaju je bliže principima i ciljevima šerijata nego reći da je to mekruh. A Allah najbolje zna. (Za’du-l-Me’ad, 1/293, Daru-r-Risale)

 

         Jasno je, dakle, da zatvaranje očiju u toku namaza nije od Sunneta, osim u slučaju kada je to neophodno, jer će, u protivnom, imati negativnog efekta na klanjačevu skrušenost.

 

IZVOR: Skrušenost u namazu, Muhammed Salih El-Munedždžid, str. br. 34.-35.