UTICAJ VESVESA (šejtanovih došaptavanja) U NAMAZU

Islamski učenjaci posvetili su veliku pažnju pitanju vesvesa u namazu, pa ćemo razmotriti i njihov uticaj na skrušenost: Ako je ogromna izložena ogromnom uticaju vesvesa (šejtanovih došaptavanja) u namzu, da li je njegov namaz ispravan ili ga mora ponoviti?

Ibnu-l-Kajjim (Allah mu se smilovao) kaže: ‘Rečeno je: “Šta mislite o namazu onoga koji klanja bez skrušenosti; da li mora ponoviti namaz ili ne?’

U pogledu nagrade – neće mu se računati, osim dijelova u kojima je bio skoncentrisan i posjedovao potpunu skrušenost, pred Uzvišenim Allahom.”

Ibn Abbas, radijallahu anha, rekao je: “Od vašeg namaza nećete imati, osim dijelova u kojima ste bili prisutni”.

U Musnedu se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće čovjek obaviti namaz, a da mu se ne zapiše – osim polovina, trećina, četvrtina… ili desetina”.

Uzvišeni Allah je odredio nagradu klanjaču zavisno od njegove skrušenosti i ukazao da onaj koji nema skrušenosti neće biti od uspješnih. Ako je klanjač ostvario potpunu skrušenost u većini namaza, ne treba ga ponavljati, jer nafile – namazi i zikrovi nadoknaduju nedostatke koji se pojave u toku farz-namaza.

Islamski učenjaci su se razišli u mišljenjima – u slučaju da se nije postigla skrušenost i propisna koncentracija u toku namaza.

Takođe, mišljenja se razlikuju po pitanju da li osoba koja je bila izložena ogromnom uticaju vesvesa mora ponoviti namaz ili ne.

Ibn Hamid (Allah mu se smilovao) mišljenja je da se namaz obavezno mora ponoviti, ali većina učenjaka ne dijele njegovo mišljenje.

Dokaz im je činjenica da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio klanjaču koji se zbuni u namazu da učini sehvi – sedždu i nije spomenuo da se namaz mora ponoviti, mada je rekao: “Šejtan dođe svakome od vas u namaz i kaže, sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga, o nečemu što je klanjač zaboravio, dok ga ne zavede do te mjere da čovjek ne zna koliko je rekjata klanjao”.

Po pitanju nagrade, nema razlike u mišljenju; jasno da je ona određena u zavisnosti od skrušenosti i prisustva srca u namazu, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Čovjek može obaviti namaz, a da mu ništa ne bude zapisano osim polovina, trećina, četvrtina…ili desetina”.

Ibn Abbas, radijallahu anha, rekao je: “Od namaza nećete imati osim onoliko, koliko ste bili prisutni u njemu”.

Tako da namaz nije korektan u smislu dobijanja nagrade, ali je važeći u smislu da ga ne moramo ponoviti.(Medaridžu-l-Salikin, 1/112)

U Es-Sahihu prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada mujezin prouči ezan, šejtan pobjegne da ga ne čuje. Kada se ezan završi, on se vrati, a kada namaz počne, šejtan pobjegne, ali se ubrzo vraća i stane izmedu klanjača i njegove duše, govoreći: sjeti se toga i toga, sjeti se toga i toga – o nečemu što je klanjač zaboravio dok ga ne zbuni a on ne zna koliko je rekjata klanjao. Ako se to desi, neka klanjač ucini sehvi – sedždu dok sjedi”.

Rekli su: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je u slučaju namaza, u kojem nas je šejtan zaveo il ismo zaboravili koliko smo klanjali, da učinimo sehvi – sedždu. Nije naredio da se namaz ponovi.

Kažu: Ovo je razlog sehvi – sedždi: da uznemiri šejtana i ometa ga u stajanju izmedu klanjača i njegove duše (u toku namaza). Zbog toga se ove sedžda nazivaju i ‘dvije’ uznemiravajuce sedžde’. (El-Medaridžu-l-Salikin, 1/528-530.)

Ako kažemo da se namaz mora ponoviti da bi se ostvarila nagrada, onda to klanjač mora da odluči sam. Ako želi da postigne obećanu nagradu, može ponoviti namaz, a ako želi da je propusiti, onda ne mora.

Ako kažemo da moramo natjerati ljude da ponove namaz i kaznimo ih ako to ne urade, primjenjujući na njima propise, kao na one koji ostave namaz, onda to  nije u redu. Između ova dva stava, ovaj je ispravniji. A Allaha najbolje zna.